Jat­ku­vuus polulla ter­vey­den­huol­lossa: Poti­laan hyvin­vointi keskiössä 

Hoi­don jat­ku­vuus ter­vey­den­huol­lossa on kuin solmu, joka pitää moni­mut­kaista ver­kos­toa kasassa. Se on kuin tarina, jossa jokai­nen luku on yhtä tär­keä kuin edel­li­nen. Sau­ma­ton hoi­to­polku var­mis­taa, että poti­laan tarina ete­nee suju­vasti, tar­peet huo­mioi­den ja tavoit­teet saa­vut­taen. Mutta mitä tar­koit­taa tämä sau­mat­to­muus ja miksi se on niin kes­kei­sen tär­keää terveydenhuollossa?

Sau­mat­to­muu­den raken­nus­pa­li­kat 

Ter­vey­den­huolto ei ole ainoas­taan pit­kiä käy­tä­viä tai lää­kä­rei­den val­koi­sia tak­keja, vaan se muo­dos­taa laa­jan eko­sys­tee­min, jossa lukui­sat toi­mi­jat yhdessä pyr­ki­vät palaut­ta­maan tai yllä­pi­tä­mään ihmis­ten ter­veyttä. Sau­ma­ton hoi­to­polku edel­lyt­tää tämän eko­sys­tee­min toi­mi­van yhte­näi­senä ja sau­mat­to­mana virtana. 

Ter­vey­den­huol­lon moni­mut­kai­sessa ver­kos­tossa moniam­ma­til­li­nen yhteis­työ on kes­kei­nen kul­ma­kivi, joka mah­dol­lis­taa hoi­don suju­vuu­den. Eri ammat­ti­ryh­mien, kuten lää­kä­rei­den, hoi­ta­jien ja tera­peut­tien, väli­nen yhteis­työ on vält­tä­mä­töntä var­mis­taak­semme, että jokai­nen poti­laan tarina ete­nee kit­kat­to­masti ja saa­vut­taa par­haat mah­dol­li­set tulok­set. Sau­mat­to­man hoi­don perus­tana on moniam­ma­til­li­sen tii­min yhteis­työ ja avoin viestintä.

Haas­teet mat­kalla 

Mat­kalla sau­mat­to­maan hoi­to­pol­kuun ei ole ongel­ma­ton. Tie­don­ku­lun kat­kei­lut, vies­tin­nän puute, tie­to­jär­jes­tel­mien raja­pin­ta­pul­mat – kaikki nämä voi­vat luoda kuop­pia, jotka kat­kai­se­vat poti­laan hoi­to­po­lun. Esi­mer­kiksi siir­ryt­täessä sai­raa­lasta koti­hoi­toon, siir­ty­mä­vai­heessa voi kadota jopa elin­tär­keitä ohjeita ja tietoja. 

Sau­mat­to­man polun voima 

Sau­mat­to­muus ei ole vain sana, vaan se on tekijä, joka voi muut­taa ter­vey­den­huol­lon koko­nai­suutta. Kun hoi­to­polku pysyy eheänä, hoi­don tulok­set para­ne­vat. Tie­don sau­ma­ton kulku eri toi­mi­joi­den välillä vähen­tää tar­pee­tonta pääl­lek­käistä työtä ja sääs­tää aikaa sekä resursseja.

Tek­no­lo­gian taika 

Tek­no­lo­gia on kuin tai­ka­sauva, joka voi aut­taa pois­ta­maan esteitä hoi­to­po­lun var­relta. Säh­köi­set poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät mah­dol­lis­ta­vat tie­don jaka­mi­sen eri ter­vey­den­huol­lon toi­mi­joi­den välillä. Yhteen­toi­mi­vuus on avain­sana: kun jär­jes­tel­mät puhu­vat kes­ke­nään samaa kieltä, tieto kul­kee sau­mat­to­masti ja hoito voi jat­kua ongelmitta. 

Poti­laan osal­lis­tu­mi­nen 

Poti­laalla on kes­kei­nen rooli tässä tari­nassa. Kun poti­las avoi­mesti ilmai­see tar­peis­taan ja odo­tuk­sis­taan, hänestä tulee tari­nan kir­joit­taja. Poti­las voi olla oman ter­vey­tensä kap­teeni, joka ohjaa hoi­to­pol­kunsa suun­taa yhdessä ammat­ti­lais­ten kanssa. 

Yhtei­nen matka kohti sau­ma­tonta tule­vai­suutta 

Kuvi­tel­kaamme maa­ilma, jossa hoi­to­jen jat­ku­vuus on itses­tään­sel­vyys. Maa­ilma, jossa poti­laat voi­vat luot­taa sii­hen, että hei­dän tar­peensa tun­ne­taan ja hoito on suju­vaa. Tämä tule­vai­suus ei ole vält­tä­mättä kau­kana. Jokai­nen askel kohti sau­ma­tonta hoi­to­pol­kua on kuin tai­ka­juo­man sekoit­ta­mista – se voi muut­taa ter­vey­den­huol­lon maa­il­maa yksi askel ker­ral­laan. On aika liit­tyä yhteen par­haan tari­nan kir­joit­ta­mi­seksi, joka paran­taa poti­lai­den elä­män­laa­tua ja vah­vis­taa ter­vey­den­huol­lon perustaa.

Kan­nus­te­taan toi­siamme otta­maan aske­leita kohti yhdessä kir­joi­tet­tua tari­naa: sau­ma­tonta hoitopolkua.

Kan­nat­taa ehdot­to­masti liit­tyä mukaan seu­raa­vaan webi­naa­riimme, joka kes­kit­tyy kysy­myk­seen: “Onko oma­lää­kä­riys ainoa rat­kaisu jat­ku­vuu­teen? – 10 eri kei­noa jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­seksi”. Voit ilmoit­tau­tua mukaan seu­raa­vasta lin­kistä: https://events.teams.microsoft.com/event/a108d899-a358-487e-8696-ea899faa5eb8@cabe613f-2df8-4e9a-b6d5-aea7f22b3295.

Tule mukaan kuu­le­maan lisää ja osal­lis­tu­maan keskusteluun!

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit