jonottaminen terveysasemalla

Onko jon­o­ton ter­veys­kes­kus taikatemppu?

Ei ole. Eikä sii­hen tar­vita uutta hal­lin­toa, lain­sää­dän­töä, lisä­ra­hoi­tusta (vaikka perus­ter­vey­den­huolto onkin kroo­ni­sesti ali­re­sur­soitu!), laa­ja­mit­taista yksi­tyis­tä­mistä tai muu­ta­kaan ideo­lo­gista vään­töä. Espoon joh­tava yli­lää­käri Anu Mus­ta­kari sen hyvin sanoi, että sii­hen tar­vi­taan vaan kovaa duu­nia ja timant­tista lähijohtamista.

Kilon ter­veys­a­sema otti haas­teen vas­taan viime syk­synä ja suun­nit­teli val­men­ta­jiemme tuella toi­min­tansa uuteen uskoon. Asiak­kaan asiaa aloi­te­taan rat­kaista ensim­mäi­sessä kon­tak­tissa, tii­min kaik­kien ammat­ti­lais­ten osaa­mista käy­te­tään par­haim­malla mah­dol­li­sella tavalla, kukaan ei jää yksin, ja työn teke­mi­sen esteitä rat­ko­taan koko ajan sys­te­maat­ti­sen ongel­man­rat­kai­sun kei­noin. Lähi­johto ja tii­min­ve­tä­jät joh­ta­vat toi­min­taa reaa­liai­kai­seen kysyn­tään ja kes­ke­ne­räi­sen työn mit­taa­mi­seen perus­tuen. Visu­aa­li­set päi­vit­täis­joh­ta­mi­sen tau­lut ja usein tois­tu­vat lyhyet päi­vit­täis­pa­la­ve­rit pitä­vät koko tii­min kar­talla siitä, miten heillä menee, kuka tar­vit­see apua ja minne on mah­dol­li­sesti syn­ty­mässä pul­lon­kaula. Ei siis tai­ka­temppu, vaan hyväksi havait­tuja ja koe­tel­tuja kehit­tä­mi­sen ja pro­ses­sien joh­ta­mi­sen menetelmiä.

Kovaa duu­nia vaa­tii silti, koska muu­tos on hen­ki­lös­tölle val­tava. Aiem­min hoi­taja ja lää­käri ovat olleet vas­tuussa lähinnä omasta ajan­va­raus­lis­tas­taan, eikä koko­nais­kuva ter­veys­a­se­man tilan­teesta ole ollut vält­tä­mättä kovin sel­keä. Muu­tok­sen jäl­keen koko tiimi tie­tää missä men­nään, pal­jonko asiak­kaita on tul­lut jo sisään ja pal­jonko on vielä odo­tet­ta­vissa. Tar­vit­taessa työtä jae­taan ja tasa­taan, jotta työ­kuorma ei kasva kenel­lä­kään koh­tuut­to­maksi. Jos asia­kas tar­vit­see tun­nin aikaa, niin se pyri­tään jär­jes­tä­mään. Työ­tyy­ty­väi­syyttä mita­taan ja ongel­mia rat­ko­taan. Asia­kas­vo­lyy­mit isoilla ter­veys­a­se­milla las­ke­taan sadoissa. Silti ter­veys­a­se­masta ei pidä tehdä teh­dasta, vaan jokai­nen asiakas/potilas koh­da­taan ja hoi­de­taan laa­duk­kaasti ja turvallisesti. 

Kaik­kien ammat­ti­lais­ten yhteis­työllä, toi­min­nan sys­te­maat­ti­sella kehit­tä­mi­sellä ja reaa­liai­kai­seen tie­toon perus­tu­valla tai­ta­valla joh­ta­mi­sella Kilon ter­veys­a­sema on hyvällä alulla pysy­västi jon­ot­to­maan terveyskeskukseen.

Linkki Hel­sin­gin Sano­mien artik­ke­liin, kuinka Kilon ter­veys­a­se­malla todel­la­kin kutis­tet­tiin ter­veys­a­se­man jonot: Espoo teki tai­ka­tem­pun: Kilon ter­veys­a­se­man jonot kutis­tet­tiin –Lää­kä­rille pää­see nopeam­min parin yksin­ker­tai­sen oival­luk­sen ansiosta – Kau­punki | HS.fi

Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Elisa Joke­lin | LEAN-val­men­taja (LPP)

Kun tapa­sin toi­set Ellit, huo­ma­sin, että olemme joukko into­hi­moi­sia maa­il­man­pa­ran­ta­jia, joilla on halu kehit­tää ter­vey­den­huol­lon suo­ri­tus- ja toi­min­ta­ky­kyä. Se onnis­tuu mie­les­täni par­hai­ten tuke­malla hen­ki­lös­töä teke­mään kes­tävä muutos.

Jokai­sella ter­veys­a­se­malla haas­teet ovat samat: liian pal­jon kysyn­tää suh­teessa resurs­sei­hin. Koska resurs­seja ei ole luvassa lisää ja kysyn­tä­kin vain kas­vaa, ainut keino vas­tata kas­va­viin haas­tei­siin on muut­taa tapaa, jolla perus­pal­ve­luja tuotetaan.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit