Haluatko rää­tä­löi­dyn työ­pa­jan tar­pei­siisi?
Ota yhteyttä!

Vaikka nyt meillä ei ole avoi­mia ilmoit­tau­tu­mi­sia työ­pa­joi­hin, olemme val­miita luo­maan juuri sinulle sopi­van tilai­suu­den! Riip­pu­matta siitä, tar­vit­setko työ­pa­jaa koko hen­ki­lös­töl­lesi, tii­mil­lesi tai itsel­lesi tavoit­tei­desi saa­vut­ta­mi­seksi, voimme auttaa.

Miksi valita meidät?

 • Rää­tä­löity tar­jonta: Suun­nit­te­lemme työ­pa­jan täy­sin orga­ni­saa­tiosi tar­pei­den ja toi­vei­den mukaan.
 • Jous­ta­vat ajan­koh­dat: Sovimme työ­pa­jan ajan­koh­dan teille sopi­vaksi, jotta se integroi­tuu sau­mat­to­masti aikatauluihinne.
 • Ammat­ti­tai­toi­nen tiimi: Koke­neet val­men­ta­jamme var­mis­ta­vat, että työ­paja on opet­ta­vai­nen ja ins­pi­roiva koke­mus, joka tukee orga­ni­saa­tionne kehi­tystä ja kasvua.

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistasi

  Työ­paja: Miten saada kaik­kien tii­mi­läis­ten ääni kuuluviin? 

  Onko sinusta vai­kea saada aikai­seksi kes­kus­te­lua, johon kukin tii­min jäsen osal­lis­tuu tas­a­puo­li­sesti? Onko toi­min­ta­ta­po­jen ideointi tii­mis­säsi haas­ta­vaa? Koetko yhteis­ten pää­tös­ten aikaan­saa­mi­sen vaikeaksi? 

  Jos tun­nis­tat tilan­teet, tule mukaan työ­pa­jaan pe 15.03.2024 klo 08.15–12.15 oppi­maan kei­noja haas­tei­den hal­lit­se­mi­seksi! Osal­lis­tua voit hel­posti mistä tahansa, sillä paja jär­jes­te­tään etäyhteyksin. 

  Työ­pa­jassa tutus­tut tii­min vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ilmiöi­hin ja nii­hin vai­kut­ta­mi­seen. Pää­set kokei­le­maan mene­tel­miä, joi­den avulla voit paran­taa tii­misi vuo­ro­vai­ku­tusta. Työ­pa­jan vetä­jinä toi­mi­vat Mediel­lien val­men­ta­jat Soila Kar­rei­nen ja Mari Kiema. 

   

  Soila Kar­rei­nen toi­mii Mediel­lissä val­men­ta­mi­sen lisäksi väi­tös­kir­ja­tut­ki­jana Tam­pe­reen yli­opis­tossa. Ter­vey­den­huol­lossa hän on toi­mi­nut niin lää­kä­rin, kehit­tä­jän kuin joh­ta­jan teh­tä­vissä ja näh­nyt sitä kautta eri­lai­sia tilan­teita eri­lais­ten ryh­mien kes­ken. Fasi­li­tointi ja rat­kai­su­kes­kei­nen val­men­nus kuu­lu­vat hänen ydin­tai­toi­hinsa ja näitä täy­den­tää ihmis­ten tar­pei­siin kes­kit­tyvä raken­ta­van vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ohjaa­jan (RVO) koulutus.

   

  Mari Kiema toi­mii Mediel­lin val­men­ta­jana fasi­li­toi­den eri­lai­sia ryh­miä ja val­men­taen joh­toa. Kym­me­nen vuo­den koke­mus kehit­tä­mis­teh­tä­vissä on tuo­nut työs­ken­te­lyyn lem­peän jämä­kän otteen, jolla hän koh­taa tulok­sek­kaasti eri­lai­sia ryh­miä. Mari on kou­lu­tuk­sel­taan ter­veys­tie­tei­den mais­teri. Moni­puo­li­nen näke­mys eri­tyi­sesti eri­kois­sai­raan­hoi­don arjesta on syn­ty­nyt pit­kästä sai­raan­hoi­ta­jan työkokemuksesta.

  Hyö­dynnä var­hai­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen etu – Early bird ‑hinta on tar­jolla 135 € sis. 24 % alv. saakka (15.2. asti), jonka jäl­keen nor­maali hinta on 165 € sis. 24 % alv. (16.2. eteenpäin). 

  Lisä­tie­toja saat Mari Kie­malta osoit­teesta mari.kiema@medielli.fi.

  Ilmoit­tau­tu­malla ajoissa voit naut­tia tapah­tu­masta edullisemmin!