Ennen kuin huomaatkaan

Käsi sydä­melle, kan­sa­lai­set. Palat­kaamme viime vuosituhannelle. 

Oli­sitko sil­loin usko­nut, että dia­bee­ti­koilla on vyö­tä­röl­lään tie­to­ko­ne­poh­jai­nen teko­haima? Ja että ilmai­sia kla­my­dia­tes­tejä lähe­tel­lään pos­tissa kotiin? Ja että etä­hoi­ta­jat lou­nas­ta­vat etänä van­hus­ten kanssa padien väli­tyk­sellä? Ja että lat­tia tun­nis­taa, kun kaa­dut? Sor­mus ana­ly­soi untasi ja puhe­lin aske­liesi määrää?

Ja haluatko gee­ni­tes­tin- jolla nyt vaa­ti­mat­to­masti tes­ta­taan lak­toosi-into­le­rans­si­gee­niä- mutta ei siitä kovin pitkä askel­lus ole enää mui­den gee­nien tes­taa­mi­seen? Tai että taa­pe­roi­den ham­mas­tar­kas­tuk­sessa kysy­tään: haluatko etänä vai läsnä?

Entä ikui­siksi luul­lut salai­suu­det? Kuten sis­kolla, joka kuuli vel­jensä ole­van vii­kin­kien sukua ja netistä tilattu gee­ni­testi mul­listi koko men­neen ja tule­van, lop­pu­tu­le­mana yllät­tävä ja suuri uusi isän­puo­lei­nen suku. Joista kukaan ei ole viikinki.

Näin orien­toi­tu­neena, katse tulevaan:

Gee­nit ker­to­vat mihin tau­tei­hin yleensä ottaen voit sai­ras­tua. Lää­kä­rei­den työ tyl­se­nee. Mihin kato­aa­kaan diag­nos­tii­kan riemu? Työn­ku­vassa koros­tu­vat tapa­tur­mat, infek­tiot ja mah­dol­lis­ten tau­tien ennal­taeh­käi­se­vät toi­met ja seu­ranta. Mur­tu­miin ja haa­voi­hin koh­dis­te­taan rai­vo­kas ana­lyysi kuten len­to­ko­nei­den tapa­tur­missa nyky­ään. Tavoit­teena tapa­tur­mat nolla!

Gee­ni­sak­set leik­ke­le­vät jo, josta on enää pieni askel gee­ni­ma­ni­pu­laa­tioon, joka alka­nee inhoista ikä­vistä geneet­ti­sistä tau­deista, joi­hin ei hoi­to­kei­noja ole.

Mutta ennen kuin huomaammekaan

Mie­tim­mekö jo mitkä omi­nai­suu­det tule­valle jäl­ki­kas­vulle haluai­sin­kaan? Tässä koh­taa nouse­vat kyl­mät väreet ja näkymä angs­ti­sesta tei­nistä: ”?!? että sä valit­sit NÄIN ‑siis ihan OMG!!!! Mun KAIKKIEN KAVEREIDEN VANHEMMAT VALITSI PAREMMAN!”. Lait­ta­kaapa tähän visioon muis­ti­lap­puna, että mihin tahansa gee­ni­pa­ket­tiin ympä­tään tei­nin angs­tin­pois­to­geeni, muu­ten ei kukaan enää uskalla vau­voja tehdä.

Diag­nos­tiikka teh­dään jat­kossa pää­osin kotona. Kes­ki­te­tyissä yksi­köissä ovat kal­liim­mat koneet, joilla mag­nee­tit ja PETit voi­daan tehdä. Mutta muissa labo­ra­to­rio­ko­keissa tule­vai­suu­den Wolt kat­taa myös veri­koea­na­ly­tii­kan ja ker­ta­käyt­töi­sen ult­ra­ää­nian­tu­rin, jonka tul­kinta tapah­tuu etänä. Virt­san ana­ly­tiikka tapah­tuu WC toi­mesta, joka eri sig­naa­lein ilmai­see virt­sasi sokeri, pro­teiini ja veri­pi­toi­suu­det. Ulos­te­näyt­teestä (var­sin­kin jos aiem­masta poik­keava! Sitä­hän myös seu­ra­taan) rutii­nina löy­tyy veret, cal­prot- ja jos oikein paha tilanne on- virus- ja bak­tee­ri­seu­ran­nat. Päih­tei­den käyt­tä­jät oppi­vat pis­si­mään pihan pusik­koon, kun pönttö kilaut­taa kave­rille (lue poliisi) jos ei- sal­lit­tuja aineita tun­nis­te­taan. Ken­ties tule­vai­suu­den pönttö ilmoit­taa myös iloi­sella onnit­te­lu­lau­lulla peril­li­sen saa­neen alkunsa. Ja jos ulos­teen verta löy­tyy, pos­tissa tulee niel­tävä pieni kamera, joka sko­poi suolistosi.

Mikä on tätä nykyä ja mikä nykyaikaa?

Säh­kö­ham­mas­har­jat- nykyi­set on niin out of date ja museo­ka­maa. Kuten mie­tit­tiin autoja ilman tuu­le­tusta! Tai vakio­no­peu­den sää­dintä! Tai peruu­tus­tut­kaa! Navi­gaat­to­ria! TIETENKIN säh­kö­ham­mas­har­jassa on mini­ka­mera , joka tun­nis­taa sekä alka­vat reiät että ike­nien vetäy­ty­mi­sen ja jossa on syl­kia­na­ly­tiikka. Joista suora yhteys kun­nal­li­seen ham­mas­hoi­toon. Josta tulee myös ystä­väl­li­nen muis­tu­tus, että ham­pai­den har­jaus on viime aikoina tain­nut jäädä pik­ka­sen vähem­mälle? Tai haluatko har­jauk­sen tek­niik­kao­pe­tusta kun nykyi­nen tyy­lisi jät­tää taka­ham­paat likaisiksi?

Gor­don Moore jul­kaisu vuonna 1965 kuu­lui­san lakinsa, jonka mukaan tran­sis­to­rien määrä integroi­dulla pii­rillä kak­sin­ker­tais­tuisi vuo­sit­tain. Moo­ren laki on ennus­ta­nut tek­nistä kehi­tystä onnis­tu­neesti jo 40 vuo­den ajan ja vauh­din lop­pu­mista ei ole vielä nähty.

Digi­ta­li­saa­tio, diag­nos­tii­kan ja hoi­don kes­kit­ty­mi­nen kotiin ja gene­tii­kan mah­dol­li­suu­det ovat ken­ties vasta nyt mur­rok­sensa alkumetreillä.

Mieti vil­lein visiosi mitä vain keksit

Laita aika­raja epä­rea­lis­ti­sen lähelle tulevaan. 

Ja puo­lita saa­masi aika.

Ken­ties sil­loin olemme samassa, kuin Moore oli ennus­tees­saan yli 50 vuotta sitten. 

Ja

ennen

kuin

huomaatkaan…

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit