Teo­riaa vai todellisuutta

Teoriaa vai todellisuutta

Teo­riaa:

“Yhteis­kun­nas­samme ter­vey­dellä ja sai­rau­della on vai­ku­tusta moniin etui­suuk­siin sekä lupiin har­joit­taa tiet­tyä toimintaa.

Tätä var­ten pyy­de­tään yleensä lää­kä­riä todis­ta­maan joko sai­rau­den ole­mas­saolo, sen puut­tu­mi­nen tai jokin hoi­toon liit­tyvä seikka.

Lää­kä­rin­to­dis­tuk­seksi kut­su­taan täl­laista lää­kä­rin laa­ti­maa kir­jal­lista sel­vi­tystä, jossa tode­taan tut­ki­muk­sin var­mis­te­tut tosi­asiat teke­mättä nii­den perus­teella johtopäätöksiä.

Lää­kä­rin­lausun­nolla taas tar­koi­te­taan kir­jal­lista sel­vi­tystä, joka sisäl­tää var­men­net­tu­jen tosi­asioi­den lisäksi lää­ke­tie­teel­li­sesti perus­tel­lun lää­kä­ri­asian­tun­ti­jan arvion tut­kit­ta­van tilan­teesta ja kyvystä lausun­non mai­nit­se­miin asioihin.”

Todel­li­suutta:

“Vara­taan lää­kä­rin vas­taan­ot­toaika, kun ei ole pit­kään aikaan kir­joi­tettu mitään todis­tusta tai lausuntoa”

“Hae­taan lää­kä­rin­to­dis­tus uutta asun­toa var­ten. Peruste: asun­nossa on por­taat, olen 38 vii­kolla ras­kaana, nilk­koja tur­vot­taa ja huimaa”

“Halu­taan lää­kä­rin­to­dis­tus työ­nan­ta­jalle etten voi syödä lihaa eet­ti­sistä syistä”

“Hae­taan lää­kä­rin­to­dis­tusta astian­pe­su­ko­netta var­ten, kun ala­selkä on kipeä”

“Tar­vit­sen lää­kä­rin­to­dis­tuk­sen että pää­si­sin eläk­keelle. Tauti: kil­pi­rau­ha­sen vajaa­toi­minta. Sel­ven­nys: työ tun­tuu tylsältä.”

“Hae­taan lää­kä­rin­to­dis­tusta isom­paa asun­toa var­ten. Peruste: olen lihava. Sel­ven­nys: kesäi­sin, kun asunto on kuuma, se hai­see hielle”

“Minulla on koi­vual­ler­gia. Hae­taan lää­kä­rin­to­dis­tusta että naa­pu­rin koi­vikko pitää kaataa.”

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit