Poh­jois­mai­sia ter­vei­siä jatkuvuusrintamalta!

Kävin poh­jois­mai­sessa yleis­lää­ke­tie­teen kongres­sissa juhan­nus­vii­kolla Nor­jan Sta­van­ge­rissa. Tee­mana oli muu­tos ja tule­vai­suu­den yleis­lää­kä­rit. Asiaa käsi­tel­tiin monelta kan­nalta eri ses­sioissa ja key­note-puheen­vuo­roissa. Yhdeksi pää­ai­heeksi nousi hoi­don jat­ku­vuus, jota mei­dän Anne­kin on jo aiem­min käsi­tel­lyt.  

Yleis­lää­kä­rin ydin­ar­vot 

Yleis­lää­ke­tie­teen uudel­leen muo­toil­tuja poh­jois­mai­sia ydin­ar­voja käsi­tel­tiin myös. Näistä ensim­mäi­nen eli poti­las-lää­kä­ri­suh­teen jat­ku­vuus nousi eri­tyi­seen ase­maan kongres­sissa, jossa alle­kir­joi­tet­tiin myös julis­tus hoi­don jat­ku­vuu­den paran­ta­mi­sen puo­lesta Poh­jois­mai­den perusterveydenhuollossa. 

Mitä se jat­ku­vuus oikein on? 

Vaikka julis­tuk­ses­sa­kin alle­vii­va­taan lää­kä­rin ja poti­laan väli­sen suh­teen pysy­vyyttä ja sen tut­kit­tuja etuja, on jat­ku­vuutta myös muita sort­teja. Puhuin itse aiheesta Suo­men yleis­lää­kä­rit ry:n kevät­kou­lu­tuk­sessa 25.5.2022 ja oli innos­ta­vaa kuulla aivan samoja pai­no­tuk­sia nor­ja­lais­kol­le­gan key­note-puheen­vuo­rossa. Jat­ku­vuutta on tie­don jaka­mi­nen, hoi­ta­jan ja poti­laan väli­sen suh­teen vaa­li­mi­nen (eten­kin meillä Suo­messa, jossa hoi­ta­jilla on poik­keuk­sel­li­sen laa­jat vas­tuut ja roo­lit!), tii­min kanssa jaettu jat­ku­vuus jne. 

Mihin suun­taan men­nään? 

Euroo­passa perus­ter­vey­den­huolto on perin­tei­sesti raken­tu­nut vah­vasti per­he­lää­kä­ri­mal­lin päälle. Ikioma lää­käri on läh­tö­koh­tai­sesti kai­killa (minkä vajaasta toteu­tu­mi­sesta nyt mm. nor­ja­lai­set yleis­lää­kä­rit ovat huo­lis­saan, sillä maassa on jopa yli 150 000 ihmistä ilman oma­lää­kä­riä…) ja lää­käri pyö­rit­tää poti­lai­den hoi­toa mui­den ammat­ti­lais­ten roo­lin ollessa lähinnä avus­tava. Jo useam­man vuo­den tai vuo­si­kym­me­nen ajan ovat monet maat halun­neet tuu­nata ter­vey­den­huol­to­aan moniam­ma­til­li­sem­paan suun­taan ja pyr­ki­neet kas­vat­ta­maan prak­tii­koi­den kokoa.  
- “Six count­ries tar­ge­ted reforms to pro­vi­sion struc­tu­res, aiming to inc­rease the size and role of pri­mary care pro­vi­ders to pro­vide more inter­discipli­nary and inte­gra­ted care to wider populations.” 

- Kongres­sissa pro­fes­sori Niek de Wit ker­toi Alan­ko­maissa teh­dystä inno­vaa­tiosta, jossa moniam­ma­til­li­set pal­ve­lut mie­len­ter­veys­pal­ve­luista sai­raan­hoi­ta­jien ja far­mi­sis­tien osaa­mis­re­per­tu­aa­rista oli­si­vat lää­kä­rin tukena, kaikki saman katon alla. Meistä suo­ma­lai­sista osal­lis­tu­jista tämä kuu­losti hyvin tutulta. Hehän ovat kehit­tä­mässä mei­kä­läis­ten terveyskeskusta! 

Mie­len­kiin­toista on, että samaan aikaan meillä osa hai­kai­lee euroop­pa­lai­sen per­he­lää­kä­ri­mal­lin perään. Ehkä paras malli olisi jos­sain siinä välissä pai­kal­li­sesti sovel­let­tuna? Ja aina­kin parasta olisi mei­dän kaik­kien ottaa oppia toi­sil­tamme koski se sit­ten moniam­ma­til­li­suu­den mah­ta­via etuja tai oma­lää­kä­ri­mal­lin sudenkuoppia. 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Soila Kar­rei­nen | Valmentaja

Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin. Kir­joi­tan aja­tuk­sis­tani, tut­ki­muk­sista ja pal­jon muuta. 

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit