Koh­taa­mi­sen yti­messä, yhteys vahvistuu

Hei kaikki!

Puhues­samme ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sina klii­ni­sistä tai­doista, viit­taamme ensi­si­jai­sesti lää­ke­tie­teel­li­seen osaa­mi­seen ja tek­ni­seen tie­tä­myk­seen. Yksi asia, jota ei voi aliar­vioida, on kui­ten­kin koh­taa­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­jen mer­ki­tys. Nämä ovat salai­nen aines­osa, joka tekee ammat­ti­lai­sen ja poti­laan väli­sestä koh­taa­mi­sesta mer­ki­tyk­sel­li­sen ja vaikuttavan.

Tar­kas­tel­taessa ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen ja asiak­kaan suh­detta huo­ma­taan, että kaikki alkaa juuri tästä koh­taa­mi­sesta ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sesta. Asiak­kaan luot­ta­mus ja tur­val­li­suu­den­tunne raken­tu­vat sen perus­teella, miten me heitä koh­taamme ja vas­taamme hei­dän tar­pei­siinsa. Samoin ammat­ti­lais­kol­le­goi­demme kes­ken tar­vi­taan luot­ta­musta, kun­nioi­tusta ja yhteistyötä.

Miksi sit­ten koh­taa­mi­nen ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat niin elintärkeitä? 

Ne ovat luot­ta­muk­sen perusta ja avaa­vat oven avoi­muu­delle sekä rehel­li­syy­delle ammat­ti­lais­kol­le­goi­den­kin kes­ken. Empaat­ti­nen ja kun­nioit­tava koh­taa­mi­nen luo koko tii­mille posi­tii­vi­sen ilma­pii­rin ja vah­vis­taa yhteis­hen­keä, samalla kun se vähen­tää mah­dol­li­sia konflik­teja ja väärinkäsityksiä.

On myös huo­mio­nar­voista, että hyvät koh­taa­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot vai­kut­ta­vat suo­raan poti­lai­demme hyvin­voin­tiin ja hoi­don laa­tuun. Posi­tii­vi­nen vuo­ro­vai­ku­tus voi paran­taa hoi­don tasoa ja poti­las­tu­lok­sia sekä edis­tää hei­dän koko­nais­val­taista hyvin­voin­ti­aan. Samalla nämä tai­dot vai­kut­ta­vat työil­ma­pii­riin ja kol­le­gi­aa­li­siin suh­tei­siin, mikä voi paran­taa työ­tyy­ty­väi­syyttä ja vähen­tää työ­uu­pu­musta ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten keskuudessa.

Miten sit­ten voimme kehit­tää omia koh­taa­mis- ja vuorovaikutustaitojamme? 

Voimme aloit­taa omien vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­liemme tark­kai­lulla ja pyr­kiä paran­ta­maan niitä. Tämä voi sisäl­tää empa­tian ja kuun­te­lu­tai­to­jen kehit­tä­mistä sekä ennak­ko­luu­lo­jemme tun­nis­ta­mista ja haas­ta­mista. (Ja kun tar­vit­set ulko­puo­lista apua, voit kään­tyä mei­dän Mediel­lien puoleen! 😉

Yhteen­ve­tona voi­daan todeta, että koh­taa­mis- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen työssä kes­kei­sellä sijalla. Näi­den tai­to­jen perus­tei­siin palaa­mi­nen aut­taa luo­maan parem­pia suh­teita sekä asiak­kai­den että kol­le­goi­den kanssa. Siis eteen­päin uusia, parem­pia koh­taa­mi­sia ja syvem­piä yhteyk­siä kohti!

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit