Muu­tos­vai­heen psykologiaa

Onko sinulla vaa­te­kaa­pissa ns. tavoi­te­vaate? Työ­pai­kan muu­tos­ta­voit­teissa ja tavoi­te­vaat­teissa on se hyvä puoli, että toi­vot­ta­vasti ennen pit­kää tavoit­teet saa­vu­te­taan tai tavoit­teita muo­ka­taan saa­vu­tet­ta­vam­maksi. Mutta mitä tehdä juuri sillä het­kellä, kun muu­tos pus­kee päälle ja tavoit­teet puris­ta­vat epä­miel­lyt­tä­västi? Pää­dyin poh­dis­ke­le­maan aihetta arki­sesti yksi­lön, siis minun ja sinun, näkö­kul­masta. Ken­ties löy­sin joi­ta­kin aja­tuk­sia, kuinka tilan­tee­seen voisi saada helpotusta. 

Onko pakko muut­tua – sel­vitä muu­tok­sen tausta 

Muu­tok­selle paras mah­dol­li­nen läh­tö­kohta on, että kaikki osal­li­set koke­vat muu­tok­sen tar­peel­li­seksi. Taval­li­sinta on kui­ten­kin se, että meillä kai­killa on omat aja­tuk­semme ja elä­män­ti­lan­teemme, mikä vai­kut­taa yksi­löl­li­sesti muu­tos­ha­luk­kuu­teemme. Työyh­teisö onkin taval­li­sim­min tämän asian suh­teen usein enem­män epä­tah­ti­sesti soit­te­leva har­ras­te­lubändi kuin har­mo­ni­sesti soiva sin­fo­niaor­kes­teri. Muu­to­sah­dis­tusta pyri­tään usein aut­ta­maan vies­tin­nän ja joh­ta­mi­sen kei­noin.  Voit kui­ten­kin itse kur­kot­taa kohti muu­tosta ole­malla aktii­vi­nen poh­tija. Miksi-kysy­myk­set (myös muut kysy­mys­sa­nat ovat sovel­tu­via 😊 ) ja nii­hin saa­dut vas­tauk­set ovat tähän oikein hyvä keino. Avaa suusi, pohdi ja kysele, mutta pyri myös itse aktii­vi­sesti sel­vit­tä­mään muu­tok­sen taus­toja. Tutki omaa ja työyh­tei­sön toi­min­ta­pro­ses­seja. Miksi mei­dän toi­min­taamme pitää kehit­tää? Miksi valit­tiin juuri nämä tavoit­teet? Missä me olemme tällä het­kellä tavoit­teen suh­teen? Mitä on tar­koi­tus tehdä? Mitä minulta odotetaan? 

Ota omat aja­tus­mal­lisi hal­tuun – laadi SWOT 

Muu­tok­seen liit­tyy usein moni­ta­hoi­sia aja­tuk­sia, tun­teita ja usko­muk­sia. Osa voi olla innos­ta­via ja odo­tusta herät­tä­viä, mutta vali­tet­ta­vasti usein muu­tos­ta­voit­teet puris­ta­vat ikä­västi ohi­moita. Osa näistä voi olla täy­sin aiheel­li­sia ja huo­mioon otet­ta­via reak­tioita, mutta osa lymyi­lee mie­lesi pimeissä sopu­koissa ja sabo­toi innos­tus­tasi muu­tok­sessa aivan tur­haan. Vali­tet­ta­vasti ihmis­mieli on vie­läpä raken­tu­nut siten, että uhka­ku­vat hel­posti val­taa­vat mie­lemme ja värit­tä­vät aja­tuk­siamme har­main sävyin. Omien aja­tus­ten ja ole­tus­ten poh­din­nasta ja aktii­vi­sesta käsit­te­lystä voisi tähän olla apua. Aja­tuk­sia voi tun­nis­taa ja jakaa korei­hin kuten tut­tua­kin tutum­massa SWOT-ana­lyy­sissä (S = strengths, W = weak­nes­ses, O = oppor­tu­ni­ties, T = threats) teh­dään. Usein­han ana­lyysi teh­dään työ­tii­min kanssa yhteis­työssä, mutta neli­kenttä näyt­täisi sovel­tu­van myös yksi­lön poh­din­taan, ja tuo­van sii­hen ryh­tiä ja raken­netta. Nel­jään koriin jaet­tuja aja­tuk­sia on syytä pen­kaista läpi ja poh­tia kuinka toden­nä­köi­siä esi­mer­kiksi havait­se­masi uhka­ku­vat ovat. Par­haim­mil­laan aja­tus­ten erit­tely voisi aut­taa paitsi sinua itseäsi, mutta myös työyh­tei­söä sel­viä­mään muu­tok­sen het­kellä. Tämä tie­tysti edel­lyt­tää jäl­leen ker­ran suun aukai­sua ja omien havain­to­jen kom­mu­ni­koin­tia työyh­tei­sössä. Poh­din­nal­lasi voi olla suuri mer­ki­tys työyh­tei­sön muu­tos­pro­ses­sin läpiviennissä! 

Muu­tos kuor­mit­taa – pidä itses­täsi ja työ­to­ve­reis­tasi huolta 

Len­to­kone-ana­lo­gia pätee muu­tos­vai­hee­seen: Hap­pi­naa­mari on hyvä etsiä ensin omalle naa­malle. Samalla kun sel­vit­tää muu­tok­sen taus­toja ja erit­te­lee aja­tuk­si­aan, on hyvä rehel­li­sesti mää­ri­tellä omat voi­ma­va­rat muu­tok­sen het­kellä. Eri­tyi­sesti vii­meis­tään tässä vai­heessa on hyvä kiin­nit­tää huo­miota työ­hy­vin­voin­tia tuke­viin asioi­hin, oli­vat ne sit­ten har­ras­tuk­sista kiinni pitä­mistä, läheis­ten kanssa vie­tet­tyä aikaa tai ajan varaa­mista itselle. Pyydä työ­ka­ve­reilta apua ja tar­joa sitä, vaikka sanal­li­sesti pyyn­töä ei tuli­si­kaan. Me ihmi­set olemme edel­leen sosi­aa­li­sia otuk­sia. Muu­tos ras­saa ja rasit­taa kaik­kia työyh­tei­sössä. Myön­tei­nen ilma­piiri, toi­sen tuke­mi­nen ja yhdessä teke­mi­nen kan­taa muu­tos­ti­lan­teessa parem­min kuin yksin umpi­lu­messa tar­po­mi­nen. Jaka­kaa ja juh­li­kaa pie­niä­kin oival­luk­sia ja edis­ty­sas­ke­leita. Soit­ta­kaa kili­kel­loa onnis­tu­mi­sen mer­kiksi tai kerät­kää tii­mi­tau­lulle päi­vän täh­ti­het­kiä. Per­jan­taina on hyvä yhdessä ravis­tella pois kehosta ja mie­lestä vii­kon pölyt ja mölyt sekä kiit­tää itseä ja tii­miä yhteis­pe­lin toi­mi­vuu­desta. Muu­tos alkaa yksi­löstä ja yksi­lön teoista, mutta tapah­tuak­seen tar­vit­see mukaan kaikki työyh­tei­sön yksilöt! 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Mari Kiema | Valmentaja

Olen teh­nyt kym­me­ni­sen vuotta kehit­tä­mis­työtä eri­kois­sai­raan­hoi­dossa lea­nin ja orga­ni­saa­tion muu­tok­sen parissa. Muu­tos kieh­too minua ilmiönä sekä yksi­lön, työyh­tei­sön että orga­ni­saa­tion näkökulmasta.

Olen kou­lut­ta­nut ja val­men­ta­nut työyh­tei­söjä ja esi­hen­ki­löitä pro­ses­sien kehit­tä­mi­sessä sekä jat­ku­van kehit­tä­mi­sen toi­min­ta­mal­lin käyt­töö­no­tossa. Vah­vuu­teni on moni­puo­li­nen osaa­mi­nen lean-teo­riasta ja ‑työ­ka­luista sekä olen lisäksi pereh­ty­nyt eri­lai­siin lähi- ja etä-fasi­li­toin­ti­tek­nii­koi­hin. Kou­lu­tuk­sel­tani olen sai­raan­hoi­taja ja ter­veys­tie­tei­den maisteri.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit