Palaute avai­mena muutokseen

Lean-ajat­te­luun kuu­luu hyvin kiin­teästi jat­kuva paran­ta­mi­nen. Toi­sin sanoen jat­kuva muu­tos. Ter­vey­den­huolto on myös ympä­ris­tönä sel­lai­nen, jossa tapah­tuu jat­ku­vasti uutta ja eri suun­nista tulee enem­män tai vähem­män ter­ve­tul­lutta pai­netta muutokseen.

PDSA

Palautetta, kiitos!

Lea­nia hyö­dyn­tä­vän yksi­kön elämä koos­tuu käy­tän­nössä jat­ku­vasti rul­laa­vista, eri­ko­koi­sista PDSA-sykleistä. Plan-vai­heessa suun­ni­tel­laan: Mitä teh­täi­siin? Do-vai­heessa teh­dään sitä mitä mei­nat­tiin. Study-vai­heessa tar­kis­te­taan: Miten meni noin niinku omasta mie­lestä? Ja tähän haluan pysäh­tyä pidem­mäksi aikaa. Har­voin nimit­täin pysäh­dymme riit­tä­vän usein tai syvällisesti.

Muu­tosta teh­täessä on tär­keää seu­rata, miten tilanne kehit­tyy. Mei­dän pitää oppia koko ajan ja sii­hen palaute on avain. Aset­ta­mamme mit­ta­rit anta­vat meille oman­lais­taan palau­tet­taan: Hoi­dim­meko asiat parem­min kuin ennen? Se ei kui­ten­kaan ole vält­tä­mättä riit­tävä. Nume­raa­li­nen mit­tari nimit­täin ei yksin vas­taa val­men­ta­jaa, joh­ta­jaa ja työn­te­ki­jää kiin­nos­ta­viin kysy­myk­siin: Miten sen teimme? Mikä tai kuka aut­toi? Miten voimme lisätä sitä mikä toi­mii? Mitä haluamme sel­lai­sen tilalle, mikä ei toimi? Mikä voisi olla seu­raava askel?

Näin study-vaihe antaa syö­tettä suo­raan seu­raa­viin act- ja plan-vaiheisiin.

Rikasta palau­tetta, kiitos!

Oppi­mi­nen tar­koit­taa muu­tosta ja muu­tok­sen moot­to­rina toi­mii herät­tävä palaute. Jotta voimme par­haalla mah­dol­li­sella tavalla nähdä muu­tok­sen pai­kat ja ymmär­tää muu­tok­sen tar­peen, tar­vit­semme moni­puo­lista palau­tetta. Siksi lea­nis­sa­kin halu­taan kaik­kien osal­lis­tu­van kehit­tä­mi­seen – se takaa par­hai­ten näkö­kul­mien ja koke­mus­ten rikkauden.

Palaut­teen pitäisi sisäl­tää muu­ta­kin kuin “ihan jees” – tai “aivan kau­hee” ‑tyyp­pi­siä mie­li­pi­tee­nil­mai­suja. Palaute on mer­ki­tyk­sel­li­sintä ja par­hai­ten muu­tosta tuke­vaa, kun siitä aukeaa näkymä mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen. Kerro siis mie­luum­min: “Tämä uusi malli tun­tuu vai­kealta, koska en saa siitä sel­koa ja siksi en oikein saa asioita aikai­seksi. Var­maan sen vuoksi nuo mit­ta­rit­kin ovat punai­sella.” Tästä voi­daan heti kuulla, että hen­kilö kai­paa sel­keyttä, jotta voi tehok­kaasti tehdä työ­tään. Voilà!

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Soila Kar­rei­nen | Valmentaja

Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin. Kir­joi­tan aja­tuk­sis­tani, tut­ki­muk­sista ja pal­jon muuta. 

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit