Oi omaa omalääkäriä

Oi omaa omalääkäriä
Oi miten ihanaa olikaan olla omalääkäri terveysasemalla, jossa kaikki vakanssit olivat täynnä ja väestömäärä kohtuullinen. Miten mukavaa olikaan oppia omat asiakkaansa ja kulkea matkaa yhdessä eteenpäin ihmisen kokoisen matkan.

Oi miten kamalaa 

Oli­kaan, kun väes­töt pus­ket­tiin liian isoiksi, eri­kois­sai­raan­hoito valutti teh­tä­viä rajoit­ta­matta ja palautti lähet­teitä kas­vat­taen onnet­to­man terk­ka­ri­lää­kä­rin taak­kaa, nuo­ret lää­kä­rit eivät pär­jän­neet, van­hat hävi­si­vät eläk­keelle, yksi­tyi­selle tai työ­ter­vey­teen, sijai­set vaih­tui­vat alva­riinsa ja väes­töt kaa­tui­vat kon­ka­rei­den hoi­det­ta­vaksi.  Ter­veys­a­se­malla hoi­ta­jien huo­neista sam­mui­vat valot, mutta lää­kä­rei­den huo­neissa paloi­vat myö­hään. Ja miten pelot­ta­vaa oli palata lomilta, kun omat asiak­kaat ja asiak­kai­den huo­let oli pakattu ensim­mäi­sille työpäiville. 

Ja niin läh­din myös minä 

Kaik­keni anta­neena, monta asiaa vii­saam­pana – ja vii­mein liit­tyen sii­hen kon­ka­rei­den vir­taan, jotka kas­va­vassa mää­rin siir­ty­vät mui­hin töi­hin, jossa omalle elä­mälle jää itsensä mää­rit­te­lemä aika ja paikka ja jossa lomat voi pitää kevein mie­lin ja jossa maa­nan­taita ei enää tar­vitse pelätä. 

Miksi en vielä ole palannut 

Muka­vuu­den­halu: haluan, että työ­päivä lop­puu ja työ­päi­vän aikai­set asiat – ja kaikki asiak­kaat – on kun­nialla hoidettu. 

Tie­to­taito ja pelko työ­mää­rästä: lää­ke­tiede kehit­tyy niin kovaa vauh­tia, että jo muu­ta­man vuo­den aikana keuhko- ja dia­be­tes­lääk­kei­den nimet ovat muut­tu­neet osin tun­te­mat­to­miksi, tie­to­jär­jes­tel­mät uusiu­tu­neet, osa van­hoista totuuk­sista on van­hen­tu­neita ja ehkäpä jopa vaa­ral­li­seksi muut­tu­neita- osa taas koke­nut rene­sans­sin? Mutta työ­paine lie­nee ennal­laan tai covi­din aikana jopa enti­ses­tään ras­kaam­maksi muuttunut? 

Oi oma­ää­kä­riä, oli se kui­ten­kin maa­il­man paras työpaikka! 

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit