Lusik­ka­testi

Viime vuo­si­tu­han­nella nimeä­mät­tö­mällä paik­ka­kun­nalla ter­veys­tar­kas­tusta odo­tel­lessa puku­huo­neessa alkoi kuhina. Isom­milta pojilta oli tih­ku­nut tieto, että tänään se tapah­tuisi. Pelätty lusik­ka­testi. Tie­tä­mät­tö­mille ker­rot­tiin, että tänään alas­to­mat pojat lai­tet­tai­siin riviin ja ter­vey­den­hoi­ta­jalla olisi iso kylmä lusikka, jolla jokai­sen pojan kivek­set pun­nit­tai­siin. Huhu osoit­tau­tui todeksi.

Me too ja woke- kes­kus­te­lun herät­tä­mänä kat­so­kaamme nyt asioita eri sil­min. Kou­luai­kana oli luon­nol­lista, että kou­lu­ter­veys­tar­kas­tuk­set teh­tiin pareit­tain tai ryh­missä, jossa kaikki kuu­li­vat kou­lu­hoi­ta­jan kysy­myk­sen: “Ovatko kuu­kau­ti­sesi jo alka­neet?”. Ja että pituus ja paino tuli­vat myös kave­reit­tesi tie­toon. Ja että jump­pa­tun­nilla menimme muki­se­matta pituus­jär­jes­tyk­seen, joka häm­men­tä­vällä tavalla muutti het­keksi niin, että lyhim­mistä tuli pisim­piä. Kun­nes me hitaam­min kyp­sy­vät taas hivut­tau­duimme kohti jonon pit­kää päätä ja alku­pe­räi­nen jär­jes­tys palasi.

Muis­tat­teko lau­lu­ko­keet, jossa jokai­nen vuo­ros­taan jou­tui luo­kan eteen lau­la­maan? Oli luon­taista sävel­kor­vaa tai ei. Ja jossa lau­lu­nu­mero ilmoi­tet­tiin vapi­se­valle lau­la­jalle julkisesti?

Mies soittamassa nokkahuilua

Olkaamme nyt valp­paita, että toi­min­tamme kes­tää seu­raa­van suku­pol­ven kriit­ti­sen arvion. Miet­ti­käämme rutii­ne­jamme ja asia­kasta, emme­hän omalla toi­min­nal­lamme aiheuta pel­koa tai nöy­ryyt­tä­viä tilan­teita. Että mah­dol­li­nen kivek­sen las­keuma todet­tai­siin yksi­tyi­syyttä suo­ja­ten. Her­kän tei­nin häm­men­tä­vät muu­tok­set kysyt­täi­siin luot­ta­muk­sel­li­sessa tilan­teessa. Ja että vas­taa­no­toil­lamme- niin etänä kuin läsnä- kysymme ja kuun­te­lemme asiak­kaamme huo­len ja toi­veet sekä löy­dämme yhtei­sym­mär­ryk­sessä hoi­to­suun­ni­tel­man, jonka toteu­tu­mista seu­raamme vointisoitoin.

Ja että toi­min­nal­lamme on tar­koi­tus.

Olen mel­koi­sen varma, että elämme ainut­ker­tai­sessa maassa, jossa jokai­nen yli 50- vuo­tias asu­kas osaa soit­taa nokkahuilua. 

Her­ran täh­den, minkä vuoksi?

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit