Tie­to­suoja- ja rekis­te­ri­se­loste (GDPR) | Medielli Oy

Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on tie­to­suoja-ase­tuk­sen mukaan vel­vol­li­suus infor­moida sel­keällä tavalla rekis­te­röi­tyjä. Tämä tie­to­suo­ja­se­loste täyt­tää infor­moin­ti­vel­voit­teen. Tältä sivus­tolta löy­dät perus­tie­dot Medielli Oy:n rekis­te­ristä, tie­to­suoja-asioista ja evästeistä.

1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Medielli Oy (y‑tunnus: 2359152–8). Rekis­te­ri­asioita hoi­taa sekä tie­to­suo­jasta vas­taa: Kaisa Pere, p. #, kaisa.pere(a)medielli.fi.

 

2. Rekis­te­rin nimi

Medielli Oy:n asiakasrekisteri.

 

3. Rekis­te­rin tie­to­suo­ja­käy­täntö ja eväs­tei­den käyttö

Sivusto sitou­tuu suo­jaa­maan sivus­tonsa käyt­tä­jien yksi­tyi­syyttä hen­ki­lö­tie­to­lain (523÷1999), tie­to­yh­teis­kun­ta­kaa­ren (917÷2014) sekä muun sovel­tu­van lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Käyt­täjä hyväk­syy tämän tie­to­suo­ja­käy­tän­nön ehdot käyt­tä­mällä sivus­toamme. Käyt­täjä antaa sivus­toa käyt­täes­sään Medielli Oy:lle suos­tu­muk­sen sivus­toon liit­ty­vien eväs­te­tie­dos­to­jen käyt­töön ja tallentamiseen.

 

Sivus­tolla käy­tet­tä­viä coo­kie- eli eväs­te­tie­dos­toja käy­te­tään siten, että pal­ve­lun käyt­tä­jän yksi­tyi­syy­den­suo­jaa ei lou­kata. Eväs­teitä käy­te­tään mm. mit­taus- ja tut­ki­mus­tar­koi­tuk­siin verk­ko­si­vus­ton käy­tön tyy­pin ja mää­rän sel­vit­tä­mi­seksi. Eväs­teitä voi­daan käyt­tää myös yri­tyk­sille suun­nat­tuun suo­ra­mark­ki­noin­tiin tai käyt­tä­jä­luet­te­loi­hin perus­tu­vaan mark­ki­noin­tiin sekä uudel­leen­mark­ki­noin­tiin. Täl­lai­sen mark­ki­noin­nin pää­mää­ränä on tie­dot­taa yri­tyk­sen ajan­koh­tai­sista pal­ve­luista sel­lai­sille käyt­tä­jille, jotka ovat vie­rail­leet yri­tyk­sen sivuilla aikai­sem­min. Emme kerää eväs­teillä käyt­tä­jistä yksi­löi­viä tie­toja, kuten säh­kö­pos­tio­soit­teita, puhe­lin­nu­me­roita tai luot­to­kort­tien numeroita.

 

Eväs­teet eivät mah­dol­lista käyt­tä­jän pää­te­lait­teen tal­len­nus­lait­teen, kuten kova­le­vyn tie­to­jen tar­kas­te­lua tai kopioi­mista. Käyt­täjä voi halu­tes­saan estää eväs­tei­den vas­taan­o­ton Inter­net-selai­mensa ase­tuk­sista käsin, mutta se voi aiheut­taa sivu­jen toi­mi­mat­to­muutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. 

 

Käyt­tä­jille voi­daan koh­den­taa käyt­tä­jä­luet­te­loi­hin perus­tu­vaa mark­ki­noin­tia kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lun­tar­joa­jien (esim. Google) jär­jes­tel­miä hyö­dyn­täen. Käyt­tä­jä­luet­te­loi­hin perus­tu­vassa mark­ki­noin­nissa hyö­dyn­ne­tään tällä sivus­tolla käy­te­tyistä käyt­tä­jäe­väs­teistä laa­dit­tuja lis­toja. Käyt­tä­jä­luet­te­loi­hin perus­tu­vassa mark­ki­noin­nissa nou­da­te­taan mai­non­nan mainostuskäytäntöä.

 

Käyt­täjä voi mil­loin tahansa pois­taa Inter­net-selai­mensa tal­len­ta­mat eväs­te­tie­dos­tot pää­te­lait­teel­taan. Voit hal­lita ja/tai pois­taa eväs­teitä vapaasti. Voit pois­taa kaikki tie­to­ko­neel­lasi ole­vat eväs­teet, ja useim­mat selai­met voi aset­taa tor­ju­maan ne koko­naan. Muista kui­ten­kin, että jos tor­jut eväs­teet, jou­dut mää­rit­tä­mään tie­tyt ase­tuk­set aina uudes­taan sivus­tolle pala­tes­sasi. Saat­taa myös olla, että et voi käyt­tää joi­ta­kin sivus­tolla ole­via pal­ve­luja ja toimintoja.

 

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus ja lainmukaisuus

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sena on asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen, hal­lin­nointi, kehit­tä­mi­nen ja ana­ly­sointi sekä asia­kas­vies­tintä. Asia­kas­vies­tin­tää toteu­te­taan pää­asiassa säh­köi­sesti. Tämän lisäksi hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sena on hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­nen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­tely verk­ko­pal­ve­lui­hin liit­ty­viin tar­koi­tuk­siin ja tut­ki­mus­toi­min­taan. Rekis­te­rin­pi­täjä voi käyt­tää rekis­te­röi­dyltä saa­mi­aan yhteys­tie­toja suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­tely ja sen lain­mu­kai­suus perus­tu­vat EU:n ylei­seen tietosuoja-asetukseen.

 

5. Rekis­te­rin tietosisältö

Asia­kas­suh­tee­seen perus­tuva asial­li­nen yhteys rekis­te­rin­pi­tä­jän toi­min­taan syn­tyy esi­mer­kiksi sil­loin, kun rekis­te­röity antaa toi­mek­sian­non rekis­te­rin­pi­tä­jälle tai on osa­puo­lena sopi­muk­sessa, joka liit­tyy edellä mai­ni­tun rekis­te­rin­pi­tä­jän hoi­ta­maan toi­mek­sian­toon tai hyö­dyn­tää edellä mai­ni­tun rekis­te­rin­pi­tä­jän tar­joa­mia pal­ve­luita muulla tavalla.

 

6. Rekis­te­rissä käsi­tel­tä­vät tiedot

Rekis­teri voi sisäl­tää esi­mer­kiksi seu­raa­via tie­toja: asiak­kaan etu- ja suku­nimi, osoi­te­tie­dot, puhe­lin­nu­mero, säh­kö­pos­tio­soite, tie­dot mark­ki­noin­nin luvista ja kiel­loista sekä uutis­kir­jeen tilaa­mi­seen liit­ty­vät tiedot.

 

7. Rekis­te­rin tietolähteet

Asia­kas­tie­dot saa­daan joko asiak­kaalta asia­kas­suh­teen tai toi­mek­sian­non syn­tyessä tai asiak­kaalta suo­raan itsel­tään. Lisäksi tie­to­läh­teitä ovat hen­ki­lö­tie­toja kos­ke­via pal­ve­luita tar­joa­vat yri­tyk­set ja viran­omai­set, kuten Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­sen päi­vi­tys­pal­velu sekä Suo­men Asia­kas­tieto Oy:n luottotietorekisteri.

 

8. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set, EU ja ETA

Rekis­te­rin­pi­täjä ei luo­vuta asiak­kai­den hen­ki­lö­tie­toja ulko­puo­li­sille, paitsi lain­sää­dän­nön niin vel­voit­taessa sel­lai­siin tar­koi­tuk­siin, jotka eivät ole ris­ti­rii­dassa Rekis­te­ri­se­los­teessa mai­nit­tu­jen hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tar­koi­tus­ten kanssa tai perin­tään liit­ty­vissä asioissa. Hen­ki­lö­tie­toja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulko­puo­lelle, ellei se ole tie­to­jen käsit­te­lyn tek­ni­sen toteut­ta­mi­sen vuoksi tarpeellista.

 

9. Tie­to­jen poistaminen

Hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lään pää­sään­töi­sesti asiak­kuu­den voi­mas­sao­lon ajan eli toi­mek­sian­non päät­ty­mi­seen asti. Tie­toja voi­daan pois­taa asiak­kaan vaa­ti­muk­sesta. Lisäksi tie­toja voi­daan jou­tua pois­ta­maan val­von­nan seu­rauk­sena, mikäli asia­kas vää­rin­käyt­tää pal­ve­lua tai har­joit­taa pal­ve­lun avulla rikol­lista toi­min­taa tms.

 

On huo­mioi­tava, että rekis­te­rin­pi­tä­jällä voi olla laki­sää­tei­nen tai muu oikeus olla pois­ta­matta tie­toja. Rekis­te­rin­pi­tä­jällä on vel­vol­li­suus säi­lyt­tää kir­jan­pi­toai­neisto Kir­jan­pi­to­laissa mää­ri­tel­lyn ajan mukai­sesti. Tämän vuoksi kir­jan­pi­toon liit­ty­vää aineis­toa ei voida pois­taa ennen mää­rä­ajan umpeutumista.

 

10. Rekis­te­röi­dyn tarkastus‑, kor­jaus- ja kielto-oikeus

Asiak­kaalla on oikeus tar­kas­taa, mitä häntä kos­ke­via tie­toja rekis­te­riin on tal­len­nettu. Tar­kas­tus­pyyntö tulee lähet­tää kir­jal­li­sesti ja alle­kir­joi­tet­tuna rekis­te­rin­pi­tä­jän rekis­te­ri­asioita hoi­ta­valle hen­ki­lölle. Rekis­te­rin­pi­täjä vas­taa tie­to­jen tar­kas­tus­pyyn­töi­hin kir­jal­li­sesti. Tar­kas­tus­pyyntö tulee lähet­tää kir­jal­li­sesti ja alle­kir­joi­tet­tuna rekis­te­rin­pi­tä­jän rekis­te­ri­asioita hoi­ta­valle hen­ki­lölle: Kaisa Pere, Kara­kal­lion­tie 14 E 39, 02620 Espoo.

 

Jos asiak­kaan tie­doissa on vir­heitä, asia­kas voi esit­tää rekis­te­rin­pi­tä­jälle pyyn­nön vir­heen kor­jaa­mi­seksi. Asiak­kaalla on oikeus kiel­tää tie­to­jensa luo­vut­ta­mi­nen ja käsit­tely suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muuta suo­ra­mark­ki­noin­tia varten.

 

11. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­li­jät ja suojaus

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään aina luot­ta­muk­sel­li­sina. Hen­ki­lö­tie­toja käsi­tel­lään voi­massa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti ja muu­toin asian­mu­kai­sesti. Manu­aa­li­sesti säi­ly­tet­tä­vät tie­dot säi­ly­te­tään aina luki­tussa tilassa. Rekis­te­rin­pi­tä­jän säh­köi­sen asia­kas­re­kis­te­rin sisäl­tä­mät tie­dot on suo­jattu asian­mu­kai­sesti palo­muu­rilla ja muilla tek­ni­sillä toimenpiteillä.