Pal­ve­lut

Stra­te­gia käy­tän­nön toimenpiteiksi

Autamme stra­te­gian muut­ta­mista käy­tän­nön toi­men­pi­teiksi orga­ni­saa­tion kai­killa tasoilla. Se sisäl­tää stra­te­gis­ten tavoit­tei­den vie­mi­sen arjen työs­ken­te­lyyn niin, että jokai­nen ymmär­tää oman roo­linsa ja teh­tä­vänsä stra­te­gian toteuttamisessa.

Toi­min­ta­ta­po­jen ja pro­ses­sien suun­nit­telu ja kehittäminen

Teemme yhdessä asiak­kaan kanssa toi­min­ta­mal­lien ideoin­tia, jossa luo­daan uusia tai paran­ne­taan orga­ni­saa­tion nykyi­siä toi­min­ta­ta­poja ja ‑pro­ses­seja. Autamme myös uusien toi­min­ta­mal­lien imple­men­toin­nissa eli näi­den ideoi­den muut­ta­mi­sessa kon­kreet­ti­seksi toi­min­naksi ja käyt­töö­no­tossa arjen työhön.

Fasi­li­tointi

Fasi­li­taat­to­rina autamme ryh­mää saa­vut­ta­maan tavoit­teensa, kuten rat­kai­se­maan ongel­mia tai gene­roi­maan ideoita. Fasi­li­toin­nissa pyrimme luo­maan raken­teel­li­sen ja tuke­van ympä­ris­tön kes­kus­te­lulle ja yhteis­työlle. Fasi­li­toin­nilla pyrimme var­mis­ta­maan, että kaikki osal­lis­tu­jat tule­vat kuul­luiksi, kes­kus­telu pysyy aiheessa ja ryhmä pää­see yhtei­sym­mär­ryk­seen tai mui­hin ase­tet­tui­hin tavoitteisiin.

Joh­ta­mi­sen sparraus

Joh­ta­mi­sen spar­rauk­sessa joh­ta­jaa tue­taan ja ohja­taan hänen amma­til­li­sessa kehit­ty­mi­ses­sään ulko­puo­li­sen spar­raa­jan tai coac­hin avulla. Spar­rauk­sen tavoit­teena on aut­taa joh­ta­jaa näke­mään uusia näkö­kul­mia, rat­ko­maan haas­teita, kehit­tä­mään joh­ta­mis­tai­to­jaan ja saa­vut­ta­maan hen­ki­lö­koh­tai­sia sekä orga­ni­saa­tion tavoitteita.

Joh­don tuki muutostilanteessa

Joh­don tuki muu­tos­ti­lan­teissa on avai­na­se­massa var­mis­ta­massa muu­tok­sen onnis­tu­mista, hen­ki­lös­tön sitou­tu­mista ja orga­ni­saa­tion pit­kä­ai­kaista menes­tystä. Tar­joamme asiak­kail­lemme työ­ka­luja, jotka on suun­ni­teltu aut­ta­maan joh­ta­jia joh­ta­maan ja hal­lit­se­maan orga­ni­saa­tion muu­tos­pro­ses­seja. Tuki aut­taa joh­ta­jia ymmär­tä­mään muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia, kom­mu­ni­koi­maan muu­tok­sesta tehok­kaasti ja moti­voi­maan tii­mi­ään kohti uusia tavoitteita.

Kom­mu­ni­koin­nin ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen kehittäminen

Hyvä vuo­ro­vai­ku­tus edel­lyt­tää aktii­vista kuun­te­lua, empa­tiaa ja avoi­muutta ja hyvä kom­mu­ni­kointi (tie­don, aja­tus­ten tai tun­tei­den välit­tä­mi­nen puhu­malla, kir­joit­ta­malla tai muilla kei­noilla) on osa hyvää vuo­ro­vai­ku­tusta. Val­men­namme asiak­kai­tamme paran­ta­maan kom­mu­ni­koin­tia ja vuo­ro­vai­ku­tusta ja siten saa­vut­ta­maan tavoitteensa.

Työ­paja: Miten saada kaik­kien tii­mi­läis­ten ääni kuuluviin? 

Onko sinusta vai­kea saada aikai­seksi kes­kus­te­lua, johon kukin tii­min jäsen osal­lis­tuu tas­a­puo­li­sesti? Onko toi­min­ta­ta­po­jen ideointi tii­mis­säsi haas­ta­vaa? Koetko yhteis­ten pää­tös­ten aikaan­saa­mi­sen vaikeaksi? 

Jos tun­nis­tat tilan­teet, tule mukaan työ­pa­jaan pe 15.03.2024 klo 08.15–12.15 oppi­maan kei­noja haas­tei­den hal­lit­se­mi­seksi! Osal­lis­tua voit hel­posti mistä tahansa, sillä paja jär­jes­te­tään etäyhteyksin. 

Työ­pa­jassa tutus­tut tii­min vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ilmiöi­hin ja nii­hin vai­kut­ta­mi­seen. Pää­set kokei­le­maan mene­tel­miä, joi­den avulla voit paran­taa tii­misi vuo­ro­vai­ku­tusta. Työ­pa­jan vetä­jinä toi­mi­vat Mediel­lien val­men­ta­jat Soila Kar­rei­nen ja Mari Kiema.

Webi­naari ti 28.05.2024 klo 13 – 14: Voita kil­pailu työ­voi­masta – Mistä veto- ja pito­voima syntyy

Tule mukaan ilmai­seen webi­naa­riimme ti 28.05 klo 13–14 saa­maan vink­kejä ja menes­tys­ta­ri­noita siitä, miten orga­ni­saa­tiot ovat onnis­tu­neet hou­kut­te­le­maan ja sitout­ta­maan par­haat osaajat.

Oletko huo­lis­sasi siitä, kuinka hou­ku­tella ja säi­lyt­tää par­haat osaa­jat orga­ni­saa­tios­sasi? Haluai­sitko oppia tehok­kaita stra­te­gioita, joilla voit voit­taa kil­pai­lun työ­voi­masta ja luoda veto­voi­mai­sen työympäristön?

 

Liity ilmai­seen webi­naa­riimme, jossa pureu­dumme veto- ja pito­voi­man saloihin.

 

Vie­raa­namme on koke­nut joh­don coach Ira Lange. Ira on spar­ran­nut tee­maan liit­tyen esi­hen­ki­löitä lukui­sissa orga­ni­saa­tioissa niin sotessa kuin muilla toi­mia­loilla. Mukana kes­kus­te­lussa Mediel­listä team coach Kaisa Pere. Tämä webi­naari sopii kai­kille, jotka ovat kiin­nos­tu­neita työ­voi­man hal­lin­nasta ja orga­ni­saa­tion menes­tyk­sen tuke­mi­sesta hen­ki­lös­tön kautta. Tule mukaan!

Kar­toi­te­taan tilan­teenne ja käy­dään läpi mah­dol­li­sia toi­men­pi­teitä kym­me­nien refe­rens­siemme avulla. Kes­kus­te­lun jäl­keen pys­tyt hah­mot­te­le­maan orga­ni­saa­tiol­lesi sopi­van tie­kar­tan kohti pysy­vää hoi­to­ta­kuun toteutumista.

Mediel­lien blo­gissa asiaa ter­veys­kes­kus­ten haasteista

  • Kesällä, kun monilla aloilla hil­jen­ne­tään tah­tia ja sotea­lalla työs­ken­nel­lään rajal­li­silla resurs­seilla, herää kysy­mys: voiko kehit­tä­mi­sen lopet­taa kesäksi, vai jat­kuuko se ympäri vuoden?…

  • Tutustu Anne Aution blo­giin “Kuka omis­taa dia­bee­ti­kon jalat?” ja löydä uusia näkö­kul­mia dia­bee­ti­kon jal­ko­jen hoi­toon ja vastuukysymyksiin. …

  • Mitä jos epä­on­nis­tu­mi­nen oli­si­kin luon­nol­lista? Epä­on­nis­tu­mi­seen liit­ty­vät tun­teet joh­dat­ta­vat meitä teke­mään asioita, jotka estä­vät meitä hyö­dyn­tä­mästä epä­on­nis­tu­mi­sen meille tar­joa­van potentiaalin. …

  • Kehit­tä­mis­työssä mie­li­ku­vi­tus avaa oven uusiin mah­dol­li­suuk­siin, kysyen roh­keasti ‘Kuinka voi­simme?’, astuen tun­te­mat­to­maan ter­vey­den­huol­lon kehittämisessä.…

  • ‘Hal­lin­toa vai ihmis­ten joh­ta­mista’ tar­kas­tel­laan asian­tun­ti­joi­den muu­tosta joh­ta­jiksi ja ihmis­ten joh­ta­mi­sen merkitystä.…

Medielli Oy

“Yhdessä olemme enem­män kuin osiemme summa.”

Kaisa Pere
toi­mi­tus­joh­taja

Elisa Joke­lin

LEAN-val­men­taja

Anne Autio

Anne Autio

LEAN-val­men­taja

Henna Korte

LEAN-val­men­taja