Sote-uudis­tus on muut­tu­mi­sen tulikoe

Anne Lah­na­järvi kir­joitti Medi­uu­tis­ten pää­kir­joi­tuk­ses­saan 28.10.2022 uusien hyvin­voin­tia­luei­den joh­ta­jille jär­jes­te­tystä foo­ru­mista. Siellä oli käsi­telty sote-uudis­tusta ja hyvin­voin­tia­luei­den aloi­tuk­seen liit­ty­viä haas­teita. Lah­na­järvi totesi sote-uudis­tuk­sen ole­van muu­tos­joh­ta­mi­sen ennen­nä­ke­mä­tön tuli­koe Suomessa. 

Muu­tok­sen joh­ta­mista – vah­vasti, parem­min, osal­lis­taen? 

Joh­ta­mi­sen alla on koko joukko tyy­li­suun­tia. Koro­nan aikana pin­nalla oli krii­si­joh­ta­mis­puhe. Sote-uudis­tuk­sen alla muu­tos­joh­ta­mi­nen nos­taa pää­tään. Mutta mitä­hän sillä itse kukin tar­koit­taa? Pikai­sella haulla omasta päästä löy­tyy yhteyk­siä aina­kin ihmis­ten joh­ta­mi­seen, pro­jek­tien läpi­vien­tiin ja, no, sote-uudis­tuk­seen, jonka tai­pa­leella eri pes­teissä on ollut muu­tos­joh­ta­ja­ni­mik­keellä työs­ken­nel­leitä ihmi­siä koko joukko. Näemmä muu­tos­joh­ta­jia voi myös ostaa orga­ni­saa­tioon ulko­puo­lelta ja käväi­see mie­les­säni myös yt:t ja irtisanomiset. 

Sote-alan tar­peesta parem­man joh­ta­mi­sen tar­peesta on puhuttu pal­jon eikä var­masti suotta. Muu­tok­sen koh­dalla joh­ta­mi­sen rooli koros­tuu enti­ses­tään. Olen näh­nyt kir­joi­tet­ta­van, että muu­tos vaa­tii vah­vaa joh­ta­mista ja hyväksi muu­tok­sen aikaan saa­mi­selle on luoda vält­tä­mät­tö­myy­den ja kii­reel­li­syy­den tuntu. Kyse ei ole vain jät­ti­mäi­sen hank­keen tek­ni­sesti onnis­tu­neesta läpi­vien­nistä. Pitää saada myös tyy­li­pis­teitä, joita jaka­vat ennen kaik­kea työn­te­ki­jät, mutta myös asuk­kaat ja pal­ve­lu­jen käyt­tä­jät. Siinä tul­laan osal­lis­ta­mi­seen, joka onkin kir­joi­tettu mukaan myös sote-uuu­dis­tuk­sen henkeen. 

Muu­tok­sen aikaan­saa­mista – kuun­nel­len, kut­suen, kokeil­len? 

Pää­kir­joi­tuk­ses­saan Anne Lah­na­järvi ker­too tilai­suu­dessa joh­ta­jay­li­lää­käri Markku Mäki­jär­ven ja kan­san­edus­taja Aki Lindé­nin (sd) suo­si­tel­leen joh­ta­jille jal­kau­tu­mista. Meillä on Suo­messa pal­jon erin­omai­sia ja vielä enem­män hyviä sote-alan joh­ta­jia, sillä olen tör­män­nyt moniin some-jakoi­hin hei­dän kier­rok­sis­taan ken­tällä. Jal­kau­tu­mi­sen lisäksi tar­vi­taan tie­ten­kin kuun­te­lua: mikä on se kuu­luisa ken­tän ääni ja kuul­laanko se? 

Me Mediel­lissä teemme työtä oikeas­taan vain muu­tok­sen kanssa. Tar­kem­min sanot­tuna me autamme asiak­kai­tamme näke­mään muu­tok­sen tar­peen, miet­ti­mään muu­tok­sen suun­nan ja löy­tä­mään tien kohti toi­vot­tua tule­vai­suutta. Tämän kai­ken teemme asiak­kaan kanssa ja joh­ta­jia autamme teke­mään muu­tok­sen taas työn­te­ki­jöi­den kanssa. Kai­killa por­tailla kuun­te­lua ja yhtei­sen ymmär­ryk­sen raken­ta­mista. Kaik­kien kut­su­mista jat­ku­vasti mukaan tavoit­teita ja rat­kai­suja etsi­mään – ei vain osal­lis­ta­mis­pa­joja. Autamme kokei­le­maan. Uudes­taan. Ja vielä ker­ran (oikeasti aika monta ker­taa), aina yhdessä. 

Muu­tos tapah­tuu ihmi­nen ker­ral­laan 

Yllä mai­ni­tussa tilai­suu­dessa yli­opis­ton­leh­tori Jenni Airak­si­nen totesi kuu­lemma, että raken­tei­den muut­ta­mi­sen lisäksi on muu­tet­tava toi­min­taa. Tästä olen hyvin samaa mieltä. Vien aja­tuk­sen vielä pidem­mälle: jos todella haluamme tavoi­tella asu­kas­läh­töi­siä, yhteen­so­vi­tet­tuja ja monen ammat­ti­lai­sen kes­ken toteu­tet­tuja sote-pal­ve­luita, tar­vit­semme raken­teel­li­sen ja toi­min­nal­li­sen muu­tok­sen lisäksi myös kult­tuu­rin ja ideo­lo­gian muu­tosta. Jotta voimme oikeasti hyö­tyä integroi­duista pal­ve­luista ja yhtei­sestä teke­mi­sestä, täy­tyy kult­tuu­rin eli jokai­sen muut­taa toi­min­taansa. Se saat­taa vaa­tia iso­ja­kin ideo­lo­gi­sia muu­tok­sia: mikä on minun ja ammat­ti­kun­tani paikka uudessa järjestelmässä? 

Tuo ei tapahdu het­kessä. Mei­dän lie­nee turha odot­taa mul­lis­ta­via muu­tok­sia vielä pariin vuo­teen. Sote-uudis­tus on, hyvin toteu­tues­saan, muut­tu­mi­sen tuli­koe. Koko jouk­ku­een maratonjuoksuna. 

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Soila Kar­rei­nen | Valmentaja

Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin. Kir­joi­tan aja­tuk­sis­tani, tut­ki­muk­sista ja pal­jon muuta. 

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit