Kaisa Pere 

Toi­mi­tus­joh­taja

Tapa­sin Annen ja Eli­san enti­sessä työ­pai­kas­samme. Annen kanssa kes­kus­te­lin usein pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä. Kes­kus­te­lu­jen lomassa huo­ma­simme, että ajat­te­lu­ta­pamme oli hyvin saman­kal­tai­nen. Jaoimme yhtä­läi­sen into­hi­mon pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Kun ikkuna aukesi isoon muu­tok­seen, en epäröinyt.

 

Mediel­leissä koen, että minulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ei pel­käs­tään sii­hen, että kan­sa­lai­set saa­vat parem­pia ter­veys­pal­ve­luita, vaan myös sii­hen, että pal­ve­luita kehi­te­tään talou­del­li­sesti kes­tä­välle pohjalle.

 

Mediel­lin Ellien yhtei­nen voi­ma­vara sekä erot­tu­mis­te­kijä on muok­kau­tu­mis­ky­kyi­syys. Kun asiak­kaamme hank­kii pal­ve­lumme kenen tahansa Ellin kautta, hän ei saa vain yhden aja­tuk­sia, vaan samalla asia­kas ostaa koko tii­min työ­pa­nok­sen sekä han­ki­tut kokemukset. 

Mediel­leissä koen, että minulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ei pel­käs­tään sii­hen, että kan­sa­lai­set saa­vat parem­pia ter­veys­pal­ve­luita, vaan myös sii­hen, että pal­ve­luita kehi­te­tään talou­del­li­sesti kes­tä­välle pohjalle.

Elisa Jokelin 

LEAN-val­men­taja (LPP)

Kun tapa­sin toi­set Ellit, huo­ma­sin, että olemme joukko into­hi­moi­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia, joilla on halu kehit­tää ter­vey­den­huol­lon suo­ri­tus- ja toi­min­ta­ky­kyä. Se onnis­tuu mie­les­täni par­hai­ten tuke­malla hen­ki­lös­töä teke­mään kes­tävä muutos.

 

Jokai­sella ter­veys­a­se­malla haas­teet ovat samat: liian pal­jon kysyn­tää suh­teessa resurs­sei­hin. Koska resurs­seja ei ole luvassa lisää ja kysyn­tä­kin vain kas­vaa, ainut keino vas­tata kas­va­viin haas­tei­siin on muut­taa tapaa, jolla perus­pal­ve­luja tuotetaan.

 

Täl­lai­nen haas­tei­den parissa työs­ken­tely, tii­mien ja yksi­köi­den aut­ta­mi­nen kari­koi­den ylitse on parasta nykyi­sessä työs­säni Mediel­leissä. Yhdessä olemme enemmän.

Täl­lai­nen haas­tei­den parissa työs­ken­tely, tii­mien ja yksi­köi­den aut­ta­mi­nen kari­koi­den ylitse on parasta nykyi­sessä työs­säni Mediel­leissä. Yhdessä olemme enemmän.

Me Mediel­lit koemme, että eten­kin perus­ter­vey­den­huol­lossa on tar­vetta hyö­dyn­tää Ellien LEAN-tun­te­musta, ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin ja hoi­ta­jan klii­ni­sen työn ja joh­ta­mi­sen osaamista.
Anne Autio

Anne Autio 

LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin.

 

Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

 

Kerta toi­sensa jäl­keen ällis­tyn, miten suju­vasti pallo len­näh­tää putoa­matta Elliltä toi­selle ja miten nopeasti pro­ses­sit ete­ne­vät, kir­kas­tu­vat ja paran­tu­vat kun­kin lisä­tessä kei­tok­seen oman työ­ko­ke­muk­sensa ja osaamisensa.

Kerta toi­sensa jäl­keen ällis­tyn, miten suju­vasti pallo len­näh­tää putoa­matta Elliltä toi­selle ja miten nopeasti pro­ses­sit ete­ne­vät, kir­kas­tu­vat ja paran­tu­vat kun­kin lisä­tessä kei­tok­seen oman työ­ko­ke­muk­sensa ja osaamisensa.

Henna Korte 

LEAN-val­men­taja (LPP)

Ennen Mediel­lejä olen teh­nyt pit­kän ja var­sin laaja-alai­sen työ­uran perus­ter­vey­den­huol­lossa. Annen ja Eli­san kanssa olimme teh­neet aiem­min sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mis­hank­keita, ja olin ihas­tu­nut hei­dän tapaansa toi­mia. Ymmär­sin, että tar­vi­taan täy­sin uusi tapa aja­tella ja toi­mia, jotta hyviin tulok­siin pääs­täi­siin. Kun mah­dol­li­suus yhdis­tää voi­mat Mediel­lien kautta tuli, en epäröinyt.

 

Mediel­leissä olen pääs­syt teke­mää ennak­ko­luu­lot­to­masti ja raik­kaalla tavalla rat­kai­suja, jotka pal­ve­le­vat ter­vey­den­huol­lon teki­jöitä sekä hei­dän asia­kas­kun­taansa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

 

Kes­keistä Mediel­lien kai­kessa toi­min­nassa on, että pal­ve­lut kehi­te­tään parem­min asiak­kaan tar­peita vas­taa­vaksi niin, että hen­ki­lö­kunta viih­tyy työs­sään ja pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen on talou­del­li­sesti kannattavaa. 

Kes­keistä Mediel­lien kai­kessa toi­min­nassa on, että pal­ve­lut kehi­te­tään parem­min asiak­kaan tar­peita vas­taa­vaksi niin, että hen­ki­lö­kunta viih­tyy työs­sään ja pal­ve­lun tuot­ta­mi­nen on talou­del­li­sesti kannattavaa. 

Annika Englund 

Val­men­taja, somevastaava

Olen kou­lu­tuk­sel­tani ter­vey­den­hoi­taja sekä tra­de­nomi ja työs­ken­nel­lyt työ­urani tii­mi­ve­tä­jän ja sai­raan­hoi­ta­jan teh­tä­vissä niin psy­kiat­rialla, akuut­ti­sai­raan­hoi­dossa kuin yksi­tyi­sen sek­to­rin hoi­va­puo­lella. Olen lisäksi val­mis­tu­massa vuo­den 2023 aikana sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan joh­ta­mi­sen YAMK kou­lu­tuk­sesta. Vah­vuu­teni ovat asia­kas­läh­töi­syys, val­men­tava työ­ote, ajan­hal­linta ja tehok­kuus, vuo­ro­vai­ku­tus sekä ongelmanratkaisu.

 

Tutus­tuin Anneen aiemman työ­paik­kani kautta ja hänen kans­saan heit­te­limme ideoita hoi­va­ko­din toi­min­nan kehit­tä­mi­sestä. Anne ker­toi Mediel­lin toi­min­nasta ja aja­tus ter­vey­den­hoi­don paran­ta­mi­sesta sekä kehit­tä­mi­sestä kiin­nosti minua.

 

Medielli on yri­tys, joka ei pel­käs­tään halua tehos­taa pal­ve­luita, vaan haluaa tehdä kehi­tys­työtä nii­den kanssa, jotka työtä tosia­sial­li­sesti teke­vät eli esi­mer­kiksi ter­veys­a­se­milla ei vain joh­to­por­ras­ta­solla vaan koko hen­ki­lö­kun­nan kautta.

Medielli on yri­tys, joka ei pel­käs­tään halua tehos­taa pal­ve­luita, vaan haluaa tehdä kehi­tys­työtä nii­den kanssa, jotka työtä tosia­sial­li­sesti teke­vät eli esi­mer­kiksi ter­veys­a­se­milla ei vain joh­to­por­ras­ta­solla vaan koko hen­ki­lö­kun­nan kautta.

Soila Karreinen 

Val­men­taja

Tun­nen Eli­san, Hen­nan ja Annen aiem­man työ­urani ajalta eri­lai­sista kehit­tä­mis- ja lean-ympy­röistä. Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin.

 

Otin Eli­saan yhteyttä ja läh­dimme poru­kalla miet­ti­mään missä minun moni­puo­li­sesta val­men­nus- ja fasi­li­toin­tio­saa­mi­ses­tani olisi eni­ten iloa Elleille ja asiakkaillemme.

 

Aivan ensim­mäi­nen yhtei­nen keik­kamme osoit­tau­tui ennak­ko­huo­lista huo­li­matta ääret­tö­män antoi­saksi ja innos­ta­vaksi – yhteis­työn säve­let löy­tyi­vät välil­lemme heti ker­ralla! Parasta tässä työssä on, että orga­ni­saa­tioita aut­ta­malla voin aut­taa val­ta­vaa mää­rää ihmi­siä ja tehdä itseäni ins­pi­roi­vaa ihmis­kes­keistä työtä. 

Aivan ensim­mäi­nen yhtei­nen keik­kamme osoit­tau­tui ennak­ko­huo­lista huo­li­matta ääret­tö­män antoi­saksi ja innos­ta­vaksi – yhteis­työn säve­let löy­tyi­vät välil­lemme heti ker­ralla! Parasta tässä työssä on, että orga­ni­saa­tioita aut­ta­malla voin aut­taa val­ta­vaa mää­rää ihmi­siä ja tehdä itseäni ins­pi­roi­vaa ihmis­kes­keistä työtä. 

Mari Kiema 

Val­men­taja

Olen teh­nyt kym­me­ni­sen vuotta kehit­tä­mis­työtä eri­kois­sai­raan­hoi­dossa lea­nin ja orga­ni­saa­tion muu­tok­sen parissa. Muu­tos kieh­too minua ilmiönä sekä yksi­lön, työyh­tei­sön että orga­ni­saa­tion näkökulmasta. 

 

Olen kou­lut­ta­nut ja val­men­ta­nut työyh­tei­söjä ja esi­hen­ki­löitä pro­ses­sien kehit­tä­mi­sessä sekä jat­ku­van kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­lin käyt­töö­no­tossa. Vah­vuu­teni on moni­puo­li­nen osaa­mi­nen lean-teo­riasta ja ‑työ­ka­luista sekä olen lisäksi pereh­ty­nyt eri­lai­siin lähi- ja etä-fasi­li­toin­ti­tek­nii­koi­hin. Kou­lu­tuk­sel­tani olen sai­raan­hoi­taja ja ter­veys­tie­tei­den maisteri.

Löy­sin Mediel­lit lop­pu­vuo­desta 2022, jol­loin tii­miin haet­tiin vah­vis­tusta. Kiin­ni­tin huo­miota yri­tyk­sen arvo­poh­jaan sekä työn vai­kut­ta­vuu­teen. Elleillä on vahva tah­to­tila tukea perus­ter­vey­den­huol­lon toi­mi­joita, jotta poti­laat ja asiak­kaat sai­si­vat mah­dol­li­sim­man laa­duk­kaat palvelut. 

 

Minut on vai­kut­ta­nut Mediel­lien sys­te­maat­ti­nen, ana­lyyt­ti­nen ja asiak­kaan tar­peet huo­mioiva toi­min­ta­tapa, joka vai­kut­taa sekä joh­ta­mi­seen että poti­las­työn pro­ses­sei­hin perustavanlaatuisesti.

Minut on vai­kut­ta­nut Mediel­lien sys­te­maat­ti­nen, ana­lyyt­ti­nen ja asiak­kaan tar­peet huo­mioiva toi­min­ta­tapa, joka vai­kut­taa sekä joh­ta­mi­seen että poti­las­työn pro­ses­sei­hin perustavanlaatuisesti. 

Matti Meikäläinen 

Val­men­taja

xxxxx.

 

 

Xxxx.

XXXX.. sama kuin yllä.…