Kuka omis­taa dia­bee­ti­kon jalat? 

Kysyin nohe­valta yli­lää­kä­riltä vuo­sia sit­ten. Vas­taus tuli kuin kau­pan hyl­lyltä: “Mei­dän dia­be­tes­lää­käri”. Olin samaa mieltä. 

Kysy­mys voi äkki­sil­tään tun­tua has­sulta, koska kyl­lä­hän nyt jokai­nen omat jal­kansa omis­taa? Eikös? 

Miksi me sit­ten käyt­täy­dymme niin, että ne dia­bee­ti­kon jalat kuu­lu­vat meille? Poh­di­taan kuka kat­soo, monen pis­teen fila­men­tilla, kuinka usein ne jalat pitäi­si­kään tarkistaa. 

Jos dia­bee­tikko omis­taisi itse oman jal­kansa, pro­sessi muut­tuisi jo ihan alku­met­reiltä. Kai­kille esi- tai koko­dia­be­tek­seen sai­ras­tu­neelle sel­vi­tet­täi­siin kun­kin osaa­mis­taso huo­mioi­den MIKSI yleensä ottaen jal­koi­hin pitää jat­kossa kiin­nit­tää aiem­paa enem­män huo­miota. Ja MIKSI teemme väri­nä­tun­to­tes­tejä ja MIKSI mono­fi­la­men­teilla jal­ka­poh­jia kuti­tel­laan. Ja MIKSI jat­kossa on tär­keää tes­tejä aika ajoin tehdä, mie­lel­lään jopa liian usein kuin liian harvoin. 

Ja sen sijaan, että me itse pos­ket punoit­taen kiis­te­li­simme niuk­ko­jen resurs­sien maa­il­massa kuka- mil­loin- miten tuki­sim­me­kin asia­kas­läh­töistä pro­ses­sia, jol­loin asia­kas muun käyn­nin yhtey­dessä ystä­väl­li­sesti pyy­täisi ammat­ti­laista tar­kis­ta­maan samalla käyn­nillä jal­ko­jen veren­kier­ron, väri­nä­tun­non ja fila­men­tit, kun aikoi­hin sitä ei ole tehty. 

Ja sen sijaan, että huo­kai­li­simme ettei nyt ole aikaa (jota todel­li­suu­dessa menee vain muu­tama minuutti) voi­simme sääs­tää­kin tule­vai­suu­desta lukuja arvaa­mat­to­mia. Jos samalla kur­kis­tai­simme pis­tos­pai­kat- eikö tai­tava tau­tinsa tun­tija pär­jäisi ilman “vuo­si­kont­rol­liai­kaa” koti­mit­tauk­sin ja yksi­löl­li­sen hoi­to­suun­ni­tel­mien tavoit­tei­den sekä sil­män­poh­ja­ku­vaus­ten yksi­löl­li­sen aika­tau­lu­tuk­sen kera val­lan mai­niosti. Ja voi­simme sääs­tää kii­rei­sen dia­be­tes­hoi­ta­jamme aikaa, joka vapau­tuisi haas­ta­vim­pien tapaus­ten hoi­toon. Samoin jal­ko­jen­hoi­ta­jan. Ja kukapa tie­tää, jos joku­nen kompli­kaa­tio­kin siitä sääs­tyisi. Kun me ammat­ti­lai­set vai­ku­tamme ajoin unoh­ta­neen, että kyllä ihmi­nen omat tau­tin­sa­kin omis­taa. Eikä ihmistä, oiretta ja tau­tia oikeas­taan tar­vitse jakaa “akuutti”, “kii­reet­tö­miin”, “kont­rol­lei­hin” eikä “seu­ran­toi­hin”. Vaan että sama ihmi­nen se siinä kul­jes­ke­lee eri nimikkeillä? 

Seu­raa­vaksi poh­din­taan: kuka omis­taa hoi­to­ta­kuun? Asia­kas, ammat­ti­lai­set vai hallitus? 

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit