Mei­dän tar­vit­see saada aikaan kult­tuu­rin muutos…

Muu­tok­set eivät yllä­py­sy­neet, koska emme saa­neet aikaan kult­tuu­rin muutosta…

Kuu­los­taako tutulta?

Shin­gon mal­lissa (The Shingo ModelÔ) kes­tä­vän jat­ku­van paran­ta­mi­sen kult­tuu­rin raken­ta­mista ohjaa­vat 10 peri­aa­tetta. Kaik­kea teke­mistä, valin­toja ja pää­tök­siä pei­la­taan peri­aat­tei­siin. Peri­aat­teet ohjaa­vat ajat­te­lua, ja ajat­telu taas toi­min­taa ja käyt­täy­ty­mistä. Käyt­täy­ty­mi­nen taas luo ja yllä­pi­tää kult­tuu­ria. Kun käyt­täy­ty­mi­semme sopii yhteen peri­aat­teen kanssa ja ilmen­tää sitä, odo­tamme saa­vut­ta­vamme halua­mamme tulokset.

Peri­aat­teet ilmais­taan tahtotilana:

joh­de­taan nöyryydellä

kun­nioi­te­taan jokaista työntekijää

kes­ki­ty­tään prosessiin

vah­vis­te­taan tie­teel­listä ajattelua

tuo­te­taan arvoa vir­taut­ta­malla toimintaa

tuo­te­taan laa­tua jokai­sessa vaiheessa

etsi­tään täy­del­listä tapaa toimia

luo­daan toi­min­taan vakautta

aja­tel­laan systeemisesti

luo­daan asiak­kail­lemme arvoa

Tässä vai­heessa kun nämä on luke­nut läpi, ne vai­kut­ta­vat hyvin tutuilta ja olemme niistä kuta­kuin­kin yhtä mieltä. Me siis ymmär­rämme mitä ne tar­koit­ta­vat ja mihin niillä pyri­tään. Nämä ovat jo tut­tuja, niin miksi ihmeessä taas yksi lista?

Nii­den voima tulee kui­ten­kin esille vasta kun jou­dumme sanoit­ta­maan kuinka nämä näky­vät toi­min­nassa, nime­no­maan mei­dän omassa toiminnassa!

Teh­dään lyhyt harjoitus:

Vali­taan peri­aat­teeksi kun­nioi­te­taan jokaista työn­te­ki­jää. Kun joh­taja (tai työn­te­kijä) astuu huo­nee­seen, on havain­noi­massa työtä tai kokouk­sessa, mil­lai­sesta käyt­täy­ty­mi­sestä sinulle tulee tunne, että hän kun­nioit­taa jokaista teistä? Mitä hän tekee?

Voi­siko se olla esi­mer­kiksi jotain alla olevaa?

Ongel­man ilmaan­tuessa hän kes­kit­tyy sel­vit­tä­mään mitä asiat joh­ti­vat ongel­man syntymiseen.

Hän käy päi­vit­täin havain­noi­massa aut­ta­massa ongel­man­rat­kai­sussa siellä missä työ tehdään

Hän ei ohita kenen­kään kehit­tä­mi­si­deaa tai raken­ta­vaa kommenttia

Ja vielä tär­keäm­pää – mitä hän ei tee.

Ei etsi syitä ongel­maan työntekijöistä

Ei johda sähköpostilla.

Ei tee pää­tök­siä äänek­käim­pien mie­li­pi­tei­den perusteella.

Kol­le­gani Kaisa Peren sanoin, näitä pur­kaessa toi­min­naksi, ei kan­nata har­ras­taa löy­sää ajat­te­lua. Ajat­te­lua, joka ei nivo näitä mei­dän todel­li­seen arkeemme vaan jää mää­rit­te­lyl­tään epä­mää­räi­seksi ja sen vuoksi sana­he­li­näksi. Näi­hin kan­nat­taa käyt­tää aikaa ja aidosti uskal­taa mää­rit­tää se teke­mi­nen, joka mal­lin­taa halua­maamme peri­aa­tetta. Lisäksi pitää uskal­taa rajata ja prio­ri­soida. Aloit­taa yhdestä peri­aat­teesta ja muu­ta­masta toi­min­ta­ta­vasta ja hakea itselle sopiva ja luon­teva tapa.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Henna Korte | LEAN-val­men­taja (LPP)

Ennen Mediel­lejä olen teh­nyt pit­kän ja var­sin laaja-alai­sen työ­uran perus­ter­vey­den­huol­lossa. Annen ja Eli­san kanssa olimme teh­neet aiem­min sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mis­hank­keita, ja olin ihas­tu­nut hei­dän tapaansa toi­mia. Ymmär­sin, että tar­vi­taan täy­sin uusi tapa aja­tella ja toi­mia, jotta hyviin tulok­siin pääs­täi­siin. Kun mah­dol­li­suus yhdis­tää voi­mat Mediel­lien kautta tuli, en epäröinyt.

Mediel­leissä olen pääs­syt teke­mää ennak­ko­luu­lot­to­masti ja raik­kaalla tavalla rat­kai­suja, jotka pal­ve­le­vat ter­vey­den­huol­lon teki­jöitä sekä hei­dän asia­kas­kun­taansa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit

Tags:
,