Toi­veita ter­vey­den­huol­lolle vuo­delle 2023

Uusi vuosi tuo muka­naan usein uuden vuo­den lupauksia. 

Kun kaik­kea ei voi luvata, aloit­ta­kaamme toiveilla. 

Vii­mei­set vuo­den ovat olleet haas­ta­via niin meille soteam­mat­ti­lai­sille kuin muil­le­kin kans­saih­mi­sille.
Haluan­kin toi­voa arvos­tusta ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sille.
Yhteis­ten ongel­mien työs­tä­mistä ja yhdessä teke­mi­sen iloa.
Työtä, jota teemme asiak­kaita var­ten ja hei­dän kans­saan.

- Olkaamme siis ystä­väl­li­siä toi­sil­lemme, kuun­nel­kaamme ja arvos­ta­kaamme toi­siamme.
Vuo­den ensim­mäi­nen päivä tuo muka­naan uudet hyvin­voin­tia­lu­eet ja ken­ties jon­kin­laista jär­jes­tel­mien nikot­te­lua,
uusien pro­ses­sien luo­mista ja muu­tok­sen sie­to­ky­kyä.

Mediel­lit tah­to­vat­kin toi­vot­taa hyvää uutta vuotta 2023 kai­kille ja tsemp­piä yhtei­siin haas­tei­siin!
Lähi­päi­vinä tulet näke­mään myös mui­den Elliemme toi­veita ter­vey­den­huol­lolle FB ja Ins­ta­gram kana­viemme puo­lella.

Ja Shakti Gawain sanoin:
“Muu­tos ei tapahdu yrit­tä­mällä saada itseäsi muut­tu­maan, vaan tule­malla tie­toi­seksi siitä, mikä ei toimi.”

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit