Lean-ajat­te­lua elämään

Hei luki­jat,

Vuo­den 2024 ensim­mäi­sellä vii­kolla sei­soin ikku­nan äärellä, kah­vi­kuppi läm­mit­täen käsiäni. Tal­ven huur­tei­set mai­se­mat toi­vot­ti­vat minut ter­ve­tul­leeksi uuteen vuo­teen, täynnä toi­veita ja rajat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia. Huo­ma­sin het­ken kau­neu­den ja pää­tin omis­tau­tua vuo­delle Lean-ajat­te­lun hengessä.

Lean Thin­king, suo­meksi Lean-ajat­telu, ei ole vain joh­ta­mis­jär­jes­telmä tai yri­tys­maa­il­man kon­septi. Se on tapa opti­moida elä­määmme, luo­malla enem­män arvoa ja vähen­tä­mällä tur­hia ele­ment­tejä. Se ei ole pel­käs­tään filo­so­fia vaan tapa elää ja joh­taa omaa elä­määnsä tehokkaammin. 

Aion aset­taa etusi­jalle erään kon­kreet­ti­sen tavan, joka on varata hetki aamus­tani teke­mällä jotain, mikä tuot­taa minulle iloa ja val­mis­te­lee päi­vääni posi­tii­vi­sella ener­gialla. Tämä voi olla lyhyt medi­taa­tio­hetki, kir­jan luke­mi­nen tai rau­hal­li­nen aamiaishetki.

Prio­ri­sointi

Tänä vuonna kes­ki­tyn tar­koi­tuk­sel­li­siin valin­toi­hin. Prio­ri­sointi on avain elä­män arvo­jen ja tavoit­tei­den mukai­seen suun­nit­te­luun. Teen aktii­vi­sia valin­toja ja prio­ri­soin päi­vit­täi­set teh­tä­väni sen mukaan, mitkä niistä vie­vät minua lähem­mäs tavoit­tei­tani ja kas­vat­ta­vat hyvinvointiani.

Huk­kaa vastaan

Lean-ajat­te­lun kes­kiössä on tur­han hukan mini­moi­mi­nen. Olen tar­kas­tel­lut ajan­hal­lin­taani ja pyr­ki­nyt vähen­tä­mään tur­hia toi­min­toja arjes­sani. Tie­dän, että lii­al­li­nen puhe­li­men selailu vie aikaa, joka voisi olla parem­min käy­tetty. Olen aset­ta­nut tiet­tyjä aikoja päi­västä puhe­li­men käyt­töön ja huo­man­nut jo nyt, miten tämä yksin­ker­tai­nen muu­tos on vai­kut­ta­nut posi­tii­vi­sesti kes­kit­ty­mi­seeni. Lisäksi olen päät­tä­nyt valita tar­koin, mil­loin vas­taan kyllä tai ei. Kes­ki­tän ener­giani asioi­hin, jotka kul­jet­ta­vat minua lähem­mäs omia tavoitteitani.

Yhteis­työ

Lean Thin­king ei kes­kity vain yksi­löön vaan myös yhteis­työ­hön ja tii­mi­työ­hön. Olen avoin ja hakeu­dun yhteis­työ­hön mui­den kanssa ja yhdessä voimme saa­vut­taa enem­män. Olen liit­ty­nyt pai­kal­li­seen lii­kun­ta­ryh­mään, jossa jaamme tavoit­teemme ja kan­nus­tamme toi­siamme. Yhtei­söl­li­syys tuo voi­maa, ja huo­maan ole­vani moti­voi­tu­neempi saa­vut­ta­maan omat tavoitteeni.

Jat­kuva oppiminen

Lean-ajat­telu opet­taa, että jat­kuva oppi­mi­nen on avain kehit­ty­mi­seen. Jat­kuva oppi­mi­nen voi näyt­täy­tyä jokai­selle hie­man eri tavalla, mutta itse jat­kan aina­kin mie­len­kiin­tois­ten podcas­tien kuun­te­le­mista, kes­kus­te­luja, kir­jo­jen ja artik­ke­lien luke­mista, kurs­seja ja pal­jon muuta. 

Työn vakioi­mi­nen ja visualisointi

Lean-ajat­te­lun peri­aate työn vakioi­mi­sesta ja visua­li­soin­nista aut­taa pitä­mään asiat jär­jes­tyk­sessä. Olen luo­nut päi­vit­täi­sen teh­tä­vä­lis­tan ja visua­li­soi­nut tavoit­teeni. Kun asiat ovat sel­keästi esillä, stressi vähe­nee, ja päivä sujuu suunnitellusti.

Jat­kuva parantaminen

Lopuksi Lean-ajat­telu opet­taa meille, että elämä on jat­ku­vaa paran­ta­mista ja toi­min­nan kehit­tä­mistä. Jokai­nen päivä on mah­dol­li­suus tehdä asioita parem­min, olla onnel­li­sempi ja saa­vut­taa tasa­pai­noi­sempi elämä. Pyrin päi­vit­täi­seen reflek­tioon, jossa tar­kas­te­len päi­vän päät­teeksi tapah­tu­mia ja mie­tin, miten voi­sin paran­taa seu­raa­vana päi­vänä. Pie­net muu­tok­set joh­ta­vat suu­riin tuloksiin.

Iha­naa uutta vuotta 2024 meille kaikille!

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit