Ter­ve­tu­loa hei­nä­kuun palautumisblogiin!

Kaikki meistä kai­paa­vat ajoit­tain mah­dol­li­suutta irrot­tau­tua arjen rutii­neista ja hakea het­ken hen­gäh­dys­tau­koa. Olipa kyse sit­ten odot­ta­mi­sesta seu­raa­vaan lomaan tai haa­vei­lusta eksoot­ti­sista mat­koista. Tänään haluan jakaa kans­sasi muu­ta­mia palau­tu­mis­kei­noja, jotka aut­ta­vat sinua säi­lyt­tä­mään jär­kesi tässä hul­lussa maailmassa.

Ensin­nä­kin, anna aikaa itsereflektiolle

Ei tar­vitse uppou­tua syväl­li­siin medi­ta­tii­vi­siin har­joi­tuk­siin tai pit­kiin itse­tut­kis­ke­lui­hin. Puhalla pei­lin eteen ja sano ääneen, miksi tar­vit­set palau­tu­mista. Ehkä elä­mäs­säsi on lii­kaa vel­vol­li­suuk­sia ja liian vähän aikaa itsel­lesi. Tämä yksin­ker­tai­nen teko aut­taa sinua tie­dos­ta­maan, mihin kai­paat lisää aikaa ja huomiota.

Palau­tu­mi­nen on myös sinun johdettavissasi 

Kuvit­tele ole­vasi palau­tu­mi­sen kunin­gas tai kunin­ga­tar, jolla on valta päät­tää, mil­loin otat tauon ja mil­loin sukel­lat takai­sin työn­teon maa­il­maan. Muista kui­ten­kin, että tauon otta­mi­nen on tär­keää ja et voi olla supe­rih­mi­nen jat­ku­vasti. Anna itsel­lesi lupa levätä ja latautua.

Par­haat palautumiskeinot

Nyt haluan esi­tellä sinulle par­haat palau­tu­mis­kei­not. Luonto on aina luo­tet­tava ystä­väsi. Vietä aikaa ulkona, kävele met­sissä, ui meressä tai istu hil­jaa puis­ton pen­killä. Luon­nossa ole­mi­nen rau­hoit­taa miel­täsi ja täyt­tää sinut posi­tii­vi­sella ener­gialla. Havain­noi ympä­ril­läsi ole­vaa kau­neutta, kuun­tele lin­tu­jen lau­lua ja anna luon­non voi­man vir­rata läpi kehosi.

Muista myös löy­tää iloa muista mie­lui­sista asioista

Mene teat­te­riin nau­ra­maan haus­koille näy­tel­mille, vie­raile tai­de­näyt­te­lyissä tai kuun­tele musiik­kia, joka saa sinut tans­si­maan tai lau­la­maan suih­kussa. Anna mie­li­ku­vi­tuk­sesi len­tää kir­jo­jen sivuilla ja uppoudu jän­nit­tä­viin tari­noi­hin, joissa voit olla vaikka oman elä­mäsi san­kari tai prinsessa.

Älä unohda rak­kai­tasi mat­kal­lasi palautumiseen

Vietä aikaa hei­dän kans­saan, nauti seu­rasta ja jaa nau­rua yhdessä. Ja mikä tär­keintä, muista myös antaa itsel­lesi lupa levätä, ren­tou­tua ja naut­tia ter­veel­li­sistä her­kuista. Unohda het­keksi vaka­vuus ja anna itsel­lesi lupa nau­raa ja palau­tua aina tar­vit­taessa. Olet sen ansainnut!

Tämä hei­nä­kuun palau­tu­mis­blogi on suun­ni­teltu tar­joa­maan sinulle ideoita ja ins­pi­raa­tiota oman hyvin­voin­tisi tuke­mi­seen. Muista, että voit valita itsel­lesi sopi­vim­mat palau­tu­mis­kei­not ja sovit­taa ne omaan elä­män­ti­lan­tee­seesi. Ren­toudu, palauta ja nauti elä­mäs­täsi täy­sin siemauksin.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit