Pitääkö olla huolissaan?

Tele­vi­siosta tuttu ohjelma. Kan­sa­lai­nen ker­too tilan­tees­taan ja esit­tää tämän kysy­myk­sen. Ammat­ti­lai­set otta­vat kan­taa, anta­vat ohjeita ja neu­voja sekä ker­to­vat, onko syytä huo­leen. Lois­tava for­maatti! Vaikka kyse on kome­diasta, pii­lee taus­talla var­sin alku­kan­tai­nen tarve, pelko, joka on saa­tava loittonemaan.

Miten tämä liit­tyy terveydenhuoltoon? 

Asiak­kaan ottaessa yhteyttä, hän kai­van­nee saman­kal­tai­sia asioita. Usein hän on saat­ta­nut jo ottaa sel­vää, mistä mah­taa olla kysy­mys ja hänellä on aja­tus seu­raa­vasta aske­leesta, jol­loin hän kai­paa vain ammat­ti­lai­selta var­mis­tusta. Toi­nen toi­voo tut­ki­muk­sia, ehkä hän saa niistä tur­vaa. Kol­mas vaa­tii lää­kä­rin vas­taan­ot­toa. Asiak­kaat esit­tä­vät asiansa eri tavoin, halua­vat eri­lai­sia asioita. Ker­to­vatko he kui­ten­kaan aina sitä, mihin halua­vat vas­tauk­sen, huolta? Huo­maam­meko ammat­ti­lai­sina sel­vit­tää sitä?

Neu­ro­lo­gi­nen oire

Eräänä iltana lap­seni tuli luok­seni ja ker­toi yllät­tä­västä neu­ro­lo­gi­sesta oireesta. Välit­tö­mästi nousi äidin veren­paine kat­toon ja pala kurk­kuun. Ei sitä siinä parane näyt­tää, häm­men­ty­neen tei­nin edessä, joka hakee tur­vaa van­hem­mas­taan. On pidet­tävä itsensä tyy­nenä, vaikka mie­lessä vilk­kuisi sala­mana mil­joona eri­laista kau­his­tut­ta­vaa vaih­toeh­toa, mihin oire saat­taa joh­taa. Onnek­seni lähi­pii­ris­säni on koke­neita yleis­lää­kä­reitä, terk­ka­lää­kä­reitä, joi­hin voin tukeu­tua täl­lai­sissa tilan­teissa. Esi­tin huo­leni, onko­han tässä jotain vaa­ral­lista, pitääkö läh­teä päi­vys­tyk­seen? Toden­nä­köi­sesti ei, mutta kuu­los­taa siltä, että olisi hyvä saada las­ten­lää­kä­rin arvio. Siispä soit­ta­maan päivystysapuun.

Takai­sin­soitto

Takai­sin­soit­toa odo­tel­lessa jokai­nen minuutti tun­tuu ikui­suu­delta ja huoli kas­vaa samassa suh­teessa. Vih­doin sai­raan­hoi­taja soit­taa, haas­tat­te­lee lap­sen ja ker­too sit­ten, mistä on toden­nä­köi­sesti kysy­mys. Saako hän huo­leni häl­ve­ne­mään? Vali­tet­ta­vasti ei. Olen saa­nut itseni jo sel­lai­sen tun­ne­kuo­hun val­taan, että sii­hen pys­tyy vain lää­käri. Soi­tan uudel­leen ystä­vä­lää­kä­ril­leni, joka saa minut tyynnytettyä.

Hel­po­tusta huoleen

Sitä me kaikki aika-ajoin tar­vit­semme, terk­ka­lää­kä­riä, joka koh­taa tun­teis­saan vel­lo­van asiak­kaan ja häl­ven­tää pelon. Ei, ei tar­vitse olla huo­lis­saan, voitte käydä nuk­ku­maan, mutta anna sille lap­selle ensin kipulääkettä.

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Kaisa Pere | Toimitusjohtaja

Tapa­sin Annen ja Eli­san enti­sessä työ­pai­kas­samme. Annen kanssa kes­kus­te­lin usein pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sestä. Kes­kus­te­lu­jen lomassa huo­ma­simme, että ajat­te­lu­ta­pamme oli hyvin saman­kal­tai­nen. Jaoimme yhtä­läi­sen into­hi­mon pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­seen. Kun ikkuna aukesi isoon muu­tok­seen, en epäröinyt.

Mediel­leissä koen, että minulla on mah­dol­li­suus vai­kut­taa ei pel­käs­tään sii­hen, että kan­sa­lai­set saa­vat parem­pia ter­veys­pal­ve­luita, vaan myös sii­hen, että pal­ve­luita kehi­te­tään talou­del­li­sesti kes­tä­välle pohjalle.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit