Oma­lää­käri 2.0 – mitä ihmettä?

Omalääkäri 2.0

Oulun yli­opisto ja Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­piiri ovat saa­neet sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riöltä kesä­läk­syjä. Yleis­lää­ke­tie­teen pro­fes­so­rin ja Suo­men yleis­lää­ke­tie­teen yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jan Juha Auvi­sen joh­dolla on tar­koi­tus 15.8. men­nessä sel­vit­tää miten voi­tai­siin taata tuttu lää­käri kai­kille suo­ma­lai­sille. Siis oma­lää­käri. Tai jotain. Aina­kin visio 2.0 toi­mek­sian­non sisäl­löstä päätellen.

Kai­ken takana on jatkuvuus

Nykyi­nen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­rimme Aki Lindén on pitä­nyt kovasti oma­lää­kä­ri­mal­lin puo­lia ja ajaa sen toteu­tu­mista innok­kaasti. Some-kes­kus­te­lun perus­teella ter­veys­kes­kuk­sissa työs­ken­te­le­vät yleis­lää­kä­rit suh­tau­tu­vat aja­tuk­seen huo­mat­ta­vasti nui­vem­min. Nykyi­seen­kään mal­liin ei toki olla tyy­ty­väi­siä, mutta paluuta oma­lää­käri 1.0:aan ei aina­kaan laa­jasti kai­vata. Monien mie­lestä malli kaa­tui mm. aivan liian suu­riin väes­töi­hin. Mei­dän Anne Autiom­me­kin kir­joitti jo aiem­min tänä vuonna oma­lää­kä­ri­mal­lista. Juhan käsistä odo­tan kyllä saa­vamme lois­ta­van vision pohdittavaksemme!

Alle­kir­joit­ta­nut on kah­den ansioi­tu­neen ajat­te­li­ja­kol­le­gan kanssa kir­joit­ta­nut myös muista haas­teista oma­lää­kä­ri­mal­lissa. Niitä ovat esi­mer­kiksi nuor­ten lää­kä­rei­den kou­lu­tus­vel­vol­li­suu­det, tasa­ver­tai­suus asuk­kai­den välillä (toi­sella oma­lää­käri, toi­sella vaih­tuva), pit­kät pois­sao­lot, osa-aikai­suus. Siksi näki­simme tuiki tar­peel­li­sen jat­ku­vuu­den var­mim­min toteu­tu­van tii­min toteuttamana.

Millä tasolla rat­kai­sut tulisi tehdä?

Kehit­tä­jänä ja val­men­ta­vana joh­ta­jana olen läh­te­nyt siitä, että joh­to­hahmo aset­taa tavoit­teen ja aivan parasta on, jos toteut­tava porukka sit­ten itse löy­tää rat­kai­sut tar­vit­ta­vaan muu­tok­seen. Yleensä tämä lisää myös toi­min­taan sitou­tu­mista. Luu­len, että ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­set, kan­sa­lai­set, polii­ti­kot ja joh­ta­jat ovat lop­pu­jen lopuksi samaa mieltä tavoit­teista: hoi­toon on pääs­tävä suju­vasti ja jat­ku­vuus on hyvästä. Vai­kut­ta­vat, tur­val­li­set ja laa­duk­kaat hoi­dot tie­ten­kin toi­min­nan sisäl­tönä. Saa­ta­vuu­den ja jat­ku­vuu­den kump­pa­nuu­desta meillä Mediel­leillä on myös kan­nus­ta­vaa tari­naa ker­rot­ta­vana. Ne nimit­täin ovat vii­saasti tavoi­tel­tuna tois­tensa par­haat kave­rit ja tuki, eivät suin­kaan kil­pai­li­jat, kun vain osa­taan kum­paa­kin huo­mioida ja seurata.

Ehkä itseäni häm­men­tää­kin (okei, oikeasti ärsyt­tää) eni­ten se, että val­tion joh­don tasolla halu­taan päät­tää toi­min­ta­mal­lista sen sijaan, että annet­tai­siin tavoite aivan kuten hoi­to­ta­kuun koh­dalla on toi­mittu. Lisäksi tämän “kaks­pis­te­nol­lan” voisi mie­les­täni nimetä toi­sin – avoi­mesti tavoit­teesta ker­to­vaksi hoi­don jat­ku­vuus-mal­liksi vaik­kapa. Näin emme tur­haan herät­täisi ennakko-ole­tuk­sia ja tul­kin­toja, jotka han­ka­loit­ta­vat yhtei­sen ymmär­ryk­sen raken­tu­mista. Sanoilla kun on todel­la­kin väliä. Mei­dän ammat­ti­lais­ten ja myös päät­tä­jien on hyvä myös pysäh­tyä koke­neen ja moni­puo­li­sen aka­tee­mi­sen­kin uran teh­neen yleis­lää­ke­tie­teen eri­kois­lää­kä­rin poh­din­taan: “Voi­tai­siinko me antaa poti­laan päät­tää tar­vit­seeko hän oma­lää­kä­riä?” Niin. Millä tasolla ne pää­tök­set pitäi­si­kään tehdä?

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Soila Kar­rei­nen | Valmentaja

Hyp­pä­sin pois ison ter­veys­a­se­man yli­lää­kä­rin teh­tä­västä aja­tuk­se­nani löy­tää uuden­laista teke­mistä ja ymmär­rystä siitä, mitä sotelle oikeas­taan pitäisi tehdä. Sat­tu­man kautta tieni vei sosi­aali- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kautta ter­vey­den­huol­lon resi­liens­sin tut­ki­muk­sen pariin. Kir­joi­tan aja­tuk­sis­tani, tut­ki­muk­sista ja pal­jon muuta. 

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit