Hal­lin­toa vai ihmis­ten johtamista

Mistä kum­puaa koke­mus huo­nosta joh­ta­mi­sesta? Onhan meillä sen­tään joh­ta­ja­po­si­tioissa lois­ta­via subs­tans­sio­saa­jia. Vai pii­li­sikö aina­kin osa ongel­maa juuri siinä. Monet joh­ta­ja­po­si­tioon siir­ty­neet hen­ki­löt ovat teh­neet ensin uraa klii­ni­sen työn parissa. Heistä on tänä aikana kas­va­nut erin­omai­sia alansa asian­tun­ti­joita. Teh­tävä on ollut asia­kes­kei­nen ja usein iden­ti­teet­ti­kin raken­tu­nut asian­tun­ti­juu­den ympärille.

Asian­tun­ti­jasta ihmis­ten johtajaksi

Siir­ty­mi­nen asian­tun­ti­jasta joh­ta­jaksi on iso muu­tos. Muu­tos ei koske pel­käs­tään teh­tä­vän­ku­vaa vaan mitä suu­rim­massa mää­rin ajat­te­lun ja teke­mi­sen muu­tosta. Asian­tun­ti­juu­desta voi olla haas­ta­vaa irtau­tua ja eri­lai­set hal­lin­nol­li­set työt voi­vat sen vuoksi tuoda tur­vaa. Tilan­netta ei hel­pota se, jos orga­ni­saa­tiossa käy­tetty kieli tukee van­haa mind­se­tiä. Kuu­len usein joh­ta­jien puhu­van hal­lin­nol­li­sesta työstä, mutta har­voin joh­ta­mis­työstä, saa­tikka ihmis­ten johtamisesta.

ihmis­ten joh­ta­mi­nen alkaa syväl­li­sestä ymmär­ryk­sestä psy­ko­lo­giasta. Joh­ta­jan on tun­net­tava tii­minsä jäsen­ten vah­vuu­det, heik­kou­det, moti­vaa­tio­te­ki­jät ja kom­mu­ni­kaa­tio­ta­vat. Ihmi­set ovat moni­mut­kai­sia olen­toja, joilla on eri­lai­sia tar­peita ja odo­tuk­sia. Hyvä joh­taja kyke­nee luke­maan näitä sig­naa­leja ja sopeut­ta­maan joh­ta­mis­tyy­li­ään kul­le­kin yksi­lölle sopivaksi.

Ihmis­ten joh­ta­mi­sen voima

Työn­te­ki­jöi­den aito, hyvä koh­taa­mi­nen lisää hei­dän sitou­tu­mista ja moti­vaa­tiota. Kun työn­te­ki­jät koke­vat, että hei­dän mie­li­pi­teensä ja panok­sensa ovat arvos­tet­tuja, he ovat tai­pu­vai­sem­pia sitou­tu­maan orga­ni­saa­tion tavoit­tei­siin ja teke­mään par­haansa nii­den saa­vut­ta­mi­seksi. Tämä joh­taa parem­paan työ­suo­ri­tuk­seen ja asia­kas­tyy­ty­väi­syy­teen. Ihmis­ten joh­ta­mi­nen edis­tää inno­vaa­tioita ja luo­vuutta. Kan­nus­taes­saan avoi­meen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ja ideoi­den jaka­mi­seen, orga­ni­saa­tio voi hyö­dyn­tää koko hen­ki­lös­tön moni­puo­lista osaa­mista ja näkökulmia.

Tule­vai­suus

Väi­tän, että tule­vai­suu­dessa ihmis­ten joh­ta­mi­sen tär­keys koros­tuu enti­ses­tään. Kun rutii­nin­omai­set työt vähe­ne­vät auto­ma­ti­soin­nin ja digi­ta­li­soin­nin vuoksi, vaa­tiva ajat­te­lu­työ koros­tuu. Tämä lisää jokai­sen työn­te­ki­jän itsen joh­ta­mi­sen tai­toa ja eri­tyi­sesti oman ener­gian hyvää joh­ta­mista. Alais­ten ener­gian joh­ta­mi­nen on tär­keä osa joh­ta­jan roo­lia, sillä se vai­kut­taa suo­raan työn tehok­kuu­teen, tii­min ilma­pii­riin ja lopulta koko orga­ni­saa­tion menestykseen.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Kaisa Pere | Toimitusjohtaja

Tapa­sin Annen ja Eli­san enti­sessä työ­pai­kas­samme. Annen kanssa kes­kus­te­lin usein pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä. Kes­kus­te­lu­jen lomassa huo­ma­simme, että ajat­te­lu­ta­pamme oli hyvin saman­kal­tai­nen. Jaoimme yhtä­läi­sen into­hi­mon pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Kun ikkuna aukesi isoon muu­tok­seen, en epäröinyt.

Mediel­leissä koen, että minulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ei pel­käs­tään sii­hen, että kan­sa­lai­set saa­vat parem­pia ter­veys­pal­ve­luita, vaan myös sii­hen, että pal­ve­luita kehi­te­tään talou­del­li­sesti kes­tä­välle pohjalle.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit