Medielli Oy apuna ja val­men­ta­jana ter­vey­den­huol­lon kehittämisessä

Medielli tar­joaa kai­kille asiak­kail­lemme muu­tos­tu­kea – pientä tai suu­rem­paa. Mediel­lien tar­koi­tus on yhdessä kans­sasi ravis­tella van­hoja toi­min­ta­ta­poja ja antaa yhtei­söl­lenne kei­not, joilla voitte muo­kata yri­tyk­senne vas­taa­maan sote-uudis­tuk­sen tuo­miin haas­tei­siin. Vain yhdessä saamme aikaan kes­tä­viä tulok­sia. Emme halua jäädä pysy­väksi osaksi orga­ni­saa­tio­tanne, vaan autamme ja val­men­namme teitä kehit­ty­mään itsenäisesti. 

 

Rat­kai­sut ovat ole­massa, ja me autamme teitä löy­tä­mään ne sekä ymmär­tä­mään voi­ma­va­ranne. Mikä on muu­tos, jota kaipaatte?

Medielli Oy | Terveydenhuollon kehittäjät

Mediel­lien avulla kehi­tätte saa­ta­vuutta, vai­kut­ta­vuutta, työ­tyy­ty­väi­syyttä ja tuot­ta­vuutta organisaatiossanne

Koko­nais­val­tai­nen tapamme toimia 

Raken­namme yhdessä kans­sasi ruo­hon­juu­ri­ta­son sote-muu­tosta, joka ulot­tuu läpi koko orga­ni­saa­tion. Pyrimme sys­tee­mi­ta­son mer­kit­tä­vään uudel­lee­nor­ga­ni­soin­tiin, joka kos­kee niin ammat­ti­lais­ten yhteis­työn kehi­tystä kuin käy­tän­nön työ­teh­tä­viä. Muu­tos­ten lisäksi vah­vis­tamme joh­ta­mista ja johtamisjärjestelmää.

Iskemme kiinni asia­kas­läh­töi­siin pro­ses­sei­hin, joilla lisätään
 • asia­kas­ar­voa,
 • hoi­don jat­ku­vuutta ja
 • poti­las­tur­val­li­suutta.

Pyrimme sii­hen, että pys­tytte vas­taa­maan asiak­kai­den tar­pei­siin nopeasti ja suju­vasti. Työn­te­ki­jät raken­ta­vat val­men­ta­jien fasi­li­toi­mana toi­min­ta­ta­vat, joi­den avulla pro­ses­seja on help­poa ja suju­vaa noudattaa.

Uusien toi­min­ta­ta­po­jen yllä­pi­tä­mi­sen tueksi autamme Teitä raken­ta­maan ker­rok­sit­tai­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­män. Jär­jes­telmä mah­dol­lis­taa reaa­liai­kai­sella tie­dolla joh­ta­mi­sen kohti stra­te­gi­sia tavoit­teita. Täh­täämme sii­hen, että osaksi joh­ta­mis­jär­jes­tel­mää nivo­taan sys­te­maat­ti­nen kehit­tä­mi­nen. Orga­ni­saa­tion jäse­net oppi­vat käyt­tä­mään eri­lai­sia ongel­man­rat­kai­sun työ­ka­luja jokai­sella orga­ni­saa­tion tasolla. Näin orga­ni­saa­tio var­mis­taa toi­min­nan jat­ku­van kehit­tä­mi­sen kohti stra­te­gi­sia tavoitteita.

Ker­rok­sit­tai­nen johtamisjärjestelmä

Ker­rok­sit­tai­sessa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mässä on kyse asiak­kaille tär­kei­den stra­te­gis­ten tavoit­tei­den jal­kaut­ta­mi­sesta ja tie­toon perus­tu­vasta ongel­man­rat­kai­susta. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seksi orga­ni­saa­tioon luo­daan visu­aa­li­nen tie­dolla joh­ta­mi­sen näkymä orga­ni­saa­tion kai­kille tasoille.

Ker­rok­sit­tai­sen joh­ta­mis­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­nen koos­tuu nel­jästä elementistä: 
 • Stra­te­gis­ten tavoit­tei­den kopit­telu ja mit­ta­rei­den määritys
 • Kokous­ra­kenne, joka mah­dol­lis­taa tilan­ne­ku­van ja ongel­mien ennakoinnin
 • Mit­ta­risto ja ongel­man­rat­kai­sun visualisointi
 • Sys­te­maat­ti­sen ongel­man­rat­kaisu / jat­ku­van paran­ta­mi­sen normitus 

Ker­rok­sit­tai­nen joh­ta­mis­jär­jes­telmä ohjaa fokusta jokai­sella orga­ni­saa­tio­ta­solla valit­tu­jen stra­te­gis­ten tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen ja ongel­mien rat­kai­suun. Kun ener­gia lai­te­taan oikei­den ongel­mien rat­kai­se­mi­seen, ker­rok­sit­tai­nen joh­ta­mi­nen muut­tuu tulosta tuot­ta­vaksi johtamisjärjestelmäksi.

Etä­vas­taan­ot­to­toi­minta ja etälääkäri 

Onko haas­tee­nasi toi­min­nan jonou­tu­mi­nen, kysyn­tään vas­taa­mi­nen tai rek­ry­tointi? Voit saada näi­hin apua etä­vas­taan­otto- sekä etä­lää­kä­ri­kon­sep­timme avulla. Mediel­lit tar­joa­vat Sinulle toi­mi­vat pro­ses­sit ja toi­min­ta­ta­vat sekä tie­kar­tan etä­vas­taan­otto- ja etä­lää­kä­ri­toi­min­nan pystyttämiseen.

Tar­koi­tuk­sena on raken­taa toi­min­ta­malli, missä lää­kä­rinne voi hoi­taa asia­kas­pal­ve­lun myös etä­vas­taan­ot­to­pal­ve­luna. Etä­lää­käri toi­mii hoi­ta­jan tukena, jol­loin jonout­ta­mi­sen tarve vähe­nee ja ammat­ti­lais­ten aikaa vapau­tuu var­si­nai­seen hoi­to­työ­hön. Kun jonou­tu­mi­nen vähe­nee, myös kysyn­tä­paine hel­lit­tää. Etä­vas­taa­no­tossa toi­mi­van lää­kä­rinne on mah­dol­lista tehdä työ­tään kotoa käsin mis­tä­päin Suo­mea tahansa, mikä hel­pot­taa rekrytointia.

Etä­vas­taan­ot­to­pal­ve­lussa etä­lää­käri on: 
 •  Jous­ta­vasti käy­tet­tävä resurssi
 • Apuna vas­taa­massa asiakastarpeisiin
 • Vähen­tä­mässä kysyntäpainetta
 • Sijain­nista riip­pu­ma­ton, mikä hel­pot­taa rekrytointia

Jat­ku­van paran­ta­mi­sen työkalut

Jat­kuva paran­ta­mi­nen on LEAN-ajat­te­lun yti­messä. Peri­aat­teel­taan se on yksin­ker­tai­nen, mutta käy­tän­nön työssä vai­kea juur­rut­taa kii­rei­seen työym­pä­ris­töön. Jat­ku­vassa paran­ta­mi­sessa teh­dään sys­te­maat­tista ongel­man­rat­kai­sua tun­nis­ta­malla orga­ni­saa­tion ydin­toi­min­nan kitkakohdat.

Nämä kit­ka­koh­dat on tar­koi­tus rat­kaista nopeasti PDSA-syklin avulla:
 • Plan = suunnittele
 • Do = toteuta
 • Study = arvioi
 • Act = toimi

Mediel­leillä on vahva LEAN-tun­te­mus eli kyky val­men­taa ja ohjata tii­mit joh­ta­ji­neen oppi­maan ongel­man­rat­kai­sua sekä toteut­ta­maan oppia käy­tän­nössä. Hal­lit­semme laa­jasti eri­lai­set LEAN-työ­ka­lut, joilla ongel­man­rat­kai­sua voi­daan kehit­tää orga­ni­saa­tios­sanne. Jat­ku­van paran­ta­mi­sen työ­ka­lu­jen avulla on mah­dol­lista pureu­tua orga­ni­saa­tion ydin­toi­min­nan kehittämiseen.

Webinaari

Webi­naari 29.3.2022 klo 11 – 12: Näin var­mis­tat hoitotakuun!

Tule kuu­le­maan ilmai­seen webi­naa­riin ti 29.3 klo 11 – 12 esi­merk­kejä, kuinka ter­veys­a­se­mat lyhen­si­vät lää­kä­ri­jo­nonsa pysy­västi alle viikkoon.

Kans­samme kes­kus­te­le­massa ovat Espoon joh­tava yli­lää­käri Anu Mus­ta­kari ja Ter­veys­ta­lon jul­kis­ten pal­ve­lui­den yli­lää­käri Emil Hei­nä­aho. Kuu­let mm.

 • Mistä läh­det­tiin liik­keelle ja mitä tulok­sia saa­tiin aikaiseksi.
 • Kuinka hen­ki­löstö teki muu­tok­set itse.
 • Miten lähi­johto yllä­pi­tää ja jat­ko­ke­hit­tää toimintaa.
 • Min­kä­lai­nen muu­tos­pro­sessi oli hen­ki­lö­kun­nalle ja organisaatiolle.

Webi­naa­rin jäl­keen tun­nis­tat, mitkä ovat olen­nai­set osa-alu­eet, joi­den täy­tyy olla kun­nossa. Niin var­mis­tat, että hoi­toon pääsy on pysy­västi hyvää sekä hoito laa­du­kasta ja vaikuttavaa.

 

Ter­ve­tu­loa mukaan!

 

Ps. Haluatko kar­toit­taa, mitä toi­men­pi­teitä hoi­to­ta­kuun toteut­ta­mi­nen vaa­tii Sinun alu­eel­lasi? Varaa tästä mak­su­ton 30 min kon­sul­taa­tio­aika Mediel­lin asian­tun­ti­jalle. Kar­toi­te­taan tilan­teenne ja käy­dään läpi mah­dol­li­sia toi­men­pi­teitä kym­me­nien refe­rens­siemme avulla. Kes­kus­te­lun jäl­keen pys­tyt hah­mot­te­le­maan orga­ni­saa­tiol­lesi sopi­van tie­kar­tan kohti pysy­vää hoi­to­ta­kuun toteutumista.

“Yhdessä onnis­tuimme ideoi­maan, miten pal­ve­lut pitäisi orga­ni­soida, jotta orga­ni­saa­tionne pal­ve­lisi asiak­kai­taan sekä työyh­tei­söänne par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.”

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi