Pal­ve­lut

Stra­te­gia käy­tän­nön toimenpiteiksi

Autamme stra­te­gian muut­ta­mista käy­tän­nön toi­men­pi­teiksi orga­ni­saa­tion kai­killa tasoilla. Se sisäl­tää stra­te­gis­ten tavoit­tei­den vie­mi­sen arjen työs­ken­te­lyyn niin, että jokai­nen ymmär­tää oman roo­linsa ja teh­tä­vänsä stra­te­gian toteuttamisessa.

Joh­ta­mi­sen sparraus

Joh­ta­mi­sen spar­rauk­sessa joh­ta­jaa tue­taan ja ohja­taan hänen amma­til­li­sessa kehit­ty­mi­ses­sään ulko­puo­li­sen spar­raa­jan tai coac­hin avulla. Spar­rauk­sen tavoit­teena on aut­taa joh­ta­jaa näke­mään uusia näkö­kul­mia, rat­ko­maan haas­teita, kehit­tä­mään joh­ta­mis­tai­to­jaan ja saa­vut­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­sia sekä orga­ni­saa­tion tavoitteita.

Toi­min­ta­ta­po­jen ja pro­ses­sien suun­nit­telu ja kehittäminen

Teemme yhdessä asiak­kaan kanssa toi­min­ta­mal­lien ideoin­tia, jossa luo­daan uusia tai paran­ne­taan orga­ni­saa­tion nykyi­siä toi­min­ta­ta­poja ja ‑pro­ses­seja. Autamme myös uusien toi­min­ta­mal­lien imple­men­toin­nissa eli näi­den ideoi­den muut­ta­mi­sessa kon­kreet­ti­seksi toi­min­naksi ja käyt­töö­no­tossa arjen työhön.

Joh­don tuki muutostilanteessa

Joh­don tuki muu­tos­ti­lan­teissa on avai­na­se­massa var­mis­ta­massa muu­tok­sen onnis­tu­mista, hen­ki­lös­tön sitou­tu­mista ja orga­ni­saa­tion pit­kä­ai­kaista menes­tystä. Tar­joamme asiak­kail­lemme työ­ka­luja, jotka on suun­ni­teltu aut­ta­maan joh­ta­jia joh­ta­maan ja

hal­lit­se­maan orga­ni­saa­tion muu­tos­pro­ses­seja. Tuki aut­taa joh­ta­jia ymmär­tä­mään muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia, kom­mu­ni­koi­maan muu­tok­sesta tehok­kaasti ja moti­voi­maan tii­mi­ään kohti uusia tavoitteita.

Fasi­li­tointi

Fasi­li­taat­to­rina autamme ryh­mää saa­vut­ta­maan tavoit­teensa, kuten rat­kai­se­maan ongel­mia tai gene­roi­maan ideoita. Fasi­li­toin­nissa pyrimme luo­maan raken­teel­li­sen ja tuke­van ympä­ris­tön kes­kus­te­lulle ja yhteis­työlle. Fasi­li­toin­nilla pyrimme var­mis­ta­maan, että kaikki osal­lis­tu­jat tule­vat kuul­luiksi, kes­kus­telu pysyy aiheessa ja ryhmä pää­see yhtei­sym­mär­ryk­seen tai mui­hin ase­tet­tui­hin tavoitteisiin.

Kom­mu­ni­koin­nin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehittäminen

Hyvä vuo­ro­vai­ku­tus edel­lyt­tää aktii­vista kuun­te­lua, empa­tiaa ja avoi­muutta ja hyvä kom­mu­ni­kointi (tie­don, aja­tus­ten tai tun­tei­den välit­tä­mi­nen puhu­malla, kir­joit­ta­malla tai muilla kei­noilla) on osa hyvää vuo­ro­vai­ku­tusta. Val­men­namme asiak­kai­tamme paran­ta­maan kom­mu­ni­koin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tusta ja siten saa­vut­ta­maan tavoitteensa.

Webi­naari 12.12.2023 klo 13 – 14: Onko oma­lää­kä­riys ainoa rat­kaisu jat­ku­vuu­teen? – 10 eri kei­noa jat­ku­vuu­den parantamiseksi

Tule osal­lis­tu­maan ilmai­seen webi­naa­riimme ti 12.12 klo 13–14, jossa käsi­tel­lään ter­vey­den­huol­lon hoi­don jat­ku­vuutta monipuolisesti. 

Puhu­jat: Mari Kiema, Mediel­lien val­men­taja sekä Sanna Mus­to­nen, apu­lai­sy­li­lää­käri, Länsi-Uuden­maan hyvinvointialue.

 

Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat yhtä mieltä siitä, että hoi­don jat­ku­vuus on avain parem­paan hoi­to­suh­tee­seen, tehok­kaam­piin hoi­to­tu­lok­siin ja vähen­ty­nei­siin tar­peet­to­miin kon­tak­tei­hin ter­vey­den­huol­lossa. Usein jat­ku­vuu­den toteut­ta­mi­nen jää ammat­ti­lais­ten vas­tuulle, ja tämä näkyy käy­tän­nössä oma­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män korostumisena.

 

Webi­naa­ris­samme Mari Kiema, Mediel­lien val­men­taja, avaa näke­mys­tään siitä, miten hoi­don jat­ku­vuus voi­daan nähdä moni­puo­li­sem­pana ilmiönä kuin pel­käs­tään oma­lää­kä­riy­tenä. Vie­raak­semme saamme apu­lai­sy­li­lää­käri Sanna Mus­to­sen Länsi-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­eelta, joka jakaa omia näke­myk­si­ään, koke­muk­si­aan ja oival­luk­si­aan hoi­don jatkuvuudesta.

 

Webi­naa­rissa pyrimme laa­jen­ta­maan näkö­kul­maa tar­joa­malla 10 eri­laista kei­noa hoi­don jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­seksi. Mari ja Sanna kes­kus­te­le­vat eri lähes­ty­mis­ta­po­jen vah­vuuk­sista ja mah­dol­li­sista haas­teista, antaen osal­lis­tu­jille arvo­kasta tie­toa ja oivalluksia.

Kar­toi­te­taan tilan­teenne ja käy­dään läpi mah­dol­li­sia toi­men­pi­teitä kym­me­nien refe­rens­siemme avulla. Kes­kus­te­lun jäl­keen pys­tyt hah­mot­te­le­maan orga­ni­saa­tiol­lesi sopi­van tie­kar­tan kohti pysy­vää hoi­to­ta­kuun toteutumista.

Mediel­lien blo­gissa asiaa ter­veys­kes­kus­ten haasteista

Medielli Oy

“Yhdessä olemme enem­män kuin osiemme summa.”

Kaisa Pere
toi­mi­tus­joh­taja

Elisa Joke­lin

LEAN-val­men­taja

Anne Autio

Anne Autio

LEAN-val­men­taja

Henna Korte

LEAN-val­men­taja