Valit­setko rajat­to­muu­den vai ryhdikkyyden? 

Muu­tama viikko sit­ten spar­ra­simme erästä joh­to­tii­miä aset­ta­maan tavoit­teet ja tah­to­ti­lan. Työ­pa­jan lopussa joh­to­tiimi pohti val­men­ta­via kysy­myk­siä, joilla hen­ki­lö­kunta voisi työs­tää kei­noja tavoit­tee­seen pää­se­mi­seksi. Vii­mei­seksi esi­tet­tiin kysy­mys: ” Pelot­taako teitä ker­toa ammat­ti­lai­sil­lenne mitä olette aja­tel­leet ja työstäneet?”. 

Joh­to­tii­min jäse­net poh­ti­vat vas­tausta het­ken. ”Kyl­lä­hän mei­dän pitää pys­tyä sano­maan, mitä tavoit­te­lemme. Ja mitä olemme uusien toi­min­ta­mal­lien suh­teen jo aja­tel­leet ja teh­neet”.  Joh­to­tiimi kas­voi sil­miemme edessä. 

Miksi ryh­di­käs joh­ta­mi­nen voi tun­tua vai­kealta? Uskom­meko, että: 

  • Osal­lis­ta­vassa joh­ta­mi­sessa joh­ta­jat ja esi­hen­ki­löt eivät saa tehdä pää­tök­siä ja linjauksia 
  • Ter­veys­a­se­man ammat­ti­lai­set koke­vat esi­hen­ki­löi­den teke­män esi­työn ylhäältä alas johtamiseksi 
  • Tavoit­tei­siin pääs­tään, vaikka niitä ei niin yksi­se­lit­tei­sesti asetettaisikaan 

Miten nämä usko­muk­set voi­vat näkyä johtamisessa? 

  • Esi­hen­ki­löt eivät päätä sel­keitä tavoit­teita, vaan mie­lel­lään ulkois­ta­vat sen työntekijöille. 
  • Esi­hen­ki­löt eivät halua viedä ammat­ti­lais­taan vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia ja toi­saalta halua­vat osal­lis­taa heitä mah­dol­li­sim­man pal­jon. Omia aja­tuk­sia uusista toi­min­ta­mal­leista ei siksi mie­lel­lään tuoda esille 

Onko raja hämär­ty­nyt siinä, mitkä asiat pää­te­tään mis­sä­kin ja olem­meko jo lii­an­kin varovaisia? 

Joh­ta­mi­nen ei tar­koita työn­te­ki­jöi­demme, ammat­ti­lais­ten, osal­lis­ta­mi­sen ja ongel­man­rat­kai­sun kaventamista. 

Esi­hen­ki­löi­den tulee USKALTAA 

  • Prio­ri­soida itsel­tään ja ammat­ti­lail­taan sel­lai­sia töitä pois, joilla ei ole yhteyttä tavoit­tei­siin ja jotka syö­vät lii­aksi ammat­ti­lais­ten aikaa vai­kut­ta­vam­pien työ­teh­tä­vien kustannuksella 
  • Prio­ri­soida aikaa teke­mi­seen, joilla pyri­tään kohti tavoitteita 
  • Seu­rata mit­ta­reita, jotka ker­to­vat mihin suun­taan ollaan menossa 
  • Puhua mit­ta­reista ja ana­ly­soida niitä yhdessä ammat­ti­lais­ten kanssa 

Asia­kas­ra­ja­pin­nassa työs­ken­te­le­vät ammat­ti­lai­set ovat par­haita työnsä asian­tun­ti­joita. Usein ammat­ti­lai­set jou­tu­vat hake­maan yhtei­sym­mär­rystä yhtei­sistä tavoit­teista ja miten työtä kehi­te­tään kohti ase­tet­tuja tavoit­teita. Tyy­pil­li­nen suden­kuoppa on se, että hoi­det­ta­via asioita pino­taan entis­ten päälle prio­ri­soi­matta mitään pois. Täl­löin osal­lis­ta­mi­nen ja oman työn kehit­tä­mi­nen saa­vat­kin pahim­mil­laan aikaan stres­siä, pai­neen tun­netta, ja väsymistä. 

Rajo­jen aset­ta­mi­nen ja suun­nan anta­mi­nen ei vähennä ammat­ti­lais­ten osal­li­suutta oman työnsä kehit­tä­mi­seen vaan mah­dol­lis­taa parem­man lopputuloksen. 

Rajat­to­muus ei ole rakkautta. 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Henna Korte | LEAN-val­men­taja (LPP)

Ennen Mediel­lejä olen teh­nyt pit­kän ja var­sin laaja-alai­sen työ­uran perus­ter­vey­den­huol­lossa. Annen ja Eli­san kanssa olimme teh­neet aiem­min sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mis­hank­keita, ja olin ihas­tu­nut hei­dän tapaansa toi­mia. Ymmär­sin, että tar­vi­taan täy­sin uusi tapa aja­tella ja toi­mia, jotta hyviin tulok­siin pääs­täi­siin. Kun mah­dol­li­suus yhdis­tää voi­mat Mediel­lien kautta tuli, en epäröinyt.

Mediel­leissä olen pääs­syt teke­mää ennak­ko­luu­lot­to­masti ja raik­kaalla tavalla rat­kai­suja, jotka pal­ve­le­vat ter­vey­den­huol­lon teki­jöitä sekä hei­dän asia­kas­kun­taansa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit