Kai­va­tut muis­tot ja hyö­dyl­li­set hel­met – Val­men­nus­ma­te­ri­aa­lit kesän aarreaitasta! 

Minulla kesään kuu­luu lomai­lun lisäksi jon­kun sel­lai­sen asian teke­mi­nen, johon tal­ven työ- ja har­ras­tus­kii­rei­den kes­kellä ei ole aikaa. Tänä kesänä se koh­dis­tui men­nei­den vuo­sien val­men­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin. Tuli tunne kuin van­hoja päi­vä­kir­joja olisi luke­nut! Muis­toja palau­tui mie­leen, niin iha­nista val­men­ta­ja­kol­le­goista että yhtei­sestä ajat­te­lusta, miten kehi­timme asioita eteen­päin. Monia asia ja mate­ri­aa­lit päte­vät yhä tänään­kin ja eten­kin alle kokoa­mani hel­met videoista. 

Keho­tan läm­pi­mästi kat­so­maan ne ja käyt­tä­mään niitä tilan­teissa, joissa ne edis­tä­vät asiaa. Naut­ti­kaa siis alka­vasta syksystä! 

Empathy: 

Fish-video (pätkä siitä): 

First fol­lower:  

Lucy ja suklaatehdas: 

For­mula 1 ja pit stop: 

Muu­tos­vas­ta­rinta: 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Henna Korte | LEAN-val­men­taja (LPP)

Ennen Mediel­lejä olen teh­nyt pit­kän ja var­sin laaja-alai­sen työ­uran perus­ter­vey­den­huol­lossa. Annen ja Eli­san kanssa olimme teh­neet aiem­min sosi­aali- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mis­hank­keita, ja olin ihas­tu­nut hei­dän tapaansa toi­mia. Ymmär­sin, että tar­vi­taan täy­sin uusi tapa aja­tella ja toi­mia, jotta hyviin tulok­siin pääs­täi­siin. Kun mah­dol­li­suus yhdis­tää voi­mat Mediel­lien kautta tuli, en epäröinyt.

Mediel­leissä olen pääs­syt teke­mää ennak­ko­luu­lot­to­masti ja raik­kaalla tavalla rat­kai­suja, jotka pal­ve­le­vat ter­vey­den­huol­lon teki­jöitä sekä hei­dän asia­kas­kun­taansa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit