Dinosaurus

Din­osau­rus­ten aikaan

Kun aika­naan mie­tit­tiin tule­vai­suutta ja kau­kaista 2000-lukua, aja­tel­tiin isoja asioita: pil­vi­kau­pun­keja, raket­ti­rep­puja, ilma-autoja ja super­tie­to­ko­neita. Tule­vai­suus yllätti pie­nillä asioilla, jotka muut­ti­vat kai­ken: kame­roita, joista tulee puhe­li­mia tai päin­vas­toin ja sor­muk­sia, jotka las­ke­vat aske­leemme ja ana­ly­soi­vat untamme.

Samalla logii­kalla, joka nujersi pos­tin ja näi­vetti Stock­man­nin, ehkäpä tule­vai­suu­dessa ihme­tel­lään mega­ter­veys­kes­kuk­sia, joi­hin ohjaamme asiak­kaat suju­vaa hoi­toa saa­maan. Eläm­mekö sil­loin jo ajassa, jossa wc-pönt­tömme ilmoit­taa ulos­teessa ole­van verta ja tilaa niel­tä­vän kame­ran, joka on aikoja sit­ten kor­van­nut han­ka­lat sko­piat? Tai ilmoit­taa posi­tii­vi­sen ras­kaus­tes­tin tulok­sen? Tai las­kee veren soke­ri­pi­toi­suu­den? Kän­nyk­kämme ottaa EKG:n ja varoit­taa eteis­vä­ri­nästä? Syn­ny­tyk­sen jäl­keen van­hem­mille tie­do­te­taan lap­sen suku­puo­len lisäksi eri ris­kit sai­rauk­sien suh­teen, ja lap­sia seu­ra­taan ja elin­ta­poja ohjeis­te­taan yksi­löl­li­sen ris­kiar­vion perus­teella? Äly­vai­pat ja kor­kean tek­no­lo­gian pot­ku­pu­vut etäyh­teyk­si­neen ken­ties kor­vaa­vat neu­vo­la­käyn­nit ja ker­to­vat vau­van tilan­teesta päivittäin?

Dinosaurus

Vuo­si­kont­rol­li­ve­ri­ko­keet tie­ten­kin häviä­vät – nyt­hän veri­ko­keita ana­ly­soi jää­kaap­pimme joka päivä. Lää­kä­rei­den diag­nos­ti­nen silmä kutis­tuu käsit­tä­mään akuu­tit yllät­tä­vät tilan­teet, jotka ana­ly­soi­daan len­to­ko­neon­net­to­muuk­sien tark­kuu­della. Ja jos sor­meen tulee haava, pai­kalle kii­ruh­taa mobii­li­ter­veys­kes­kus liik­ku­vine tii­mei­neen ja asian­mu­kai­sin väli­nein varusteltuna.

Syn­ty­mät­tö­mälle lap­sen­lap­sel­leni jos­kus sit­ten ker­ron, miten mummi sopi tref­fejä “Stoc­kan kel­lon alle”, eikä ollut tie­to­ko­netta, kän­nyk­kää, puhu­vaa wc:tä eikä labo­ra­to­rio­jää­kaap­pia. Ja kuinka asiak­kaat mat­kus­ti­vat lää­kä­rin vas­taa­no­tolle jou­tuen ihan jonot­ta­maan sinne pääs­täk­seen. Onko­han vas­tauk­sena epä­us­koi­nen kom­mentti: “Ai oliko sil­loin dinosauruksiakin?“

Anne Autio
Blo­gi­teks­tin kirjoitti

Anne Autio | LEAN-val­men­taja (LPP)

Pit­kän ter­veys­kes­kus­taus­tan omaa­vana yli­lää­kä­rinä tuon Mediel­lei­hin sekä perin­teitä että osaa­mista aiem­mista muu­tok­sista. Eri­tyi­sesti olen hyvä saa­ta­vuu­den sekä resurs­sien tasa­pai­noi­lussa ja vari­aa­tion havait­se­mi­sessa ja hal­lit­se­mi­sessa. Poi­kit­tai­nen ajat­telu sekä resi­lienssi on minulle luon­te­vaa, ja kyke­nen ajat­te­le­maan asioita “out of the box” eli laa­ti­kon ulko­puo­lelta, jos­kus enna­koi­vas­ti­kin. Huo­maan usein asioita, jotka ovat tulossa vasta esiin. Ellei­hin tör­mä­sin eri pro­jek­teissa sekä työ­pai­koilla, ja lopulta pää­dyimme yhteen, kun huo­ma­simme ihmet­te­le­vämme samaa nor­sua eri ilman­suun­nista. Me Mediel­lit toi­mimme tasa-arvoi­sesti, oikeu­den­mu­kai­sesti sekä asia­kasta kunnioittaen.

Yhteys­tie­dot

Mei­hin Mediel­lei­hin saa yhteyttä: https://medielli.fi/yhteystiedot/#ellit