Joh­ta­mi­sen tai­dot koi­tel­laan vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sessa ohjauksessa

Hyvin­voin­tia­luei­den myötä vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­nen ohjaus on nous­sut uusien orga­ni­saa­tioi­den kuu­maksi peru­naksi. Val­tio­valta sitä vaa­tii ja hyvin­voin­tia­lu­eet ammat­ti­lai­si­neen sitä halua­vat. Kaikki osa­puo­let nyö­kyt­te­le­vät asian tär­keyttä, mutta har­vempi samalta sei­so­malta osaa vaa­dit­ta­vat muu­tok­set tehdä. Muu­tosta ei tehdä ilman joh­ta­juu­den osaa­mista, mille ase­te­taan nyt todel­li­sia haasteita. 

Koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen – taito nähdä metsä puilta 

Vapaasti kuvat­tuna vai­kut­ta­vuus tar­koit­taa sitä, että jol­lain teke­mi­sellä on saatu todis­te­tusti muu­tos aikaan. Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sella ohjauk­sella pyri­tään siis ohjaa­maan orga­ni­saa­tion teke­mistä asioi­hin, joilla on toi­vottu vai­ku­tus suh­teessa sii­hen mitä tavoi­tel­laan. Kes­keistä sote-orga­ni­saa­tioille on saa­vut­taa paras mah­dol­li­nen vai­kut­ta­vuus vas­tuulla ole­van väes­tön ter­vey­den­ti­laan, hyvin­voin­tiin ja toimintakykyyn. 

Hyvin­voin­tia­lue on moni­mut­kai­nen raken­nelma eri­lais­ten toi­mi­joi­den tuot­ta­mia pal­ve­luja, ja käy­tössä ole­vat resurs­sit ovat rajal­li­set. Teh­tävä ei siis ole helppo. Vaa­di­taan pal­jon tie­toi­sia, ja monessa koh­dassa myös tus­kal­li­sia valin­toja. Jos teh­dään jotain enem­män, niin jotain on teh­tävä vähem­män tai ei ollenkaan. 

Joh­to­ryh­miä ja joh­ta­jia saa­te­taan­kin tässä ”vai­kut­ta­vuus­pe­lissä” tiu­kan tilan­teen eteen. Kon­kre­ti­aan pääs­tään vain ymmär­tä­mällä koko­nai­suuk­sia. Tämä edel­lyt­tää pää­tök­siä teke­viltä joh­to­ryh­miltä ja yksit­täi­siltä joh­ta­jilta kykyä hah­mot­taa koko­nai­suutta, koos­taa ja tul­kita mit­taus­tu­lok­sia, ymmär­tää tut­ki­mus­näyt­töä sekä tehdä pää­tök­siä saa­ta­villa ole­van tie­don perus­teella. Usein pää­tök­sen taakse on hyvä kerätä ymmär­rystä myös niin sano­tusta ”todel­li­sesta elä­mästä” eli kuulla asiak­kai­den ja työn­te­ki­jöi­den ääntä. 

Pää­tök­sistä toi­men­pi­teiksi – kyky muut­taa pää­tök­set teke­mi­seksi 

Seu­raava haas­teel­li­nen kohta joh­ta­mi­sessa tulee heti lin­jaus­ten ja pää­tös­ten jäl­keen, kun nii­den pitäisi sulau­tua osaksi teke­mistä. Lin­jaus­ten ja pää­tös­ten todel­li­nen arvo tulee siitä, että käy­tän­nön teke­mi­nen muut­tuu nii­den mukaiseksi. 

Joh­ta­mi­sen teke­mi­sellä lin­jauk­set ja pää­tök­set muu­te­taan muo­toon, jolla asia kom­mu­ni­koi­daan eteen­päin. Tavoi­te­lauseet har­voin riit­tä­vät, ja jää­vät sana­muo­dol­taan var­sin ylä­ta­soi­seksi. Vies­ti­mistä tuke­maan tar­vi­taan perus­te­luja sekä kon­kreet­ti­sia nume­raa­li­sia ala­ta­voit­teita ja raja-arvoja. 

Täl­lai­nen pää­tös­ten ja lin­jaus­ten ”kään­nös­työ” on oman­lais­taan osaa­mista, jota jokai­nen joh­taja tar­vit­see. Tai­toa on käyt­tää sanoja ja lauseita, joita kaikki osa­puo­let ymmär­tä­vät. Liian ylä­ta­soi­set tavoit­teet jät­tä­vät toi­meen­pa­ni­jat yksin, ja saat­ta­vat joh­taa vää­ri­nym­mär­ryk­siin. Voi­daan jou­tua tilan­tee­seen, jossa muna muut­tuu kanaksi ja päin­vas­toin. Oikean­lais­ten sanoi­tus­ten hake­mi­nen on yhteis­pe­liä, jossa pää­tök­sen tai lin­jauk­sen teh­nyt joh­to­ryhmä muo­dos­taa yhtei­sen kie­len asiasta viestimiseen. 

Ihmis­ten joh­ta­mi­nen – taito kuun­nella ja kom­mu­ni­koida 

Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­nen ohjaus on moni­mut­kaista, koska pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det tuo­te­taan hyvin­voin­tia­lueilla monen toi­mi­jan yhteis­pe­linä. Eri­lais­ten toi­min­ta­kult­tuu­rien koh­taa­mi­nen kokous­pöy­dässä haas­taa jäl­leen ker­ran joh­ta­jien osaamista. 

Pal­ve­lui­den tuot­ta­jien kokous­pöy­dässä koe­tel­laan toden teolla dia­lo­gi­suu­den tai­toja – siis kykyä kuun­nella ja kom­mu­ni­koida vas­ta­vuo­roi­sesti. Orga­ni­saa­tioi­den tulok­set, mukaan lukien vai­kut­ta­vuus, teh­dään lopulta yksit­täis­ten yksi­löi­den ja työ­tii­mien teke­mi­sellä. Pal­ve­lui­den tuot­ta­jien kokous­pöy­dässä muo­dos­te­taan yhtei­nen ymmär­rys tavoit­tei­den ja lin­jaus­ten konkretiasta. 

Dia­lo­gi­suus tar­koit­taa tässä sitä, että kaikki osa­puo­let pyr­ki­vät ymmär­tä­mään tois­tensa todel­li­suutta, sekä muo­dos­ta­maan sel­keät askel­mer­kit tar­vit­ta­ville muu­tok­sille toi­min­nassa. Tämän yhtei­sen ymmär­ryk­sen muo­dos­ta­mista var­ten jokai­sella kokous­pöy­dän ympä­rillä on kaksi kor­vaa ja yksi suu. Dia­lo­gista kokous­kult­tuu­ria onkin hyvä kehit­tää ja vaa­lia tietoisesti. 

Joh­ta­juu­den kehit­tä­mi­nen – kyky oppia yksin ja yhdessä 

Nyt jos kos­kaan on aika tart­tua sii­hen kuu­lui­saan pei­lin ja kat­soa suo­raan päin sitä, mitä kuvas­tin näyt­tää. Mitkä ovat vah­vuu­teni? Missä olisi vielä opit­ta­vaa? Joh­ta­juu­dessa kehit­ty­mi­nen on var­masti elä­män­mit­tai­nen matka, jossa ei kos­kaan tule val­miiksi. Parem­maksi on aina kui­ten­kin mah­dol­lista tulla. Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­nen ohjaus on siinä mie­lessä tas­a­puo­li­nen oppi­mis­kenttä, että aika monella on siinä pal­jon opit­ta­vaa. Tässä yhtey­dessä yhdessä oppi­mi­nen voisi olla var­tee­no­tet­tava vaihtoehto. 

Oppi­van orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin raken­ta­mi­sen voi joh­taja aloit­taa itses­tään ja omasta joh­to­ryh­mäs­tään. Kuinka pal­jon sinä tai joh­to­ryh­mäsi käy­tätte aikaa oppi­mi­seen? Reflek­toit­teko teke­mis­tänne, pää­tös­tenne tai toi­men­pi­tei­denne oikeel­li­suutta? Pyrit­tekö ymmär­tä­mään joh­ta­manne sys­tee­min toi­min­taa? Mil­lai­set ovat dia­lo­gi­suu­den tai­tonne? Ja ennen kaik­kea – pyrit­tekö tie­toi­sesti kai­ken aikaa kehit­ty­mään parem­miksi joh­ta­jiksi? Joh­ta­juu­den voisi hyvin nos­taa teki­jäksi, joka joko mah­dol­lis­taa tai estää vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sen ohjauk­sen tule­mi­sen osaksi orga­ni­saa­tion toimintatapaa. 

Haluatko lisä­tie­toa vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sesta ohjauk­sesta? Tässä muu­ta­mia resursseja:

  1. Tuleva webi­naari: Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­suus nousuun ohjaa­malla: Var­mista paik­kasi nyt! Lisää päi­vä­määrä 10.10 klo 13–14 kalen­te­riisi ja rekis­te­röidy mukaan tähän tule­vaan webi­naa­riin. Se tar­joaa tuo­retta tie­toa ja käy­tän­nön vink­kejä vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sen ohjauk­sen paran­ta­mi­seen. Ilmoit­taudu: https://events.teams.microsoft.com/event/5ba863f6-7435–4d1d-a602-9d7af9534ccf@cabe613f-2df8-4e9a-b6d5-aea7f22b3295
  2. Lisää luke­mista: Jos haluat syven­tyä aihee­seen vielä tar­kem­min, voit lukea val­tio­neu­vos­ton jul­kai­sun “Reit­tio­pas vai­kut­ta­vuu­teen. Vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­nen ohjaus sote- ja työl­li­syys­pal­ve­luissa.” Tämä jul­kaisu tar­joaa kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tai­sesta ohjauk­sesta ja sen sovel­ta­mi­sesta ter­veys- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­hin. Löy­dät sen täältä: Reit­tio­pas vaikuttavuuteen

Lisäksi webi­naari Koh­taa­mat­to­muu­den hinta: Tutustu jo tapah­tu­nee­seen webi­naa­riin, joka käsit­te­lee koh­taa­mi­sen ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen roo­lia työyh­tei­söissä ja asia­kas­työssä. Löy­dät sen Mediel­lien You­Tube-sivuilta: Koh­taa­mat­to­muu­den hinta ‑webi­naari – YouTube

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Mari Kiema | Valmentaja

Olen teh­nyt kym­me­ni­sen vuotta kehit­tä­mis­työtä eri­kois­sai­raan­hoi­dossa lea­nin ja orga­ni­saa­tion muu­tok­sen parissa. Muu­tos kieh­too minua ilmiönä sekä yksi­lön, työyh­tei­sön että orga­ni­saa­tion näkökulmasta.

Olen kou­lut­ta­nut ja val­men­ta­nut työyh­tei­söjä ja esi­hen­ki­löitä pro­ses­sien kehit­tä­mi­sessä sekä jat­ku­van kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­lin käyt­töö­no­tossa. Vah­vuu­teni on moni­puo­li­nen osaa­mi­nen lean-teo­riasta ja ‑työ­ka­luista sekä olen lisäksi pereh­ty­nyt eri­lai­siin lähi- ja etä-fasi­li­toin­ti­tek­nii­koi­hin. Kou­lu­tuk­sel­tani olen sai­raan­hoi­taja ja ter­veys­tie­tei­den maisteri.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit