Ter­ve­tu­loa ilmai­seen webinaariin!

Tavoit­teet ja toi­minta samaan suun­taan
- tapauk­set digi­ta­li­saa­tio ja jatkuvuus

Tule kuu­le­maan ilmaista webi­naa­ria Ti 23.04. klo 13–14

Muu­tos­ten yhtey­dessä orga­ni­saa­tioissa ase­te­taan tavoit­teita, joita ei aina kui­ten­kaan huo­mioida tule­vissa pää­tök­sissä. Jos­kus pää­tök­set voi­vat joh­taa jopa vas­tak­kai­seen suun­taan, tai eivät aina­kaan auta tavoit­teen saa­vut­ta­mi­sessa. Van­ho­jen raken­tei­den ja toi­min­ta­ta­po­jen pur­ka­mi­nen voi osoit­tau­tua vaikeaksi. 

 

Esi­mer­kiksi digi­taa­li­suu­delta odo­te­taan pal­jon hyö­tyjä ja kui­ten­kin hyö­dyt jää­vät usein saa­vut­ta­matta. Moni orga­ni­saa­tio tavoit­te­lee hoi­don jat­ku­vuutta, mutta kuinka olla vahin­gossa tuhoa­matta sen mah­dol­li­suuk­sia toteu­tua har­kit­se­mat­to­milla pää­tök­sillä? Miten saa­daan kaikki puhu­maan samaa kieltä ja raken­ta­maan yhtei­sen ymmär­ryk­sen kautta myös yhteistä pyr­ki­mystä toi­vot­tua tule­vai­suutta kohti?

 

Mediel­leistä Elisa ja Soila ker­to­vat koke­mus­ten ja esi­merk­kien avulla, miten esi­mer­kiksi edellä mai­ni­tut tavoit­teet ja teke­mi­nen saa­daan kul­ke­maan samaan suuntaan.

 

Tule mukaan saa­maan vink­kejä siitä, miten väl­tät suden­kuo­pat ja hyö­dyn­nät muu­tos­ten tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det! Rekis­te­röidy nyt mak­sut­to­maan webinaariin! 

Webi­naa­ri­tal­len­teemme löy­ty­vät jatkossa

Webi­naa­rit kuten, 
 • Näin var­mis­tat hoitotakuun
 • Miten hyvä jat­ku­vuus ja hoi­toon pääsy saavutetaan
 • Mitä meillä oikein tapahtuu
 • Tavoit­tei­siin ja tie­toon perus­tuva kehittäminen
 • Hoi­don jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­nen käytännössä
 • Miten imple­men­tointi teh­dään vaikuttavasti
 • Koh­taa­mat­to­muu­den hinta
 • Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­suus nousuun ohjaamalla
 • Onko oma­lää­kä­riys ainoa rat­kaisu jat­ku­vuu­teen? – 10 eri kei­noa jat­ku­vuu­den parantamiseksi
 • Ter­vey­den­huol­lon resi­lienssi – Mitä, miksi ja miten?
Ota yhteyttä ja ker­romme mie­lel­lämme lisää! 

Mediel­leistä Kaisa (p. 044 235 4076, kaisa.pere@medielli.fi).

Lataa omak­sesi Mediel­lien hoitotakuuopas!

Hoi­to­ta­kuu­opas on laa­dittu perus­ta­son ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen. Mediel­lien tuella eri­ko­koi­set toi­mi­jat ovat onnis­tu­neet muut­ta­maan pysy­västi toi­min­taansa vas­taa­maan tule­vai­suu­den sote­kes­kuk­sen tavoitteita. 

Mediel­lien hoi­to­ta­kuu­op­paassa ker­romme mm.
 • Kuinka var­mis­te­taan hoi­toon pää­syn alle viikossa?
 • Kuinka pal­ve­lut saa­tai­siin yhden­ver­tai­siksi ja oikea-aikai­siksi samalla paran­taen jatkuvuutta?
 • Kuinka siir­re­tään toi­min­nan pai­no­tusta ras­kaista pal­ve­luista ehkäi­se­vään ja enna­koi­vaan työhön?
 • Kuinka paran­ne­taan pal­ve­lui­den laa­tua ja vaikuttavuutta?
 • Kuinka var­mis­te­taan pal­ve­lui­den monia­lai­suus ja yhteen toimivuus?
 • Kuinka hil­li­tään kus­tan­nus­ten nousu?
Anna yhteys­tie­tosi ja saat oppaan lataus­lin­kin sähköpostilla.


  Medielli Oy | Terveydenhuollon kehittäjät