Astronautti ja lyijykynä

Kos­mo­nautti ja lyijykynä

Nasalla oli ongelma. Muu­ten niin mai­nio kuu­la­kär­ki­kynä osoit­tau­tui ongel­mal­li­seksi ava­ruu­dessa, kun pain­ot­to­massa tilassa muste ei yltä­nyt pape­rille saakka. Suu­rella rahalla ja työ­mää­rällä saa­tiin kui­ten­kin aikaan ava­ruu­dessa toi­miva kuu­la­kär­ki­kynä, jota ylpeänä esi­tel­tiin venä­läi­selle kol­le­galle. “Miten te olette tämän rat­kais­seet?” kysyi ame­rik­ka­lai­nen. “Me käy­tämme lyi­jy­ky­nää”, vas­tasi venäläinen.

Astronautti ja kynä

Luen­nolla esi­tel­tiin Malawia, yhtä köy­him­mistä maista maa­il­massa. Verk­ko­kal­voille piir­tyi kuva pai­kal­li­sesta asuk­kaasta jonot­ta­massa ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin vas­taa­no­tolle. Nai­sen kädessä oli sini­nen vihko, jonne oli kerätty hänen koko sai­raus­his­to­riansa. Käyn­nin jäl­keen ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri­kin kir­jaisi vih­koon oleel­li­set löy­dök­set ja hoi­to­suun­ni­tel­man. Miten nero­kasta! Poti­las omisti tie­tonsa ja oli heti sel­villä hoi­to­suun­ni­tel­mas­taan. Lisäksi kai­killa ammat­ti­lai­silla oli heti käy­tös­sään mui­den kir­jaa­mat tiedot!

Nämä tari­nat tuli­vat mie­leeni tutus­tues­sani kuu­lui­saan Apot­tiin, vii­mei­sintä ja hie­nointa tek­no­lo­giaa sisäl­tä­vään poti­las­tie­to­jär­jes­tel­määmme. Sii­hen on käy­tetty pal­jon rahaa ja työ­ai­kaa. Uutena käyt­tä­jänä tote­sin jär­jes­tel­män ole­van eit­tä­mättä hieno, mutta kovin vai­kea. Oleel­li­set tie­dot on ripo­teltu eri puo­lille näyt­töä, jossa infor­maa­tiota on niin pal­jon, ettei tar­vit­se­maansa löydä ilman apot­ti­tu­kea. Jokai­nen reitti pitää ope­tella ulkoa. Työ­ko­reista löy­ty­vät kaik­kien kes­ke­ne­räi­set työt, joista omia töitä ei erota, ja koko­nais­työ­määrä tun­tuu toi­vot­to­malta yksit­täi­sen puur­ta­jan sel­vit­tää. Resep­tin uusin­taa opet­te­limme yhdessä vii­kon, ja silti yksit­täi­siä resep­tejä jäi haa­hui­le­maan bittiavaruuteen.

Virhe! Ota yhteyttä Apottivalvojaan.

Anta­kaamme par­ja­tulle Apo­tille kui­ten­kin armoa. Siinä on eit­tä­mättä omi­nai­suuk­sia ja hie­nouk­sia, joi­den todel­li­nen arvo nousee esiin, kun­han jär­jes­telmä tulee tutuksi, käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syyttä kehi­te­tään ja vielä hie­man seka­vat pro­ses­sit sel­kiy­ty­vät. Apo­tin opet­te­lun tus­kassa luot­ta­kaamme yhdessä iki­van­haan ennustukseen:

“Kuu Kiu­rusta kesään, puoli kuuta Apo­tista – ja lyi­jy­ky­nästä ei päivääkään.”

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit