“Tuutko leik­kii mun kaa” 

Äiti, tuutko leikkiin mun kaa?

-Äiti… tuutko leik­kii mun kaa… 

-Äidillä on nyt töitä. Pitää uusia resep­tejä. Ja yksi B‑todistuskin on kes­ken. Ja sai­ras­lo­ma­lappu kadon­nut pos­tissa, pitää tehdä uusi todistus. 

-Mikä on resetti? 

- Kat­sos kun ihmi­nen on kipeä, äiti kir­joit­taa lää­kettä, joka pitää uusia. 

- Miksi se pitää uusia? 

- No kun pitää tar­kis­taa, että ihmi­nen syö sitä lää­kettä oikein. 

- No voiko sitä syödä väärin? 

- No on nii­tä­kin. Esi­mer­kiksi uni­lääk­keet, joita ei saa käyt­tää joka ilta, ettei tule riippuvuutta. 

- Ai. Kuka sen lääk­keen sit­ten aloittaa. 

- No. Minä sen kirjoitan 

- Miksi sit­ten kirjoitat? 

- Kun se aut­taa nukkumaan. 

-No miksi sit­ten sit­ten kir­joi­tat vaa­ral­lista lää­kettä, josta joku riippuu. 

- Siis kyllä minä kir­joi­tan, mutta en sit­ten uusi. Kun se nyt on vain niin. Mene­päs siitä leik­ki­mään, pitää tehdä B‑todistus. 

- Äiti. Mikä on beetotistus. 

- No. Kun jol­la­kin on esi­mer­kiksi soke­ri­tauti, äiti kir­joit­taa todis­tuk­sen, että on soke­ri­tauti. Jotta saa lääk­keen halvemmalla. 

- Voiko sitä lää­kettä sit­ten syödä väärin? 

- Ei kul­ta­seni, ei voi. 

- Miksi siitä tar­vi­taan totis­tus. Eikö sen vaan voisi saada hal­valla ilman totistusta? 

- Ei nyt vaan voi, sii­hen tar­vi­taan kelan hyväk­syntä ja mer­kintä kela- kort­tiin, jotta apteekki voi antaa alen­nuk­sen. Ei se nyt vaan käy, että lää­kettä joku ostaisi ilman kela-kor­tin mer­kin­tää hal­vem­malla. Sit­ten­hän sitä lää­kettä saisi ostaa kuka vaan. Tosin aika harva kyllä ostaisi ilman resep­tiä. Mene­päs nyt leik­ki­mään. Jos vaikka print­tai­sin sen sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen nyt alta pois. 

- …Onko totis­tus sairas? 

- No ei ole. Sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen äiti kir­joit­taa, kun joku on kipeä ja pitää olla töistä pois. Että työ­nan­taja tie­tää, kuinka kauan joku on pois töistä. 

- Äiti. Miten sä tie­dät, kuinka kauan joku on kipeenä? 

- No ei sitä nyt ihan tark­kaan voi tietääkään. 

- Miksi se ihmi­nen ei kerro kun on taas terve? 

- On nii­tä­kin työ­nan­ta­jia, jotka hyväk­syy omail­moi­tuk­sen. Ja itse asiassa sil­loin kyllä sai­raana ollaan vähem­män poissa töistä. Mutta suu­rin osa haluaa lää­kä­rin tai hoi­ta­jan kir­joit­ta­man todis­tuk­sen… Joka voi huk­kua pos­tissa niin kuin tässä nyt kävi… 

- …. 

- Äiti?… 

- Jos nyt men­täi­siin sit­ten­kin leik­ki­mään. Tässä kun nyt joten­kin tun­tuu ettei saa mitään jär­ke­vää aikai­seksi… Tai mitäs jos lei­vot­tai­siin jotain? 

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit