Teh­däänkö oikeita asioita, oikeilla tavoilla?

Hoi­to­ta­kuulla tavoi­tel­laan nykyistä nopeam­paa hoi­toon pää­syä. Kii­reet­tö­män hoi­don hoi­to­ta­kuu lyhe­nee kol­mesta kuu­kau­desta seit­se­mään päivään.


Mitä nopeampi hoi­toon pääsy voisi saada aikaan?


Vah­vem­mat ja parem­min toi­mi­vat ter­vey­den­huol­lon perus­pal­ve­lut. Parempi hoi­don saa­ta­vuus. Ihmis­ten hyvin­vointi- ja ter­vey­se­ro­jen kas­vun kaven­tu­mista ja päi­vys­tyk­sen vähen­ty­nyttä kuor­mi­tusta. Monion­gel­mais­ten asiak­kai­den suju­vam­paa ja moniam­ma­til­li­sem­paa hoi­toa. Pal­ve­luita, jotka vas­taa­vat ihmi­sen tar­pei­siin. Ilman kus­tan­nus­ten kas­vua. Utopiaa?


Ja miten se tehdään?


Miten pääs­täi­siin parem­paan hoi­toon pää­syyn? Onko rat­kai­suna suu­rempi hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan resurssi? Yleensä aja­tel­laan, että kun on enem­män teki­jöitä, niin voi­daan saada myös enem­män aikaan. Mutta tämä tar­koit­taa käy­tän­nössä tuot­ta­vuu­den huo­no­ne­mista. Lisäksi lisä­re­surssi voi jos­kus para­dok­saa­li­sesti lisätä ammat­ti­lais­ten työn mää­rää, esi­merk­kinä pereh­dy­tyk­seen käy­tetty työ. Resurs­sit ovat rajal­li­set ja resurs­si­pula kos­kee jo kaik­kia sote-toi­mi­joita. Sik­si­kin on poh­dit­tava muita keinoja.


Teh­däänkö oikeita asioita, oikeilla tavoilla?


On poh­dit­tava, miten hoi­toon pääsy toteu­te­taan tällä het­kellä. Kuka hoi­taa ja miten, mitä teh­dään ja milloin.


Tosie­lä­män esi­merk­kejä 1, sai­ras lapsi:

Soitto ter­veys­a­se­malle. Lapsi on vat­sa­tau­dissa, vointi on hyvä, mutta tar­vi­taan sai­raan lap­sen hoi­to­to­dis­tus. Puhe­li­mesta ohja­taan tule­maan ter­veys­a­se­malle. Jono­tat toi­mis­toon ja seli­tät asian uudel­leen. Sit­ten ohja­taan odot­ta­maan lää­kä­rin vas­taan­ot­toa. Lapsi ja äiti tapaa­vat lää­kä­rin ja saa­vat sai­raan lap­sen hoitotodistuksen.


Tosie­lä­män esi­merk­kejä 2, niska- ja har­tia­ki­pui­nen mies:


Soitto ter­veys­a­se­malle ja soit­to­pyyntö. Takai­sin­soit­toa ei kuulu yli kol­meen tun­tiin. Matka ter­veys­a­se­malle. Ensin toi­mis­ton kautta. Lää­kä­ri­na­jat ovat kor­tilla, joten matka jat­kuu sai­raan­hoi­ta­jan vas­taa­no­tolle. Lopulta lää­kä­rin vas­taa­no­tolle. Ker­taat asian jokai­selle ammat­ti­lai­selle. Niska ja har­tia­ki­pua. Kipu­lää­ke­re­septi ja lähete fysio­te­ra­pi­aan. Sai­raan­hoi­taja soit­taa takai­sin­soi­tosta, asia kir­ja­taan ja kui­ta­taan – asia jo hoi­dossa. Asia­kas tapaa fysio­te­ra­peu­tin ja yhdessä löy­tyy kei­noja niska- ja har­tia­jän­ni­tyk­seen, huo­noon työ­er­go­no­mi­aan ja staat­ti­siin liikkeisiin.


Edellä mai­ni­tuissa tosie­lä­mässä tapah­tu­neissa esi­mer­keissä asiak­kaat sai­vat pal­ve­lua, mutta millä hin­nalla? Ensim­mäi­sessä esi­mer­kissä sai­raan­hoi­taja vas­tasi puhe­li­meen, toi­nen sai­raan­hoi­taja vas­taa­notti asiak­kaat toi­mis­tossa ja lopulta lää­käri tapasi hei­dät. Toi­sessa esi­mer­kissä asiak­kaan tapasi ensin toi­mis­tossa sai­raan­hoi­taja, sit­ten vas­taan­o­ton toteut­ta­nut hoi­taja, tämän jäl­keen lää­käri, puhe­li­mitse takai­sin­soi­tosta vas­tan­nut hoi­taja ja vasta lopulta fysio­te­ra­peutti. Hoi­toon pääs­tiin 7 päi­vän sisällä, mutta teh­tiinkö oikeita asioita, oikeilla tavoilla? Mitä kaikki tämä mak­soi ja kuka muu jäi ilman hoitoa?


Toi­mi­vat ja saa­ta­vat ter­vey­den­huol­lon peruspalvelut


Toi­mi­vat ja saa­ta­vat ter­vey­den­huol­lon perus­pal­ve­lut vaa­ti­vat toi­min­nan jär­ke­vöit­tä­mistä. Kun pois­te­taan hukka, vakioi­daan toi­mi­vat toi­min­ta­mal­lit ja pyri­tään jat­ku­vaan paran­ta­mi­seen, voi­daan saada aikaan asiak­kaille tar­pei­tansa vas­taa­vat pal­ve­lut mah­dol­li­sim­man edul­li­sin kus­tan­nuk­sin. Tämä vaa­tii orga­ni­saa­tion muu­tos­ha­luk­kuutta jokai­sella tasolla, tukea muu­tok­sen mah­dol­lis­ta­mi­seen ja asioi­den työs­töä. Par­haim­mil­laan saa­daan aikaan asia­kas­ar­voa tuot­ta­vaa, vai­kut­ta­vuus­pe­rus­teista ter­vey­den­huol­toa seit­se­män päi­vän hoi­to­ta­kuulla eli teh­dään oikeita asioita, oikeilla tavoilla.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Annika Englund | Valmentaja

Joh­ta­vana lan­kana ter­vey­den­huol­lon kehit­tä­mi­nen – ripauk­sella asia­kas­läh­töi­syyttä, ongel­man­rat­kai­sua, vuo­ro­vai­ku­tusta ja jat­ku­vaa halua oppia. Taus­talla sh/th-BBA-kou­lu­tus, joh­ta­mi­sen YAMK-tut­kin­nolla höystettynä.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit