Uuti­sia:

Emme juuri nyt hae uusia val­men­ta­jia, mutta voit jät­tää meille avoi­men hakemuksen!

Olemme kiin­nos­tu­neita lah­jak­kaista yksi­löistä, jotka halua­vat olla osa into­hi­moista ja moti­voi­tu­nutta tii­miämme. Vaikka emme tällä het­kellä etsi uusia val­men­ta­jia, arvos­tamme innok­kuut­tasi liit­tyä joukkoomme.
Työ sisäl­tää

mm. val­men­nuk­sen ja työ­pa­jo­jen suun­nit­te­lua, työ­pa­jo­jen vetä­mistä ja yksi­löi­den val­men­ta­mista. Osa työstä voi­daan tehdä etänä, mutta suu­rin osa asiak­kaan luona. Toi­mia­lu­eemme on koko Suomi, joten edel­ly­tämme matkustamista.

Lisä­tie­toa työstämme:

Haluatko tie­tää enem­män siitä, mil­laista on työs­ken­nellä kans­samme? Alta löy­dät lisä­tie­toa mei­dän työs­tämme ja yri­tys­kult­tuu­ris­tamme. Olemme sitou­tu­neet tar­joa­maan ins­pi­roi­van työym­pä­ris­tön ja mah­dol­li­suu­den hen­ki­lö­koh­tai­seen kasvuun.

Ota yhteyttä:

Jos olet kiin­nos­tu­nut liit­ty­mään jouk­koomme, voit jät­tää meille avoi­men hake­muk­sen. Lisä­tie­toja ja hake­muk­set Kaisa Pere, kaisa.pere@medielli.fi tai puh. 044 235 4076.

Orga­ni­saa­tioi­den ja tii­mien valmentaja,

me etsimme Sinua! 

Oletko koke­nut val­men­taja tai fasi­li­taat­tori, joka uskal­taa haas­taa sekä itse­ään että asiak­kaita? Jos olet – mah­ta­vaa! Haluai­sitko päästä teke­mään tulok­sel­lista muu­tosta yhdessä Ellien työkaverina?

Käy­tämme ongel­man­rat­kai­sun eri­lai­sia mene­tel­miä ja tut­kimme pro­ses­seja ja nii­den pullonkauloja
Työ sisäl­tää

mm. val­men­nuk­sen ja työ­pa­jo­jen suun­nit­te­lua, työ­pa­jo­jen vetä­mistä ja yksi­löi­den val­men­ta­mista. Osa työstä voi­daan tehdä etänä, mutta suu­rin osa asiak­kaan luona. Toi­mia­lu­eemme on koko Suomi, joten edel­ly­tämme matkustamista.

Eduksi on

jos sinulla on ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­tut­kinto, mutta se ei ole vält­tä­mät­tö­myys. Toi­vomme, että sinulla on koke­musta val­men­ta­mi­sesta, fasi­li­toin­nista ja siinä käy­tet­tä­vistä mene­tel­mistä sekä työ­pa­jo­jen suun­nit­te­lusta ja vetä­mi­sestä. Lean on sinulle tuttu ja olet pääs­syt sovel­ta­maan sitä käy­tän­töön. Olet ystä­väl­li­nen ja toi­mit kun­nioit­ta­vasti. Pyrit aut­ta­maan asiak­kaita oppi­maan ja löy­tä­mään itse rat­kai­suja ja kehit­tä­mään toi­min­taansa. Tar­peen vaa­tiessa pys­tyt opet­ta­maan ja perus­te­le­maan rat­kai­suja ja valin­toja teo­ria­tie­don avulla.

Haemme

hen­ki­löä vaki­nai­seen tun­ti­palk­kai­seen työ­suh­tee­seen. Työ­aika voi­daan sopia elä­män­ti­lan­tee­seesi sopi­vaksi. Haluat kui­ten­kin tehdä vähin­tään puo­li­kasta työ­ai­kaa. Työ­määrä saat­taa vaih­della vii­koit­tain, joten toi­vomme jous­ta­vuutta sen suhteen.

Ellit puhal­ta­vat yhteen hii­leen, kan­nus­tamme ja spar­raamme toi­siamme ja asiak­kai­tamme onnis­tu­maan yhdessä. Paikka on tar­jolla tii­mi­pe­laa­jalle, koska Meillä töitä teh­dään pää­sään­töi­sesti työ­pa­rin tai tii­min kanssa. Et siis myös­kään jää yksin. Me tavoit­te­lemme parasta asiak­kaal­lemme, ja se onnis­tuu vain niin, että autamme toi­sia Ellejä loistamaan!

Tar­joamme mie­len­kiin­toi­sen näkö­ala­pai­kan terveydenhuoltoon

ja mah­dol­li­suu­den olla raken­ta­massa ja kehittämässä

toi­min­ta­ta­poja ja toi­min­nan joh­ta­mista ja kehittämistä.

Ota yhteyttä ja ker­romme mie­lel­lämme lisää!

Lisä­tie­toja saat Kaisa Pere, kaisa.pere@medielli.fi tai puh.  044 235 4076.