Sve­ti­sis­miä ja selkotitteleitä

On medi­siina välillä vai­keaa. Miet­ti­kääpä itse, miten monta ker­taa asiak­kaat ovat tavan­neet tai tan­kan­neet mut­kik­kaita lääk­kei­den nimiä, hen­ki­lö­kun­nan tit­te­leitä tai arvuu­tel­leet mitä kum­mal­li­sen kuu­loi­sia tut­ki­muk­sia onkaan tehty. Pal­jon tie­toa pii­lo­te­taan lati­nasta tai englan­nista joh­det­tui­hin sanoi­hin, joita maal­likko ei ilman lisä­suo­men­nuk­sia voi loo­gi­sesti päätellä.

Vai miten Äkäs­lom­po­lon mummo ymmär­tää, mitä neo­na­to­logi tekee?

Ja kuinka usein psy­ko­logi, psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­taja tai psy­kiatri onkaan men­nyt sekai­sin? Suo­men kieli on kau­nista ja löy­det­tä­vissä on perin­ne­sa­nas­toa, jota kautta olisi ymmär­ret­tä­vissä selkokielellä.

Nyt tähän epä­sel­vään tilan­tee­seen on saa­tava muutos!

Ensim­mäi­senä ehdo­tuk­sena muu­te­taan sve­ti­sismi läkare- lää­käri suo­ma­lai­selta kals­kah­ta­vaan ja tut­tuun väls­käri- sanaan. Kirurgi on tur­haa tuon­ti­ta­va­raa sekin. Koska hyvää suo­men­kie­listä vas­ti­netta ei oikein tule mie­leen, ehdo­tan haa­vuri tai ehkäpä kui­ten­kin hie­nompi haawuri-sanaa, joka on siis­timpi ja kolah­ta­nee kirur­gi­seen eli haawu­rin egoon?

Hoi­taja?

Mikä vika on onneksi jo taak­kansa menet­tä­neessä lotta- sanassa. Ehkä se, että mies­puo­li­nen hoi­taja ei vält­tä­mättä halua olla lotta. Miten olisi vaih­toeh­toi­nen lotto? Siinä muka­vasti kai­kuu myös hoi­ta­jien palkankorotustoive?

Ja sai­raala!

Miten ikä­vää, että sai­raus- sana sen muok­kaa, nyt kun ollaan ter­veys- ja hyvin­voin­ti­maa­il­maan astu­massa! Ja kun mie­ti­tään, miten laaja-alaista ja vaa­ti­vaa työtä terk­ka­rissa nyky­ään teh­dään, eikö sen pitäisi nousta jo ylem­pään ja mel­keinpä samaan kastiin? 

Eli enti­nen ter­veys­kes­kus, nykyi­nen koti­la­sa­retti. Alue­sai­raala= lasa­retti. Kes­kus­sai­raala= iso lasaretti.

Tit­te­lit

Ja kukapa yli- mikä­lie­nee­tit­teli ei oikeasti olisi aina halun­nut olla- pääl­likkö? Tai jopa ylipäällikkö?

Sisä­tau­ti­lää­käri= ruu­mis­väls­käri. Fysiatri= ruhovälskäri.

Endo­kri­no­lo­gista tulee (tie­ten­kin!) hor­mo­ni­väls­käri. Emo- vaiko emä­väls­käri? Ihovälskäri?

Pilt­ti­väls­käri on las­ten mie­leen, eikö ole­kin? Tai sikiö- ja vaa­vi­väls­käri? Pilt­ti­haawuri leik­kaa niin, ettei­vät lap­sen säi­kähdä nimeä. Mitä mah­taa­kaan tehdä sydän­pilt­ti­haawuri? Kek­siikö kukaan, kuka lie­nee uni- eli nuk­ku­väls­käri? Äijä­väls­kä­rin luu­lisi useim­pien heti hoksaavan

Ja taat­to­väls­käri. Ja työ­väls­käri. Help­poa! Tätä voi jat­kaa loput­to­miin! Tun­nis­taako kukaan maha­haawu­rin, luu­haawu­rin tai päähaawurin?

Entäpä?

Entä ruho­lotto? Mie­li­lotto? Ham­mas­lotto? Pilt­ti­lotto? Ter­veys­lotto? Sai­raus­lotto? Kal­mo­väls­käri elikkä pato­lo­gin erot­ta­mi­nen kuo­lo­väls­kä­ristä eli oikeus­lää­kä­ristä voi olla haas­ta­vaa. Murha- tai tap­po­väls­käri lie­nee kui­ten­kin jo liian värit­ty­nyt. Psy­ko­logi voisi olla mie­lio­saaja. Jol­loin psykiatri=mielivälskäri. Psy­ko­logi= mie­lio­saaja. Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­taja= mie­li­lotto. Miten help­poa ja hel­posti ymmärrettävää!

Ja ilah­tu­nut ex-joh­tava yli­lää­käri löy­täi­sikö itsensä kohta enti­sen orto­pe­dian polikli­ni­kalta vas­taa­massa puhe­li­meen: “Yli­pääl­likkö luu­haawuri Vei­ja­lai­nen isosta luu­la­sa­re­tista päi­vää!” Wau! Jo jää puhe­lin­myyjä mykäksi kateudesta!

Väls­käri perus­nimi jää­köön perus­lää­kä­rin eli ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin yksin­ker­tai­seksi ja sel­keäksi yleis­osaa­jan nimeksi. Tosin pahaa pel­kään, että vii­meis­tään savo­lai­set vään­täi­si­vät sen kan­san­omai­sem­paan muotoon…

T enti­nen ali­pääl­likkö jan­tu­nen ( oik väls­käri) Autio, Laa­ja­sa­lon kotilasaretti

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit