Joh­ta­jan perus­tai­dot – läs­nä­olo ja kuunteleminen 

Kun mie­tin esi­hen­ki­löi­täni urani var­relta, vah­vin mie­li­ku­vani kus­ta­kin liit­tyy hänen vuo­ro­vai­ku­tus­tai­toi­hinsa. Niin hyvässä kuin pahas­sa­kin. Olen oppi­nut heiltä kai­kilta pal­jon. Eri­tyi­sen posi­tii­vi­sina koke­muk­sina olen pitä­nyt niitä het­kiä, jol­loin esi­hen­ki­löni on koh­da­tes­samme kes­keyt­tä­nyt teke­mi­sensä ja kes­kit­ty­nyt kuun­te­le­maan asi­aani. Juuri tuo kuul­luksi tule­mi­sen koke­mus on ollut mer­kit­tävä, ei niin­kään kes­kus­te­lun lop­pu­tu­los. Vaikka suu­rin osa näistä het­kistä on ollut ohi­kii­tä­vän lyhyitä, on niistä jää­nyt koke­mus hyvästä yhteydestä. 

Koke­muk­set ohi­te­tuksi tule­mi­sesta ja huo­miotta jää­mi­sestä vai­kut­ta­vat vuorovaikutukseen

Pie­leen men­neistä koke­muk­sia yhdis­tää tunne ohi­te­tuksi tule­mi­sesta tai huo­miotta jät­tä­mi­sestä. Täl­löin on tul­lut vahva tunne siitä, että vas­ta­puoli ei ole läsnä tilan­teessa. Näis­sä­kään koh­taa­mi­sissa lop­pu­tu­los ei ole niin mer­kit­tävä, kuin koke­mus koh­taa­mi­sesta. Onpa ollut useita sel­lai­sia­kin tilan­teita, joissa esi­hen­kilö on jo koh­taa­mi­sen alussa vies­ti­nyt ilmeel­lään ja eleil­lään varau­tu­nei­suutta. Tavan tois­tu­mi­nen johti sii­hen, että en enää otta­nut asioita juu­ri­kaan esille. Pelkkä aja­tus nega­tii­vi­sesta suh­tau­tu­mi­sesta jo ennen asian esit­tä­mistä sai minut perääntymään. 

Koke­mus kas­vat­taa: Läs­nä­olo ja kuun­te­le­mi­nen avai­na­se­massa vuorovaikutuksessa

Koke­muk­sen myötä olen enem­män ryh­ty­nyt panos­ta­maan läs­nä­oloon ja kuun­te­le­mi­seen. Riip­pu­matta siitä, kenen kanssa ja min­kä­lai­sessa vuo­ro­vai­ku­tus­ti­lan­teessa olen. Eri­tyi­sen tär­keänä koen, että vies­tin kai­kin tavoin vas­taa­not­ta­vai­suutta, jotta kes­kus­te­lu­kump­pa­nini roh­kais­tuu puhu­maan mitä ikinä hänellä sydä­mel­lään onkaan ja että suh­tau­dun arvok­kaasti esille tuo­tuun asi­aan. Eri­tyi­sesti vai­kei­den kes­kus­te­lu­jen osalta olen oppi­nut, miten tär­keää on kes­kit­tyä ole­maan läsnä tilan­teessa ja kuun­nella, mitä toi­sella on sanot­ta­vaa. Sii­tä­kin huo­li­matta, että etu­kä­teen ja kes­kus­te­lun aikana herää usein epä­miel­lyt­tä­viä tun­teita. Vai­keita ne kes­kus­te­lut ovat edel­leen, mutta suh­tau­dun itseeni ja kes­kus­te­luun nyky­ään lem­peäm­min ja luo­tan sii­hen, että läs­nä­ololla, yhtey­den luo­mi­sella ja kuun­te­le­mi­sella pää­see niis­sä­kin pitkälle. 

Läs­nä­olo ja kuun­te­le­mi­nen liit­ty­vät myös pää­tök­sen­te­koon. Tieto ja osaa­mi­nen asu­vat työyh­tei­sössä. Joh­ta­jalla itsel­lään on tie­toa vain rajal­li­nen määrä. Hänen teh­tä­vänsä on tehdä pää­tök­siä, mutta ymmär­tääk­seen koko­nai­suutta, on muo­dos­tet­tava käsi­tys myös yksi­tyis­koh­dista ja vai­ku­tus­me­ka­nis­meista. Tämä tieto asuu työn­te­ki­jöissä. Mikäli koko­nais­kä­si­tystä ei ole, saa­te­taan tehdä huo­noja pää­tök­siä tai jopa arvauksia. 

Tie­toista pää­tök­sen­te­koa vah­valla läs­nä­ololla ja kuuntelemisella

Nykyi­sin pyrin pää­tök­sen­te­ko­het­kellä sii­hen, että kaikki olen­nai­set hen­ki­löt ovat sano­neet mie­li­pi­teensä asi­aan. Mie­lel­lään var­mis­taen, että asiasta on kes­kus­teltu riit­tä­västi. Pyrin myös sii­hen, että olen pys­ty­nyt muo­dos­ta­maan hyvän koko­nais­kä­si­tyk­sen asiasta ja ihmis­ten mie­li­pi­teistä. Kes­kus­te­lun aikana on hyvä vielä var­mis­taa, että on ymmär­tä­nyt esiin tuo­dut asiat oikein. Tämä kaikki vaa­tii vah­vaa läs­nä­oloa, jotta voi kes­kit­tyä kuun­te­le­maan kai­ken olen­nai­sen vies­tin­nän. Aina siinä ei onnistu, mutta onneksi seu­raa­via mah­dol­li­suuk­sia onnis­tua tulee eteen lähes saman tien. 

Lopuksi muu­tama lukusuo­si­tus aiheista: 

Kes­kus­te­lun voima, Ilona Rauhala 

Joh­to­ryh­mästä täh­ti­jouk­kue, Vesa Ris­ti­kan­gas ja Tapani Rinne 

Pelko pois – kohti roh­keaa joh­ta­mista, Ira Lange ja Kati Järvinen 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Kaisa Pere | Toimitusjohtaja

Tapa­sin Annen ja Eli­san enti­sessä työ­pai­kas­samme. Annen kanssa kes­kus­te­lin usein pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä. Kes­kus­te­lu­jen lomassa huo­ma­simme, että ajat­te­lu­ta­pamme oli hyvin saman­kal­tai­nen. Jaoimme yhtä­läi­sen into­hi­mon pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Kun ikkuna aukesi isoon muu­tok­seen, en epäröinyt.

Mediel­leissä koen, että minulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ei pel­käs­tään sii­hen, että kan­sa­lai­set saa­vat parem­pia ter­veys­pal­ve­luita, vaan myös sii­hen, että pal­ve­luita kehi­te­tään talou­del­li­sesti kes­tä­välle pohjalle.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit