Jou­lusii­vousta 5 S:n tekniikalla

Jou­lusii­vous on monen kodin perinne. Tästä 5 S:sää paik­ko­jen siis­tinä ja toi­mi­vana pitoon Lea­nin tapaan. 

Upean ani­maa­tion teh­nyt työyh­tei­sö­vies­tien kuvit­taja eFace.

Hyvää Jou­lua!

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Elisa Joke­lin | LEAN-val­men­taja (LPP)

Kun tapa­sin toi­set Ellit, huo­ma­sin, että olemme joukko into­hi­moi­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia, joilla on halu kehit­tää ter­vey­den­huol­lon suo­ri­tus- ja toi­min­ta­ky­kyä. Se onnis­tuu mie­les­täni par­hai­ten tuke­malla hen­ki­lös­töä teke­mään kes­tävä muutos.

Jokai­sella ter­veys­a­se­malla haas­teet ovat samat: liian pal­jon kysyn­tää suh­teessa resurs­sei­hin. Koska resurs­seja ei ole luvassa lisää ja kysyn­tä­kin vain kas­vaa, ainut keino vas­tata kas­va­viin haas­tei­siin on muut­taa tapaa, jolla perus­pal­ve­luja tuotetaan.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit