Voiko kehit­tä­mi­sen lopet­taa kesällä?

Kesä on perin­tei­sesti lomien aikaa, jol­loin monilla aloilla hil­jen­ne­tään tah­tia ja lada­taan akkuja tule­via koi­tok­sia var­ten. Sosi­aali- ja ter­vey­sa­lalla tämä voi tar­koit­taa työs­ken­te­lyä niillä resurs­seilla, jotka ovat saa­ta­villa, osas­to­jen sul­ke­mista ja vali­tet­ta­vasti myös ruuh­kia, kun asiak­kaat ohjau­tu­vat muu­alta. Lomai­lun ja mah­dol­li­sen kii­reen kes­kellä herää kysy­mys: voiko kehit­tä­mi­sen lopet­taa kesällä? Läh­de­täänpä ensin poh­ti­maan, mitä kehit­tä­mi­nen oikeas­taan on.

Mitä kehit­tä­mi­nen on?

Itse tavoit­te­len kehit­tä­mi­sellä jat­ku­vaa paran­ta­mista, eli peri suo­ma­lai­sit­tain aja­tel­tuna, aina on varaa paran­taa. Se ei tar­koita, että aina pitäisi tavoi­tella enem­män, vaan että muu­tos on jat­ku­vaa, ja oppi­mi­sen tulisi olla osa tätä jat­ku­vaa muu­tosta. Kehit­tä­mi­nen voi olla isoja tai pie­niä aske­leita kohti parem­paa toi­min­taa. Se tar­koit­taa uuden oppi­mista ja sovel­ta­mista, tes­taa­mista ja jos­kus vir­hei­den teke­mistä – ja oppi­mista niistä.

Mah­dol­li­suuk­sien maailma

Kaikki muu­tos, uudet ideat, kokei­lut ja vir­heet voi­vat tar­jota mah­dol­li­suuk­sia. Usein kuu­lee sanot­ta­van, että “tätä on jo kokeiltu” tai “minulla ei ole tähän tar­vit­ta­vaa osaa­mista tai annet­ta­vaa.” Mutta voi­si­vatko juuri nämä kom­men­tit kät­keä taak­seen uusia mah­dol­li­suuk­sia? Koke­neen työn­te­ki­jän, sijai­sen tai opis­ke­li­jan näkö­kulma voi tuoda:

  • Uutta vir­taa kehittämiseen
  • Jo tes­tat­tuja ske­naa­rioita, joita voi muokata
  • Tie­toa siitä, mikä ei toimi, jotta voimme kokeilla uusia vaihtoehtoja
  • Tar­peen aloit­taa koko­naan alusta

Kesän tar­joa­mat mahdollisuudet

Voiko kehit­tä­mi­nen kesäl­lä­kin tuoda uusia asia­kas­nä­kö­kul­mia ja hyviä käy­tän­töjä? Voi­siko kesä­työn­te­kijä löy­tää kei­noja toi­min­nan paran­ta­mi­seksi? Kesä tar­joaa mah­dol­li­suu­den aja­tella eri­lai­sissa puit­teissa tai kokoon­pa­noissa uudella tavalla ja kysee­na­lais­taa van­hat käy­tän­nöt. Ehkä kesä luo juuri oikean het­ken ja pai­neen räjäyt­tää epä­toi­mi­vat käy­tän­teet ja vetää ne kul­mat suoriksi.

Kehit­tä­mi­sen arkipäiväistäminen

Pitäi­sikö kehit­tä­mistä har­joit­taa vain ker­ran vii­kossa, kuu­kau­dessa, vuo­dessa, vai ei lain­kaan? Entä jos kehit­tä­mistä toteu­tet­tai­siin päi­vit­täin? Jos joka päivä kysyt­täi­siin, miten vuoro tai päivä sujui, mikä meni hyvin ja mitä voi­tai­siin paran­taa? Kehit­tä­mi­sen ei aina tar­vitse olla suu­ria mul­lis­tuk­sia, vaan se voi olla myös pie­ni­muo­toista poh­din­taa ja kehi­tys­työtä ruo­hon­juu­ri­ta­solla. Vaikka pidän­kin sään­nöl­li­siä kehi­tys­ses­sioita tär­keinä, uskon, että kehit­tä­mi­nen voi olla myös joka­päi­väistä toimintaa.

Ammat­tie­tiikka ja kehittäminen

Vuonna 2001 jul­kais­tussa ETENE-rapor­tissa ter­vey­den­huol­lon yhtei­sistä arvoista ja eet­ti­sistä peri­aat­teista tode­taan, että “ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen on jokai­sen ter­vey­den­huol­lossa työs­ken­te­le­vän oikeus ja vel­vol­li­suus.” Arvo­pohja tii­vis­tyy kuu­teen eet­ti­seen periaatteeseen:

  1. Oikeus hyvään hoitoon
  2. Ihmi­sar­von kunnioitus
  3. Itse­mää­rää­mi­soi­keus
  4. Oikeu­den­mu­kai­suus
  5. Hyvä ammat­ti­taito ja hyvin­voin­tia edis­tävä ilmapiiri
  6. Yhteis­työ ja kes­ki­näi­nen arvonanto

Näi­den peri­aat­tei­den mukaan toi­mi­mi­nen ohjaa meitä kehit­tä­mään esi­mer­kiksi hoi­toa, ammat­ti­tai­toa ja yhteistyötä.

Voiko kehit­tä­mistä kes­keyt­tää kesäksi?

Lopuksi kysyn­kin, voiko kehit­tä­mistä edes kes­keyt­tää kesäksi? Kehit­tä­mi­nen ei ole sidottu vuo­de­nai­koi­hin tai työ­päi­viin. Se on jat­kuva pro­sessi, joka elää ja hen­git­tää arjessa. Joten vaikka kesä toisi muka­naan lomat ja rau­hal­li­sem­man tah­din tai päin­vas­tai­sesti kii­rettä ja ruuh­kaa, kehit­tä­mi­sen henki voi jat­kaa kul­ku­aan – pie­nissä ja suu­rissa asioissa, joka päivä.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit