Auto joka sanoi klonks

“Hyvän ja nopean pal­ve­lun autoa­sema, päi­vää, miten voin aut­taa? Ai ren­kaassa on reikä. 

No, miten sen huo­ma­sitte? Näkyikö rei­kää? Pihi­sikö? Oliko lät­tänä? Ai ilman­paine oli matala? 

Olet­teko ihan varma? Mit­ta­sit­teko oikein? Monta ker­taa? Mikä numero piti olla? Oliko etu- vai taka­ren­gas? Ja monel­leko mat­kus­ta­jalle? Onko kesä- vai tal­vi­ren­kaat? Onko kulu­ma­pin­taa riittävästi? 

No jos kui­ten­kin mit­tai­sitte vielä uudel­leen. Ja mer­kit­kääpä mit­tauk­set vielä ylös, tuo­kaa mei­dän toimistoon. 

Meille vai eri teille

Niin, arki­sin olemme auki virka-aikana. 

Ja jos pihi­see tai on lät­tänä niin sit­ten menette huol­toa­se­malle. Se on auki 24/7. Jos­kus voi jou­tua jonot­ta­maan, eten­kin vii­kon­lop­pui­sin. Öisin on usein rau­hal­li­sem­paa. Mutta sil­loin ei vält­tä­mättä ren­kai­den paik­kaus onnistu. Kii­tos ja näkemiin!” 

Hyvän ja nopean pal­ve­lun autoasema

“Hyvän ja nopean pal­ve­lun autoa­sema, päi­vää, miten voin auttaa?” 

Ai toitte sen mit­tauk­sen ja toi­mi­titte toi­mis­toon. Odot­ta­kaapa hetki, niin käyn etsi­mässä… Ei löydy, olit­teko ihan varma että toitte meille? Ette esim. huoltoasemalle? 

Minä vielä etsin löy­tyykö, soi­tel­kaa ilta­päi­västä uudel­leen. Tai tuo­kaa uudel­leen vielä niin löy­tyy varmemmin 

Kii­tos ja näke­miin! Tul­kaa toistekin!” 

Hyvän ja nopean palv…

“Hyvän ja nopean palv… ai te. Niin, löy­tyi se kyllä sit­ten­kin. Oli jos­tain syystä lai­tettu läh­te­vien pos­tien pinoon. 

Niin, onhan tuo vähän matala. 

Olet­teko muis­ta­neet lait­taa ilmaa, on vähän vaa­ral­lista liik­kua kun pai­neet on noin mata­lat. Ai. Päi­vit­täin lisäätte ilmaa. No hyvä, tur­val­li­suus ennen kaikkea. 

Niin- mis­sä­hän se lappu nyt onkaan… ai niin täs­sä­hän se. Siis etu­ren­gas. Onko auto etu­ve­toi­nen? Ai on. 

No harmi, taka­ve­toi­sille olisi aikaa, mutta etu­ve­to­ren­kaan paik­kaaja ker­kesi lomille, tulee vasta elokuussa. 

Miten on. Pihi­seekö? Onko lättänä? 

No hyvä, ei sit­ten ole pakko hoi­taa tänään. 

Onko mah­dol­lista mennä muu­alle? Esi­mer­kiksi kesä­mök­ki­paik­ka­kun­nalle, siellä voisi olla parempi tilanne? Ai ette uskalla sinne ajaa? 

No meillä olisi mah­dol­lista pai­kata kive­nis­ke­miä tänään? Aut­tai­siko se? Tai öljyn­vaihto, sii­hen­kään ei olisi jonoja? 

Ai ei. No että. 

Paik­kai­sit­teko itse kuitenkin?

Olet­teko kokeil­lut pai­kata itse? Ai millä? No vaikka pyö­rä­pai­kalla. Lai­te­taan lii­malla ja upo­te­taan ämpä­riin. Jos tulee kuplia, niin pitää lii­mata uudel­leen… Tai het­ki­nen, oliko tuo sit­ten­kin pol­ku­pyö­rille tuo ohje… Odot­ta­kaas het­ki­nen, niin konsultoin.. 

Ja oli­han se pol­ku­pyö­rille, harmi. Ja kuu­lemma autoille ei puru­kumi eikä pihka riitä, pitää olla ammat­ti­lai­sen lait­tama paikka. 

Olet­teko muu­ten har­kin­neet pol­ku­pyö­räi­lyä? On ter­veel­listä ja muka­vaa. Ja eko­lo­gista. Ja kumit voi pai­kata itse. Ihan näin kesällä har­kit­se­mi­sen arvoi­nen. Ja jos kunto ei kestä, niin säh­kö­pyö­rät­kin on ihan näp­pä­riä. Tosin vähän kalliimpia. 

Ai niin pitkä työ­matka. No on se vähän liikaa. 

Ei hätää, sain kuulla että meille on ehkä tulossa etu­ren­gass­pe­sia­listi ehkä ensi vii­kolla. Eli jos sil­loin ja parem­malla onnella? 

Kii­tos ja näkemiin!” 

Hyvän ja nopean pal­ve­lun asema.. edelleen…

“Hyvän ja nopean pal­ve­lun asema, päi­vää! Miten voin auttaa! 

Ai että ajoitte nyt por­tin­pyl­vää­seen? No voi kurja, eihän mitään parem­paa sat­tu­nut? No hyvä, onpa mukava kuulla. 

Mites se ren­gas? Pihi­seekö? Ai ei vie­lä­kään. No hyvä, ne paik­kausa­jat meni­vät tosi nopeasti. Pal­jon on nyt rei­kiä ollut­kin. Ja kive­nis­ke­miä. Ei mil­lään mei­naa keretä kaik­kia hoi­taa. Sen takia näissä puhe­luis­sa­kin on ollut viiveitä. 

Auto joka sanoi klonks

Ai sanoo mitä? Klonks? Sanooko auto nyt klonks? 

Klonks vai KLONKS? Ai ihan KLONKS? 

No sit­ten­hän tämä on ihan selvä! Pitää mennä autokli­ni­kalle! Meillä ei KLONK­Sia voida hoi­taa, siinä tar­vi­taan jo ihan eri kalii­pe­rin laitteita. 

Ei,ei tar­vitse mitään lähet­teitä, sen kun menette vaan. Ai ei liiku? Tilat­kaa sit­ten hinausauto, odot­ta­kaapa hetki niin annan yhteys­tie­dot. Tuo on kyllä sem­moi­nen oire, että hinausauto on tar­peen. Jat­kos­sa­kin kan­nat­taa tilata hinausauto, jos auto ei liiku. Kan­nat­taa tosin tar­kis­taa ensin, että on ben­saa. Ja että on kokeil­lut käyn­nis­tä­mistä. Aina­kin kertaalleen. 

Niin ja kun ker­ran olette KLONKS hoi­doissa, samalla mai­nit­kaa että se ren­gas olisi hyvä pai­kata samalla. Jos­kus teke­vät sen­kin siinä sivussa jos nätisti pyytää. 

Hie­noa, että tämä saa­tiin jär­jes­ty­mään näin näppärästi! 

Kii­tos ja näkemiin! 

Ja tul­kaa toistekin!” 

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit