Diag­noosi ZZ00-ZZB

Tarina kertoo, että aikanaan palkattiin viisaita kirjanoppineita tekemään kovalla rahalla maailman parasta (ja tietenkin hintavaa) sanakirjaa. Rinnalle ilmaantui epätodennäköinen haastaja: ilmainen sanakirja, jota saa päivittää kuka tahansa ihan ilman palkkaa. Wikipedia. Voisiko vastaavaa soveltaa rakkaaseen iiseedee kymppiimme?

Tar­vetta aina­kin on

Tässä maassa tus­kin löy­tyy kol­le­gaa, joka ei jos­kus ole tör­män­nyt tilan­tee­seen, jossa mikään koodi ei sovi. Ei edes se vii­mei­sin Z71: 9: mää­rit­tä­mä­tön neu­vonta. Vai mitä sanotte seu­raa­vasta tilan­teesta- jonka tyyp­pi­seen lie­nee jokai­nen jos­kus tör­män­nyt. Mutta jonka oikean diag­noo­si­koo­din vain harva löytänyt?

“No päi­vää, tääl­lä­hän on uusi toh­tori. Onko kau­an­kin aiko­mus täällä viih­tyä? Kun vaih­tu­vat kovin usein nämä nuo­ret lää­kä­rit. Vaikka hyviä on kyllä kaikki olleet, oikein muka­via näp­pä­riä ja suo­mea useim­mat osaa­vat. Läh­te­vät vaan aika usein juuri kun ale­taan tulla jut­tuun, no oppia­han sitä pitää eihän siinä mitään. Mistä on muu­ten val­mis­tu­nut? Kau­anko sit­ten? Että onko koke­musta ker­ty­nyt? Että mitä vai­voja minulla? Ei tässä mitään vai­voja, ihan hyvin on men­nyt. Pit­käi­käistä sukua, vaa­ri­kin eli mel­kein sata­vuo­ti­aaksi, edes sodassa ei lyi­jy­myr­ky­tystä men­nyt saa­maan, kävi vain Kar­ja­lan män­tyyn päätä hak­kaa­massa mutta mel­kein yhtenä kap­pa­leena takai­sin tuli. Onko toh­tori muu­ten meiän Autioita vai niitä Poh­jan­maan Autioita? Onko muu­ten ikinä kuul­lut että näissä on eroja? Eikö? No hyvä, että tuli puheeksi. Kar­ja­lassa Autio tar­koit­taa tyh­jäksi jää­nyttä taloa, autio­ta­loa ja siitä suku­nimi sit­ten on tul­lut. Kun taas Poh­jan­maalla Autio tar­koitti sitä taloa, josta ei veroja mak­settu. Että veron­kier­tä­jien sukua sit­ten on? Ai veri­ko­keita? Juu kaikki kun­nossa. Kil­pi­rau­ha­nen? Niin ei sii­nä­kään ole mitään vikaa kos­kaan löy­ty­nyt, vaikka aika usein sitä te nuo­ret lää­kä­rit tun­nutte tilaa­van, vähän sitä mie olen tässä ihme­tel­lyt­kin, mutta nor­maali se on aina ollut. Onko toh­tori muu­ten kuul­lut, että…”

Dg: R46.7 “Tava­ton moni­sa­nai­suus ja yksi­tyis­koh­tien luet­te­le­mi­nen, jotka hämär­tä­vät kon­sul­taa­tion tai yhtey­den­o­ton tar­koi­tuk­sen” (ehdo­tan lati­nan­kie­li­seksi nimeksi diarr­hea oralis)

Aja­tus ja ehdotus

Voi­siko aja­tella, että olisi säh­köi­nen reitti jokai­sella lää­kä­rillä tehdä ilmai­nen diag­noo­sieh­do­tus, jonka arvo­val­tai­nen raati arvioisi ja vii­sau­des­saan liit­täisi kas­va­vaan diag­noo­si­puus­toon niin, ettei tar­vit­sisi vää­riä diag­noo­seja enää asiak­kaille kek­siä. Ja haku­kone näitä monilla hakusa­noilla etsi­mään. Puus­ton kar­toit­ta­mat­to­min oksa­kin on jo val­miiksi kat­sot­tuna: ZZ00-ZZB: Teki­jöitä, jotka vai­kut­ta­vat ter­vey­den­ti­laan ja yhtey­den­ot­toi­hin ter­veys­pal­ve­lui­den tuottajiin. 

Onkin jo ensim­mäi­nen ehdo­tus. Tämä­kin nähty ja koettu ja ilman diag­noo­si­koo­dia jää­nyt: Keski-ikäi­nen mies tuli ajal­laan ovesta sisään. “Mikä mie­hen toi vas­taa­no­tolle?”. “Vaimo käski”. Jonka jäl­keen mies istui kädet puus­kassa koko kiusal­li­sen 20 minuu­tin ajan puhua pukah­ta­matta. Ja lähti sit­ten pois sanaa­kaan sano­matta. (Hypo­teesi: meni kotiin. “No, mitä se lää­käri sanoi?”. “Ei mitään” Z?? Ammat­ti­lai­selle ohjau­tu­nut rii­tely tai muu konflik­ti­ti­lanne (lat. Conflic­tus domus suspecta)

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit