Kysee­na­lais­ta­mi­sen olym­pia­lai­set – tule mukaan!

Jot­kin par­haim­mista kek­sin­nöistä ovat syn­ty­neet krii­sien kautta. Koro­na­pan­de­mia on hyvä esi­merkki ajasta, jol­loin syn­tyi val­tava määrä uusia käy­tän­töjä ja kek­sin­töjä – inno­vaa­tioita. Ter­vey­den­huolto koh­taa monen­laista pul­maa ja haas­tetta, kysee­na­lais­ta­kaamme siis yhä useammin!

Mitä kysee­na­lais­ta­mi­nen tarkoittaa?

Kyseenalaistaa - asettaa kyseenalaiseksi, moittia, kiistää, vastustaa, riitauttaa, kritisoida, kyseenalaiseksi.

Albert Eins­tein neu­voi aikoi­naan ylei­söään pysy­mään ute­li­aana. Se mer­kit­see kysy­mistä ja kai­ken kysee­na­lais­ta­mista. Ehkäpä poik­keuk­sena kui­ten­kin on 6‑vuotias tai teini ja miksi pitää pukea hans­kat ja pipo (ei cool) tai miksi ei nyt saa syödä pelk­kää karkkia.

Mitä voi­simme kyseenalaistaa?

  • Käy­tän­teet?
  • Nor­mit?
  • Pirs­ta­lei­set palvelut?
  • Tie­to­jär­jes­tel­mien puhumattomuuden?
  • Jäy­kät väylät?
  • Yhteis­työn puutteet?
  • Tie­don jakamattomuuden?
  • Kai­ken?

Kysee­na­lais­ta­kaamme siis kai­ken posi­tii­vi­sella mie­lellä. Hyvää ei kan­nata muut­taa, mutta jos­kus muut­ta­mi­nen luo jotain uutta ja upeaa. Pysy­käämme siis herra Eins­tei­nin mukaan ute­liaina ja kysy­käämme ja kysee­na­lais­ta­kaamme miksi jota­kin teh­dään juuri niin kuin sitä teh­dään. Ja todel­lis­ten olym­pi­aur­hei­li­joi­den mukai­sesti pyr­ki­käämme aina kehit­ty­mään ja kehittämään!