Jos haluaa elää pitkään

Viime vuo­si­tu­han­nella tuli koet­tua sekin, miltä tun­tuu työs­ken­nellä uppoa­vassa ter­veys­a­se­massa, jossa lää­kä­reillä oli suuri vaih­tu­vuus ja ovi kävi lähinnä ulospäin. 

Kun tilanne oli tiu­kim­mil­laan ja huo­mi­nen oli toden­nä­köi­sim­min vielä huo­nompi kuin tämä päivä, kävi ilmi yllät­tävä muu­tos kir­jaa­mis­käy­tän­nöissä. Ne har­vat has­sut lää­kä­rit, jotka töissä jak­soi­vat vielä rim­puilla alkoi­vat tah­kota tii­vis­tel­miä ja sii­vota lää­ke­lis­toja.  Logiikka oli pet­tä­mä­tön. Huo­mi­selle poti­laalle oli vielä vähem­män aikaa kuin tänään eli perus­tie­to­jen oli pakko olla kun­nossa, kun asiaa oli vielä huo­men­na­kin. Tai vii­meis­tään ylihuomenna. 

Tiu­kan pai­kan opit tuli­vat mie­leeni sote- myl­ler­ryk­sessä, jossa perus­ter­vey­den­huol­toa tun­nu­taan vah­vis­ta­van yksik­köjä supis­ta­malla ja rahaa säästämällä. 

Ja niu­kalle huo­miolle tun­tuu jää­vän, että ennal­taeh­käisy on sääs­tö­kei­noista ehdot­to­masti kustannustehokkain. 

Mutta miten ihmeessä sii­hen riit­tää aikaa ja ener­giaa pai­nei­sessa sote-maailmassamme? 

Back to basics. 

Yhdys­val­ta­lai­sen tut­ki­muk­sen mukaan JOS haluaa elää pit­kään, kannattaa: 

 • liik­kua aktiivisesti 
 • syödä ter­veel­li­sesti 
 • pysyä erossa tupakasta 
 • vält­tää run­sasta juopottelua 
 • pysyä erossa opioideista 
 • huo­leh­tia riit­tä­västä unesta 
 • vält­tää lii­al­lista stressiä 
 • huo­leh­tia sosi­aa­li­sista suhteista. 

KAIKKEIN suu­rin vai­ku­tus eli­ni­kään on lii­kun­nalla, opioi­dien käy­töllä ja tupakoinnilla. 

Lii­kun­nan puute, opioi­dien käyttö ja tupa­kointi kyt­key­tyi­vät noin 30–45 pro­sent­tia suu­rem­paan kuolemanriskiin. 

Stressi, kän­nää­mi­nen, huono ruo­ka­va­lio ja huono uni lisä­si­vät kukin kuo­le­man­ris­kiä noin 20 pro­sent­tia. Hyvien ihmis­suh­tei­den puute oli yhtey­dessä viisi pro­sent­tia kohon­nee­seen kuolemanriskiin. 

Mitenpä koto­puo­lessa? Eni­ten elin­aja­no­do­tetta pie­nen­tä­vät 30-vuo­tiailla mie­hillä tupa­kointi ja dia­be­tes, ker­too Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen, ker­too vii­sas THL:n tut­ki­mus vuo­delta 2020. 

Mikä näistä onkaan ter­veys­kes­kuk­sen vas­tuulla? Tai­taapi olla: älä kou­kuta opiaatteihin. 

Kaikki muu onkin oikeas­taan joko itsensä tai yhteis­kun­nan vastuulla. 

Keret­ti­läi­nen aja­tus: Mitäs jos ei teh­täis­kään mitään? Me ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set kun tup­paamme omi­maan itsel­lemme kai­ken mah­dol­li­sen, venymme ja vanumme ja ihmet­te­lemme, kun ydin­työlle ei mil­lään tunnu löy­ty­vän aikaa taikka resursseja. 

Jos ker­ran­kin oli­simme itsek­käitä ja kes­kit­tyi­simme sii­hen, mihin mei­dät on isolla rahalla ja vai­valla kou­lu­tettu eli (lää­kä­ri­nä­kö­kul­masta kat­soen) sai­rauk­sien diag­no­soin­tiin, lää­ki­tyk­siin ja hoi­toon. Ja sekun­daari- ter­ti­ää­ripre­ven­tioon. Ja pri­maa­rin jät­täi­simme muille innokkaille. 

Raflaa­vien otsi­koi­den kera: 

 • Hel­sinki siir­tyy säh­kö­au­toi­luun. Ja tar­joaa pol­ku­pyö­rän kai­kille, joilla ei ole varaa autoa vaihtaa! 
 • Sip­sit ja soke­ri­lim­sat siir­ty­vät Alkoon ja osto­kielto alle 18- vuotiaille! 
 • Plus- kort­tisi las­kee ostok­siesi rasva- ja pro­sen­tin: 20 % alen­nus ruo­ka­ko­riisi, jos rasva- soke­ri­pro­sent­tisi las­kee alle 40 pro­sent­tiin ener­giasta tai kovien ras­vo­jen mää­räsi laskee! 
 • Lisää kui­tuja vat­sasi hyväksi, tällä vii­kolla tupla­bo­nus run­sas­kui­tui­sista sydäntuotteista!! 
 • Vilk­kuuko veren­paine: kokeile suo­la­tonta kuu­kautta! Tavoit­teena alle 5g/päivässä, katso ruo­ka­ko­riasi ja valitse par­haat! Apu­nasi vir­tu­aa­li­la­sit ja suo­la­seik­kailu lähi­kaup­pasi hyl­lyillä! Bon­gaa päi­vit­täi­siä voit­toja vihannestiskillä! 
 • Oura hyö­ty­käyt­töön! Veroa­len­nuk­sia tie­dossa, jos askel­tesi määrä on iän­mu­kai­sella tavoit­teella ja unta on riit­tä­västi! Katso Oma­ve­rosta tar­kem­mat tiedot! 
 • Älä nyh­rää kotona! Kän­nykkä mukaan ja lii­ken­tee­seen, tänään on tutustu naa­pu­risi päivä! Kän­nyk­käsi etsii pro­fii­lisi mukai­sia kave­reita, vilk­kuu ja täri­see kun sait matchin! 
 • Älä res­saa! Met­roa­se­milla tänään pop out mind­full­ness koko päi­vän, pii­pahda rauhoittumassa! 

Digiä hal­valla! Ja vaikuttavasti! 

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit