Lei­ki­täänkö integraatiota?

Vuo­den ikäi­nen sote- uudis­tuk­semme teki his­to­riaa jo syn­tyes­sään. Mitä pian taa­pe­roi­käi­nen jär­jes­tel­mämme osaa­kaan jo tehdä? Osaako se jo leik­kiä mui­den kanssa yhdessä? Joko se puhuu mui­den kanssa ymmär­ret­tä­vää kieltä?

Yhtenä sote-uudis­tuk­sen tavoit­teena on ollut luoda parem­mat puit­teet sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pelas­tus­pal­ve­lui­den yhteen­so­vit­ta­mi­selle ja moniam­ma­til­li­selle työlle. Puhumme usein inte­graa­tiosta. Mitä kaik­kea ymmär­rämme inte­graa­tion ole­van, mitä kaik­kea odo­tam­me­kaan inte­graa­tion rat­kai­se­van ja riit­tä­vätkö inte­graa­tion rah­keet vas­taa­vaan toiveisiimme?

Inno­kasta integroimista

Val­ta­kun­nas­samme val­lit­see aina­kin osit­tain samalla tavoin ymmär­retty visio toi­vo­tusta tule­vai­suu­desta: jokai­nen kan­sa­lai­nen saa oikean­lai­sia sote-pal­ve­luja hyvin pake­toi­tuna ja yhteen­so­vi­tet­tuina juuri oike­aan aikaan.  Sote-uudis­tuk­sen 11 val­ta­kun­nal­li­sesta tavoit­teesta eri­tyi­sesti kaksi liit­tyy integraatioon.

Tavoite 2: Eri­tyi­sesti perus­ta­son pal­ve­lu­jen toi­min­ta­var­muus vah­vis­tuu ja inte­graa­tio lisääntyy

“Sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen integroi­mi­sella tavoi­tel­laan pal­ve­lu­jen suju­vuu­den, jat­ku­vuu­den ja sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten yhteis­työn lisää­mistä. Integroi­duissa sosi­aali- ja ter­veys­pal­ve­luissa asiak­kaalle muo­dos­tuu koko­nai­suus hänen tar­vit­se­mis­taan pal­ve­luista.”
Tavoit­teen mit­ta­rit tosin liit­ty­vät pal­ve­lui­den laa­tuun ja ehkä myös vai­kut­ta­vuu­teen eikä inte­graa­tion toteu­tu­mista kai seurata…

Tavoite 7: Hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­tien sekä mui­den toi­mi­joi­den välillä on toi­mi­vat yhteis­työ­ra­ken­teet ja toimintakäytännöt

“Hyvin­voin­tia­lueilla ja kun­nilla sekä muilla toi­mi­joilla on useita yhdys­pin­toja, joissa yhteis­työ­ra­ken­teet ja yhtei­set toi­min­ta­käy­tän­nöt mah­dol­lis­ta­vat vai­kut­ta­van yhteis­työn ter­vey­den, työ- ja toi­min­ta­ky­vyn, tur­val­li­suu­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sessä sekä pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­sessä. … var­mis­te­taan suju­vasti yhteen toi­mi­vat pal­ve­lut.”
Toi­min­nan mit­ta­rit jää­vät täs­sä­kin vähän ylä­ta­solle kes­kit­tyen sii­hen, että YTA-sopi­muk­set, yhteis­työ­ra­ken­teet ja toi­min­ta­mal­lit ovat ole­massa (kyllä/ei)”

Mitä tai­toja inte­graa­tio­leik­kiin tarvitaan?

On ymmär­ret­tä­vää, että val­ta­kun­nal­li­sesti toi­min­taa seu­ra­taan kar­kealla tasolla. Mutta lähem­pänä taa­pe­roar­kea tar­vi­taan jo sel­keäm­pää joh­ta­mista ja näke­mystä siitä, miten inte­graa­tio­ke­hi­tyk­sen kanssa pääs­tään eteen­päin ja mistä tie­de­tään, että men­nään oike­aan suuntaan.

Sote-inte­graa­tio edel­lyt­tää monia­lai­suutta ja moniam­ma­til­li­suutta. (Tähän liit­ty­västä osaa­mi­sesta on tehty muu­ten sel­vi­tys­hen­ki­lön raport­ti­kin 😉 – linkki sii­hen on blo­gin lopussa.) Tut­ki­mus­ten ja hyvin­voin­tia­luei­den joh­ta­jien ja kehit­tä­jien ker­to­man mukaan sen syn­ty­mi­nen vaa­tii sel­keitä, jaet­tuja tavoit­teita, toi­min­ta­ta­poja sekä kes­ki­näistä riip­pu­vuutta. Lisäksi tar­vi­taan yhtei­sen ymmär­ryk­sen ja “kie­len” muo­dos­tu­mista. Näi­den edel­ly­tyk­senä puo­les­taan on kes­ki­näi­nen kun­nioi­tus ja ihan vain ajan viet­tä­mi­nen mie­lek­käästi yhdessä.

Omassa tut­ki­musai­neis­tos­sani joh­ta­jat ker­to­vat näistä toi­vo­tun tule­vai­suu­den kuvista monella tapaa ja nii­hin lii­te­tään pal­jon hyvää. Jopa siinä mää­rin, että mie­tin voi­vat­ko­han ihan kaikki toi­veet tar­jolla ole­villa kei­noilla toteu­tua, mutta mat­kalla aina­kin ollaan – vasta alussa, mutta sel­västi haluk­kaita pää­se­mään eteenpäin.

Sote-taa­pe­ron neuvolakortti

Sote-taaperomme neuvolakortti

Ehdo­tan sote-taa­pe­romme neu­vo­la­kort­tiin val­ta­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den alle ikä­ta­soi­sia tar­kem­pia kehi­ty­se­tap­peja, joita lähei­set sekä ammat­ti­lais­ten monia­lai­nen tiimi (lue: hyvin­voin­tia­lu­een joh­ta­jat ja työn­te­ki­jät, alue­val­tuu­te­tut, kol­men minis­te­riön vir­ka­hen­ki­löt ja kan­sa­lai­set) voi­vat sit­ten seu­rata neu­vo­lai­käi­semme koke­muk­sen ja tai­to­jen karttuessa:

  1. On kiin­nos­tu­nut mah­dol­li­sista leikkikavereista
  2. Tun­tee leik­ki­ka­ve­rit nimeltä
  3. Tie­tää miten kave­rit puhu­vat ja osaa sopeut­taa oman vies­tinsä heille sopivaksi
  4. Kuun­te­lee kave­rin puhetta
  5. On val­mis neu­vot­te­le­maan omista ja kave­rin toi­veista yhtei­sen lei­kin syntymiseksi
  6. Sii­voaa yhdessä kave­rin kanssa lei­kin jäljet
  7. Ottaa kon­tak­tia kave­rei­hin ja käyt­tää aikaansa yhtei­siin leikkeihin

Itse näen suu­rim­pana haas­teena hou­ku­tella pie­no­kai­nen kään­tä­mään kat­seensa omasta navas­taan (lue: omasta edus­taan), osoit­ta­maan kiin­nos­tus­taan ympä­röi­vään maa­il­maan (lue: teke­mään yhteis­työtä aivan uusien taho­jen kanssa) ja irrot­ta­maan otteensa tuki­pis­teistä (lue: van­hoista raken­teista). Sit­ten voi aueta aivan uusien mah­dol­li­suuk­sien pol­kuja kulkea!

Lisää luet­ta­vaa:

  1. Sosi­aali- ja ter­vey­den­huol­lon val­ta­kun­nal­li­set tavoit­teet vuo­sille 2023–2026. (2022) http://urn.fi/URN:ISBN:978–952-00–5427‑4
  2. Sote-inte­graa­tion edel­lyt­tämä monia­lai­nen yhteis­työ­osaa­mi­nen: Sel­vi­tys­hen­ki­lön raportti. Tim­peri, Tiina (2022) http://urn.fi/URN:ISBN:978–952-00–5399‑4

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Soila Kar­rei­nen | Valmentaja

Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin. Kir­joi­tan aja­tuk­sis­tani, tut­ki­muk­sista ja pal­jon muuta. 

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit