Uhka­sak­koja vai sydänkohtauksia?

Puun ja kuo­ren välissä ole­via ter­veys­joh­ta­jia käy kyllä sää­liksi. Jos hoi­don saa­ta­vuus sak­kaa, tulee AVI:lta pyyh­keitä. Työn­te­ki­jöitä ei mei­naa saada kir­veel­lä­kään, ja koro­na­pan­de­mian hoi­to­velka on edel­leen hoi­ta­matta uuden kysyn­nän pai­naessa päälle

Pan­de­mian aikana

Pan­de­mian aikana uusia toi­min­ta­ta­poja otet­tiin riva­kasti käyt­töön, mutta jär­jes­tel­mään jäi päi­vys­tyk­sel­li­nen tila päälle. Edel­leen näemme ter­veys­kes­kuk­sissa, että on help­poa ja suju­vaa hoi­taa akuut­teja asioita ja prio­ri­soida hoi­don saa­ta­vuutta, mutta kan­san­ter­veys­työ ja hoi­don jat­ku­vuus jää lap­si­puo­len ase­maan. Val­men­nuk­sis­samme on tul­lut esille voi­ma­kas ehdol­lis­tu­mi­nen ”akuut­ti­hoi­don” suun­taan ja koko lai­van kään­tä­mi­nen tulee ole­maan hidasta. 

Hoi­don jat­ku­vuu­den hyö­dyt kyllä teo­riassa tiedetään

Mutta kun poti­las on puhe­li­messa ja vaa­tii hoi­toa nyt, on joko auto­maa­tio pyr­kiä rat­kai­se­maan asia pikai­sesti, tai tor­jua, jol­loin asia joko jää poti­laan omalle vas­tuulle tai vaiva aku­ti­soi­tuu ja ollaan­kin taas päivystyksessä. 

Hoi­don jat­ku­vuus, saa­ta­vuus ja terveyshyödyt

Hoi­don jat­ku­vuu­den ja ter­veys­hyö­dyn poh­ti­mi­nen on hidasta ja vai­keaa, mutta se täy­tyy tehdä, muu­ten emme pääse eteen­päin. THL:n val­ta­kun­nal­li­nen asia­kas­pa­lau­te­ky­sely antaa surul­li­sen kuvan niin hoi­don saa­ta­vuu­desta kuin jat­ku­vuu­desta. Val­tio­val­lan ohjaus on tähän men­nessä pai­not­ta­nut voi­mak­kaasti saa­ta­vuutta, josta AVI:n huo­mau­tuk­set ovat karu lop­pu­tu­lema. On kiis­ta­tonta, että Suo­messa hoi­toon pää­syä jou­tuu odot­ta­maan aivan liian pit­kään monilla alueilla. Ohjaus vai­kut­taa ole­van kui­ten­kin nyt pahasti kal­lel­laan pel­käs­tään saa­ta­vuu­den puoleen. 

Epä­ta­sa­pai­noi­set ohjausmekanismit

Mil­loin saamme ohjaus­me­ka­nis­min, joka ottaa huo­mioon myös jat­ku­vuu­den ja ter­veys­hyö­dyn? AVI:lta huo­mau­tus, jos ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lös­töstä liian suuri osuus tekee päi­vys­tyk­sel­listä työtä? Jos ter­veys­a­sema ei tee ter­veys­val­men­nusta, panosta elin­ta­pa­sai­rauk­sien ennal­taeh­käi­syyn, pidä tupa­koin­nin lope­tus­ryh­miä? Jos palk­ka­lis­toilla ei ole ter­veys­val­men­ta­jia? Jos ter­veys­a­se­malla ei ole sel­keää pro­ses­sia kuinka jokai­sessa koh­taa­mi­sessa arvioi­daan hoi­don jat­ku­vuu­den hyö­dyt, ja käy­tän­nöt kuinka se saa­daan toteutumaan? 

Pyr­ki­myk­senä kohti laa­duk­kaam­paa ja vai­kut­ta­vam­paa terveydenhuolto

On tär­keää, että puhe­li­meen vas­ta­taan, ja että etä- tai lähi­vas­taa­no­tol­le­kin pää­see, mutta nyt tar­vi­taan voi­ma­kasta ohjausta myös kohti laa­tua, hoi­don jat­ku­vuutta ja ter­veys­hyö­tyä. Muu­ten ter­veys­joh­ta­jat jou­tu­vat jäl­leen ker­ran miet­ti­mään mitä prio­ri­soi­vat, uhka­sak­ko­jen vai sydän­koh­tauk­sien estämistä? 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Elisa Joke­lin | LEAN-val­men­taja (LPP)

Kun tapa­sin toi­set Ellit, huo­ma­sin, että olemme joukko into­hi­moi­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia, joilla on halu kehit­tää ter­vey­den­huol­lon suo­ri­tus- ja toi­min­ta­ky­kyä. Se onnis­tuu mie­les­täni par­hai­ten tuke­malla hen­ki­lös­töä teke­mään kes­tävä muutos.

Jokai­sella ter­veys­a­se­malla haas­teet ovat samat: liian pal­jon kysyn­tää suh­teessa resurs­sei­hin. Koska resurs­seja ei ole luvassa lisää ja kysyn­tä­kin vain kas­vaa, ainut keino vas­tata kas­va­viin haas­tei­siin on muut­taa tapaa, jolla perus­pal­ve­luja tuotetaan.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit