Ter­ve­tu­loa ilmai­seen webinaariin!

Onko oma­lää­kä­riys ainoa rat­kaisu jat­ku­vuu­teen? – 10 eri kei­noa jat­ku­vuu­den parantamiseksi 

Tule kuu­le­maan ilmaista webi­naa­ria Ti 12.12. klo 13–14

Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan webi­naa­riimme, jossa käsi­tel­lään ter­vey­den­huol­lon hoi­don jat­ku­vuutta monipuolisesti.

 

Päi­vä­määrä: Tiis­tai 12.12.2023
Aika: Klo 13:00 – 14:00

 

Puhu­jat:

 • Mari Kiema, Mediel­lien valmentaja
 • Sanna Mus­to­nen, apu­lai­sy­li­lää­käri, Länsi-Uuden­maan hyvinvointialue
 •  

Ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set ovat yhtä mieltä siitä, että hoi­don jat­ku­vuus on avain parem­paan hoi­to­suh­tee­seen, tehok­kaam­piin hoi­to­tu­lok­siin ja vähen­ty­nei­siin tar­peet­to­miin kon­tak­tei­hin ter­vey­den­huol­lossa. Usein jat­ku­vuu­den toteut­ta­mi­nen jää ammat­ti­lais­ten vas­tuulle, ja tämä näkyy käy­tän­nössä oma­lää­kä­ri­jär­jes­tel­män korostumisena.

 

Webi­naa­ris­samme Mari Kiema, Mediel­lien val­men­taja, avaa näke­mys­tään siitä, miten hoi­don jat­ku­vuus voi­daan nähdä moni­puo­li­sem­pana ilmiönä kuin pel­käs­tään oma­lää­kä­riy­tenä. Vie­raak­semme saamme apu­lai­sy­li­lää­käri Sanna Mus­to­sen Länsi-Uuden­maan hyvin­voin­tia­lu­eelta, joka jakaa omia näke­myk­si­ään, koke­muk­si­aan ja oival­luk­si­aan hoi­don jatkuvuudesta.

Webi­naa­rissa pyrimme laa­jen­ta­maan näkö­kul­maa tar­joa­malla 10 eri­laista kei­noa hoi­don jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­seksi. Mari ja Sanna kes­kus­te­le­vat eri lähes­ty­mis­ta­po­jen vah­vuuk­sista ja mah­dol­li­sista haas­teista, antaen osal­lis­tu­jille arvo­kasta tie­toa ja oivalluksia.

Webi­naa­ri­tal­len­teemme löy­ty­vät jatkossa

Webi­naa­rit kuten, 
 • Näin var­mis­tat hoitotakuun
 • Miten hyvä jat­ku­vuus ja hoi­toon pääsy saavutetaan
 • Mitä meillä oikein tapahtuu
 • Tavoit­tei­siin ja tie­toon perus­tuva kehittäminen
 • Hoi­don jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­nen käytännössä
 • Miten imple­men­tointi teh­dään vaikuttavasti
 • Koh­taa­mat­to­muu­den hinta
 • Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­suus nousuun ohjaamalla
Ota yhteyttä ja ker­romme mie­lel­lämme lisää! 

Mediel­leistä Kaisa (p. 044 235 4076, kaisa.pere@medielli.fi).

Lataa omak­sesi Mediel­lien hoitotakuuopas!

Hoi­to­ta­kuu­opas on laa­dittu perus­ta­son ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen. Mediel­lien tuella eri­ko­koi­set toi­mi­jat ovat onnis­tu­neet muut­ta­maan pysy­västi toi­min­taansa vas­taa­maan tule­vai­suu­den sote­kes­kuk­sen tavoitteita. 

Mediel­lien hoi­to­ta­kuu­op­paassa ker­romme mm.
 • Kuinka var­mis­te­taan hoi­toon pää­syn alle viikossa?
 • Kuinka pal­ve­lut saa­tai­siin yhden­ver­tai­siksi ja oikea-aikai­siksi samalla paran­taen jatkuvuutta?
 • Kuinka siir­re­tään toi­min­nan pai­no­tusta ras­kaista pal­ve­luista ehkäi­se­vään ja enna­koi­vaan työhön?
 • Kuinka paran­ne­taan pal­ve­lui­den laa­tua ja vaikuttavuutta?
 • Kuinka var­mis­te­taan pal­ve­lui­den monia­lai­suus ja yhteen toimivuus?
 • Kuinka hil­li­tään kus­tan­nus­ten nousu?
Anna yhteys­tie­tosi ja saat oppaan lataus­lin­kin sähköpostilla.


  Medielli Oy | Terveydenhuollon kehittäjät