Hoi­don jat­ku­vuus vaa­tii toi­min­taym­pä­ris­tön uudel­lee­na­jat­te­lua, ei pelk­kiä resurs­seja 

Mil­lai­sesta jat­ku­vuu­desta puhumme? 

Hoi­don jat­ku­vuu­della on kolme ulot­tu­vuutta: tie­dol­li­nen, hoi­toe­pi­so­dit ylit­tävä, ja henkilökohtainen. 

Tie­dol­li­nen hoi­don jat­ku­vuus tar­koit­taa sitä, että kai­killa hoi­toon osal­lis­tu­villa ammat­ti­lai­silla on samat tie­dot käy­tös­sään poti­laan sai­raus- ja hoi­to­his­to­riasta. Tämä yleensä toteu­tuu säh­köis­ten tie­to­jär­jes­tel­mien aika­kau­tena. Tosin perus­ter­vey­den­huol­lon ja eri­kois­sai­raan­hoi­don, yksi­tyi­sen ja jul­ki­sen pal­ve­lu­tuo­tan­non, ja var­sin­kin ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­huol­lon pal­ve­lu­jen välillä voi olla ajoit­tain ammot­ta­va­kin kuilu. 

Hoi­toe­pi­so­dit ylit­tävä hoi­don jat­ku­vuus nil­kut­taa pai­koi­tel­len. Asia­kas ottaa yhteyttä ter­veys­a­se­maan ja satun­nai­nen hoi­taja vas­taa puhe­li­meen. Tar­vi­tes­saan mui­den ammat­ti­lais­ten apua, hoi­taja jou­tuu yleensä kon­sul­toi­maan satun­naista lää­kä­riä, koska poti­laan parem­min tun­teva lää­käri tus­kin on heti käy­tet­tä­vissä. Tämä satun­nai­nen lää­käri tekee suun­ni­tel­man poti­laan jat­ko­hoi­dosta ja par­haim­mil­laan saa sovit­tua jat­kot itsel­leen. Pahim­mil­laan aikoja ei ole annet­ta­vissa tai kyseessä lyhyt keik­ka­lai­nen, joka ei pysty poti­laan hoi­toa jat­ka­maan. Poti­laalle sano­taan, että soita uudel­leen ja lot­to­kone arpoo seu­raa­valla ker­ralla taas uuden vas­taa­not­ta­jan. Hoi­toe­pi­sodi pilk­kou­tuu siten usei­den eri ammat­ti­lais­ten välille ja koko­nais­kuva on ainoas­taan potilaalla. 

Hen­ki­lö­koh­tai­nen jat­ku­vuus tar­koit­taa luot­ta­muk­sel­lista suh­detta yhden ammat­ti­lai­sen ja poti­laan välillä. Tämä yskii ja pahasti. Vaih­tu­vat lää­kä­rit ja suo­ra­nai­nen lää­kä­ri­pula vai­keut­ta­vat hen­ki­lö­koh­tais­ten suh­tei­den luo­mista poti­lai­siin. Emme kui­ten­kaan pääse hen­ki­lö­koh­tai­seen jat­ku­vuu­teen ellemme tee hoi­toe­pi­so­dit ylit­tä­välle jat­ku­vuu­delle ensin jotain. 

Eri­kois­tu­mi­nen perus­ter­vey­den­huol­lossa on ongelma 

Emme saa sal­lia hoi­toe­pi­so­dien kat­kei­le­mista enää. Tun­tuu, että tilanne on hyväk­sytty ja alis­tuttu, että joka tapauk­sessa poti­laita pom­po­tel­laan ammat­ti­lai­selta toi­selle. Olemme sal­li­neet sen, että perus­ter­vey­den­huol­lossa eri­kois­tu­taan kuin eri­kois­sai­raan­hoi­dossa ikään, ja poti­lai­den koko­nais­val­tai­nen hoito yleis­lää­ke­tie­teen hen­gessä jää jal­koi­hin. Lää­kä­rei­den sek­to­rei­hin jakaan­tuva työ vie heitä pois avo­vas­taa­no­tolta, missä per­heitä koh­da­taan vau­vasta vaa­riin, hoi­taen akuut­teja ja kroo­ni­sia sai­rauk­sia samoilta poti­lailta, jaka­matta työtä tai poti­laita kei­no­te­koi­sesti. Eri­kois­tu­neet hoi­ta­jat tar­ken­ta­vat myös vain tiet­tyi­hin sairausryhmiin. 

Toi­min­ta­mal­lin läh­tö­koh­daksi hoi­don jatkuvuus

Tii­mei­hin perus­tu­villa ter­veys­a­se­milla on onnis­tuttu paran­ta­maan hoi­don jat­ku­vuutta. Menes­tyk­sen takana on sel­keät valin­nat. Poti­laat saa­vat oman yhteys­hen­ki­lön, jol­loin poti­laan asiat pysy­vät yhden ammat­ti­lai­sen näpeissä par­haim­mil­laan vuo­desta toi­seen. Hoi­ta­jien rooli kas­vaa koko­nais­val­tai­seen hoi­toon ja hen­ki­lö­koh­tai­sia suh­teita yllä­pi­tä­vään suun­taan. Jokai­sessa kon­tak­tissa arvioi­daan, mil­lai­sesta hoi­don jat­ku­vuu­desta poti­las hyö­tyy. Hoi­don kii­reel­li­syyttä ja hoi­don jat­ku­vuu­den mer­ki­tystä mie­ti­tään laa­duk­kaan hoi­don näkö­kul­masta. Hen­ki­lö­koh­tais­ten hoi­to­suh­tei­den tär­keyttä koros­te­taan niin teoissa kuin puheissa. Con­ti­nuity of care ‑indek­sillä mitat­tuna hoi­don jat­ku­vuus on muu­ta­massa kuu­kau­dessa par­haim­mil­laan kak­sin- tai kolminkertaistunut. 

Ker­romme lisää näistä hoi­don jat­ku­vuutta paran­ta­vista käy­tän­nön rat­kai­suista webi­naa­ris­samme 28.3 klo 13–14, tule kuu­lolle ja ota hoi­don jat­ku­vuus haltuun! 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Elisa Joke­lin | LEAN-val­men­taja (LPP)

Kun tapa­sin toi­set Ellit, huo­ma­sin, että olemme joukko into­hi­moi­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia, joilla on halu kehit­tää ter­vey­den­huol­lon suo­ri­tus- ja toi­min­ta­ky­kyä. Se onnis­tuu mie­les­täni par­hai­ten tuke­malla hen­ki­lös­töä teke­mään kes­tävä muutos.

Jokai­sella ter­veys­a­se­malla haas­teet ovat samat: liian pal­jon kysyn­tää suh­teessa resurs­sei­hin. Koska resurs­seja ei ole luvassa lisää ja kysyn­tä­kin vain kas­vaa, ainut keino vas­tata kas­va­viin haas­tei­siin on muut­taa tapaa, jolla perus­pal­ve­luja tuotetaan.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit