Kilo Nol­lassa

Espoon Kilon ter­veys­a­sema aloitti omassa tii­mi­mal­lis­saan 15.11.

Koko syk­syn 250 luke­missa pai­nel­lut puhe­lin­taakka pai­nui nol­liin 7.12. Nyt puhe­lui­hin pyri­tään vas­taa­maan jo tun­nin sisällä, kun pahim­mil­laan syk­systä puhe­lin­viive saat­toi olla 5 päivää. 

Kilon terveysaseman tekemättömien töiden lista näyttää nollaa.
“Tällä het­kellä ei ole yhtään tehtävää.”

Miten puhe­luita voi olla nolla?

Alussa ope­tel­tiin tii­mi­mal­lia ja ongel­man­rat­kai­sua ensi­kon­tak­tissa – jol­loin puhe­lin­reppu vain kas­voi. Aamun suu­ren kysyn­nän aikana puhe­lut ker­ke­si­vät karata isom­piin luke­miin, joita ei lop­pu­päi­vän aikana kyetty pur­ka­maan. Ensin tavoi­tel­tiin aamun kul­tais­ten kah­den tun­nin aikana kysyn­nän mukai­sia lukuja siten, että kukin hoi­taja pyr­kisi otta­maan kym­me­nen puhe­lua kah­dessa tun­nissa. Lää­kä­rei­den kon­sul­taa­tio­tuki hoi­ta­jille var­mis­tet­tiin. Myös muita eri kei­noja kehi­tet­tiin ja tes­tat­tiin. Kun tulosta alkoi tulla, lähti rep­pu­kin keve­ne­mään ja vii­mei­sin rutis­tus nol­laan teh­tiin reip­pait­ten vapaa­eh­tois­ten voimin. 

Miltä nyt tuntuu?

Pääs­tään vii­mein­kin kokei­le­maan, miltä tun­tuu tehdä tii­mi­mal­lin mukaista tavoi­tetta, jossa tämän päi­vän työ teh­dään tänään ja sääs­te­tään huomista. 

Asiak­kaat ovat ilah­tu­neet ja häm­mäs­ty­neet, kun vas­taan­ot­toa tar­jo­taan aiem­man yhden ja kah­den kuu­kau­den sijasta tänään tai huo­menna. Asia­kas­va­li­tus­ten määrä on romahtanut.

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit