Lai­hia­lai­sen lää­kä­rin lai­hat ohjeet

Pohri tark­ka­han, ennen kun mitään labraa tai rönt­ge­niä pruu­kaat ottaa. Jos sanoo, että on laih­tunna niin on se. Ei tartte tar­kis­taa pit­kää soke­ria. Jos voi olla, että paran­tuu itek­seen niin oot­tele ensin. Ja kysy mikä vointi. Sit­ten vasta lät­käse tut­ki­muk­sia. (Ne on kalliita).

Älä tee kah­teen ker­taan. Jos tiiät että läh­töö lasa­ret­tiin tee teks­tistä lähete. Tai jos tart­tee todis­tuk­sen niin yksi teksti riit­tää. Poista liiat jori­nat, jos tar­vis. Pidä teksti lyhyenä. Mutta asiaa pitää olla.

Todis­tuk­set: A) Kysy suo­raan mitä aat­teli olla kipiänä. Jos sanoo kovin pit­kää niin vilun­ki­pe­liä on ja sit­ten ärähdä. Muu­ten useim­mi­ten män­nöö aika oike­aan. Eikä tartte uudel­leen asiaa ronklata. Jos saat säh­kö­sesti niin lähetä (Sääs­tyy pape­ria. Ja mus­tetta.) Jos et tiiä para­neeko vai ei niin soita. Puhu­vat usein lyhyem­min, jos soi­tat ite. B) Kato tark­ka­han mitä pyy­tä­vät. Dia­be­tes jos on niin riit­tää HbA1c yli 48 mmol/mol. Laita se. Ja alle­kir­jota. Ja lähetä. Säh­kö­sesti jos onnis­tuu. C) Pistä ne teke­mä­hän asiak­kaan osion ensin. Ja tuo­maan muka­nansa. Jos on tutumpi tap­paus voit tehä myös näke­mättä. Jos vah­vasti eppäi­let vilun­ki­pe­liä (esim on vaa­sa­lai­nen), pitää nähä naama.

Jos labra tai rönt­gen­piikki on kas­va­nut, mene ensin ittees että mitä oot männy teke­mä­hän, kun oot niin pal­jon kal­liita tes­tejä ottanu. Jos ovat kui­ten­kin asial­li­sia mieti, miten jat­kossa sai­sit teh­tyä heti poies kiusaa­masta. Esim. Jos on tulossa näy­tille, vili­kase ja poista. Ehrit myö­hem­min tii­railla tar­peeksi. Jos on nor­maali, ota pois, kun­han tiiät mitä aiem­min mie­tit (ohja­sitko oma­kan­taan vai lupa­sitko teks­ta­rin lait­taa. Soita, jos on tar­vis tai oot niin luvannu). Jos ei oo nor­maali kato mitä edel­li­nen on ollut. Jos on sama tai parempi, unoha. Ellei suun­ni­tel­massa jotain asiasta ollu.

Lisää vink­kejä saa lähet­tää alla ole­vaan osoit­tee­seen. Kun­han on palau­tus­kuori. Jossa pos­ti­merkki. (Ei käytetty).

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit