Mita­taan sun työ­suo­ri­tusta – eiks joo? 

Jal­ka­pal­lo­pe­lissä jouk­ku­eella ja sen kan­nat­ta­jilla, omis­ta­jilla ja spon­so­reilla on kai­killa sama tavoite – että jouk­kue voit­taisi pelin!  Jos­kus tavoite ase­te­taan vielä tar­kem­min, että peli tulisi esi­mer­kiksi voit­taa tie­tyllä maa­lie­rolla. Peli halu­taan nähdä tai kuulla niin, että pys­tymme näke­mään mie­les­sämme pelin­ku­lun ja pelitilanteet. 

Jouk­ku­een suo­ri­tuk­sesta saa­daan eri­laista tie­toa: pal­lon­hal­lin­ta­pro­sentti, lau­kaus­ten ja kul­ma­pot­ku­jen mää­rät, teh­dyt maa­lit, maa­li­syö­töt ja tor­jun­nat. Sen lisäksi kerä­tään myös yksi­tyis­koh­tai­sem­paa tie­toa kun­kin pelaa­jan suo­ri­tuk­sista: kuinka usein ja mil­lai­siin maa­li­te­ko­paik­koi­hin hän on pääs­syt, pal­jonko pal­lo­riis­toja tai syöt­tö­kat­koja tai muuta kiin­nos­ta­vaa dataa. 

Tieto samoista ele­men­teistä hyö­dyt­tää myös työ­pai­kalla. Mikä on päi­vän tavoite nume­roina, mil­lai­sella tii­min suo­ri­tuk­sella sii­hen pääs­tään ja mil­lai­seen teke­mi­seen kukin työn­te­ki­jän pitäisi pyrkiä. 

Näistä kai­kista nume­roista raken­tuu tieto, jolla asia­kas-/ poti­las­tar­pei­siin pyri­tään vas­taa­maan oikea-aikai­sesti. Siksi näitä tie­toja seu­ra­taan päi­vit­täis­joh­ta­mi­sen tau­lulla. asia­kas­ky­syn­nän määrä antaa mit­ta­reille päi­vit­täi­set tavoitetasot. 

Mutta entäpä sit­ten, kun haluamme saada tie­toa siitä, miksi emme jonain päi­vänä pääs­seet tavoit­tei­siimme. Pel­kääm­mekö, että meitä tai työ­tämme arvos­tel­laan mit­tauk­silla ja numeroilla? 

Jal­ka­pal­lossa pidämme itses­tään sel­vänä, että eri tilan­tei­siin joh­ta­neita tapah­tu­man kul­kuja, peli­ti­lan­teita ja eri pelaa­jien osuutta nii­hin ana­ly­soi­daan. Kai­ken tavoit­teena on tun­nis­taa missä jouk­ku­een pitää kehit­tyä, kehit­tää sen pelaa­jia ja hei­dän tii­mi­pe­laa­mis­taan niin, että onnis­tu­taan yhdessä. 

Miksi tämä sama logiikka ei toi­misi myös meille sote- ammat­ti­lai­sille? Emmekö mekin halua toi­mia par­haalla mah­dol­li­sella tavalla, hakea maa­li­paik­koja ja syöt­tö­pis­teitä, kehit­tää ja kehit­tyä – sekä yksi­löinä että yksikkönä? 

Eli mita­taan, havain­noi­daan, esi­te­tään toi­minta näky­västi ja avoi­mesti- ja vie­dään asia­kas maaliin! 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Henna Korte | LEAN-val­men­taja (LPP)

Ennen Mediel­lejä olen teh­nyt pit­kän ja var­sin laaja-alai­sen työ­uran perus­ter­vey­den­huol­lossa. Annen ja Eli­san kanssa olimme teh­neet aiem­min sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mis­hank­keita, ja olin ihas­tu­nut hei­dän tapaansa toi­mia. Ymmär­sin, että tar­vi­taan täy­sin uusi tapa aja­tella ja toi­mia, jotta hyviin tulok­siin pääs­täi­siin. Kun mah­dol­li­suus yhdis­tää voi­mat Mediel­lien kautta tuli, en epäröinyt.

Mediel­leissä olen pääs­syt teke­mää ennak­ko­luu­lot­to­masti ja raik­kaalla tavalla rat­kai­suja, jotka pal­ve­le­vat ter­vey­den­huol­lon teki­jöitä sekä hei­dän asia­kas­kun­taansa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit